Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ρουμανία

Στο τμήμα αυτό παρέχεται επισκόπηση των δραστηριοτήτων του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας, το οποίο έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας - Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Στο Buletinul Procedurilor de Insolvență (δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας, BPI), το οποίο εκδίδεται από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, καταχωρίζονται κλήσεις, ανακοινώσεις, κλητεύσεις σε δίκη, κοινοποιήσεις διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και από δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Η γενική διαδικασία αφερεγγυότητας αφορά:

1. επαγγελματίες (όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης) με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και εκείνους για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με το καθεστώς αφερεγγυότητας.

Η απλουστευμένη διαδικασία αφερεγγυότητας αφορά:

1. επαγγελματίες·

 • ανεξάρτητους εμπορευόμενους·
 • ατομικές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις

2. οφειλέτες που πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα:

 • δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία·
 • δεν είναι δυνατή η εύρεση ιδρυτικών ή λογιστικών εγγράφων·
 • δεν είναι δυνατή η εύρεση του διαχειριστή τους·
 • η εταιρική έδρα τους δεν υφίσταται πλέον ή δεν είναι ίδια με αυτή που έχει δηλωθεί στο εμπορικό μητρώο· δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα·
 • η εταιρεία-οφειλέτης έχει λυθεί πριν από την προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου·
 • έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να υπαχθούν σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη διαδικασία δικαστικής αναδιοργάνωσης.

Από το τέλος του Ιουνίου του 2014, τα θέματα αφερεγγυότητας ρυθμίζονται με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται στις διαδικασίες που κινήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του. Οι διαδικασίες που κινήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 85/2014 εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αριθ. 85/2006 περί διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας

Ποιες πληροφορίες περιέχει;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας περιέχει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια και από δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές, στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας, και ειδικότερα:

 • κλήσεις
 • ανακοινώσεις·
 • κοινοποιήσεις·
 • κλητεύσεις σε δίκη
 • δικαστικές αποφάσεις
 • άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο (εκθέσεις που εκπονούνται από τον δικαστικό διαχειριστή/εκκαθαριστή, σχέδια δικαστικής αναδιοργάνωσης, ανακοινώσεις).

Πώς είναι οργανωμένος ο ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Ο ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας παρέχει πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

 • δωρεάν πληροφορίες·
 • πληροφορίες για τη διάρθρωση του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, Διεύθυνση Δελτίου Διαδικασιών Αφερεγγυότητας·
 • ειδική νομοθεσία, έντυπα και διαδικαστικές πράξεις.

Ο ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (BPI) περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του BPI·
 • κανονιστικές πράξεις·
 • το οργανόγραμμα του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, των υπηρεσιών εμπορικού μητρώου που είναι ενταγμένες στα δικαστήρια και του BPI·
 • ένα νομικό λεξικό (αφερεγγυότητα)·
 • στατιστικά στοιχεία του ΒPI·
 • διοργανικές σχέσεις·
 • στοιχεία επικοινωνίας.

Τα έντυπα του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, στην ενότητα που αφορά το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας και είναι διαρθρωμένο ως εξής:

1. Υπηρεσίες του BPI:

 • «Επιγραμμικό δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας» (με καταβολή τέλους)·
 • «Περίληψη τεύχους BPI» (δωρεάν πληροφορίες)·
 • «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» (δωρεάν πληροφορίες)

2. Έντυπα σχετικά με τις δραστηριότητες δημοσίευσης του BPI

 • Έντυπα για δημοσίευση στο BPI επιγραμμικά
 • Έντυπα του BPI που δεν διατίθενται επιγραμμικά

3. Έντυπα σχετικά με τις δραστηριότητες υποβολής πληροφοριών στο BPI

 • Έντυπα για την υποβολή πληροφοριών στο BPI επιγραμμικά
 • Έντυπα του BPI που δεν διατίθενται επιγραμμικά

4. Στατιστικά στοιχεία

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του δελτίου γίνεται επιγραμμικά από τη

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το BPI διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση:

 • η πρόσβαση των χρηστών στον επίσημο ιστότοπο του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι δωρεάν και δεν απαιτεί εγγραφή·
 • η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου απαιτεί εγγραφή των χρηστών·
 • η πρόσβαση στην υπηρεσία «Επιγραμμικό δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας» χορηγείται μετά από εγγραφή του χρήστη και καταβολή συνδρομής·
 • η πρόσβαση στην υπηρεσία «Περίληψη τεύχους BPI» και «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» είναι δωρεάν, απαιτεί όμως εγγραφή του χρήστη.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο εμπορικό μητρώο της Ρουμανίας

Η έρευνα στο «Επιγραμμικό δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει: αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, ονόματος οφειλέτη, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης. Με την πληρωμή συνδρομής, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δημοσιευμένα τεύχη του BPI με το πλήρες κείμενο των διαδικαστικών πράξεων.

Η έρευνα στην υπηρεσία «Περίληψη τεύχους BPI» μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης. Δωρεάν πρόσβαση παρέχεται στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το είδος του διαδικαστικού εγγράφου που δημοσιεύτηκε στο δελτίο (για παράδειγμα: κλήση, απόφαση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, πρόσκληση σε συνέλευση πιστωτών, έκθεση δραστηριοτήτων, σχέδιο αναδιοργάνωσης, απόφαση για την κίνηση διαδικασίας πτώχευσης, κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας πτώχευσης, σχέδιο διανομής, τελική έκθεση, απόφαση ολοκλήρωσης διαδικασίας αφερεγγυότητας κ.λπ.)·
 • τα ονόματα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα έγγραφα της διαδικασίας·
 • την κομητεία όπου είναι καταχωρισμένη η έδρα του αντίστοιχου προσώπου·
 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου·
 • τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο.

Η έρευνα στην υπηρεσία «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, ονόματος οφειλέτη, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης. Δωρεάν πρόσβαση παρέχεται στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα·
 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου·
 • τον αριθμό εγγραφής των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα έγγραφα της διαδικασίας·
 • την κομητεία όπου είναι καταχωρισμένη η έδρα του αντίστοιχου προσώπου·
 • τον αριθμό της υπόθεσης αφερεγγυότητας και το όνομα του δικαστηρίου στο οποίο έχει καταχωριστεί η υπόθεση·
 • τους αριθμούς των δελτίων που περιέχουν διαδικαστικά έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα αντίστοιχα πρόσωπα·
 • το είδος της διαδικασίας·
 • την πρώτη δικάσιμο που έχει οριστεί μετά την έναρξη της διαδικασίας.

Το ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας δημιουργήθηκε το 2006 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2006 περί διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Η διαρκής βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για τις κλήσεις, τις ανακοινώσεις, τις κλητεύσεις σε δίκη και τις κοινοποιήσεις δημοσιευμένων διαδικαστικών εγγράφων είναι ο κύριος στόχος του ρουμανικού δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Τα οφέλη από το μητρώο αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Η δημοσίευση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας αποφέρει σαφή οφέλη και συγκεκριμένα:

 • επιταχύνει τη διαδικασία αφερεγγυότητας και απλουστεύει τη γνωστοποίηση κλήσεων, κλητεύσεων, κοινοποιήσεων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών πράξεων που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό μια ηλεκτρονική διαδικασία επικοινωνίας
 • ενοποιεί και τυποποιεί τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη εθνικής βάσης δεδομένων για τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές (και συγκεκριμένα για τις κλήσεις, τις ανακοινώσεις, τις δικαστικές αποφάσεις, τις κλητεύσεις, τις κοινοποιήσεις, τις εκθέσεις, τα σχέδια αναδιοργάνωσης)
 • διευκολύνει την ταχεία εγγραφή στο εμπορικό μητρώο / άλλα μητρώα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που εκδίδονται βάσει του νόμου αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας
 • παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση στα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους δικαστικούς διαχειριστές/εκκαθαριστές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επίσημος ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Επίσημος ιστότοπος του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας

Διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.