Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ρουμανία

Στο τμήμα αυτό παρέχεται επισκόπηση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας, το οποίο έχει συσταθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας — Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία

Ποιες πληροφορίες παρέχει το μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Διαδικασίες αφερεγγυότητας στη Ρουμανία

Στο Buletinul Procedurilor de Insolvență (δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας, BPI), το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, καταχωρίζονται κλήσεις, ανακοινώσεις, προσκλήσεις, κοινοποιήσεις διαδικαστικών εγγράφων που εκδίδονται από δικαστήρια και από διαχειριστές αφερεγγυότητας / εκκαθαριστές στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Το τμήμα «Οφειλέτες — Φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» είναι τμήμα του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας, το οποίο δημοσιεύεται ηλεκτρονικά από το Εθνικό Γραφείο Εμπορικού Μητρώου, του οποίου σκοπός είναι η δημοσίευση, σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των αποφάσεων της επιτροπής αφερεγγυότητας και των δικαστικών αποφάσεων, καθώς και των άλλων πράξεων των οποίων η δημοσίευση προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου 151/2015 περί αφερεγγυότητας των φυσικών προσώπων·

Διαδικασία αφερεγγυότητας νομικών προσώπων:

Η γενική διαδικασία αφερεγγυότητας αφορά:

1. επαγγελματίες (όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης), με εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και εκείνους για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με το καθεστώς αφερεγγυότητας.

Η απλουστευμένη διαδικασία αφερεγγυότητας αφορά:

1. επαγγελματίες·

 • ανεξάρτητους εμπορευόμενους·
 • ατομικές επιχειρήσεις και οικογενειακές επιχειρήσεις

2. οφειλέτες που πληρούν ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις, και συγκεκριμένα:

 • δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία·
 • δεν είναι δυνατή η εύρεση ιδρυτικών ή λογιστικών εγγράφων·
 • δεν είναι δυνατή η εύρεση του διαχειριστή τους·
 • η εταιρική έδρα τους δεν υφίσταται πλέον ή δεν είναι ίδια με αυτή που έχει δηλωθεί στο εμπορικό μητρώο· δεν έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα·
 • η εταιρεία-οφειλέτης έχει λυθεί πριν από την προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου·
 • έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να υπαχθούν σε καθεστώς πτώχευσης ή δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη διαδικασία δικαστικής αναδιοργάνωσης.

Από το τέλος του Ιουνίου του 2014, η διαδικασία αφερεγγυότητας νομικών προσώπων ρυθμίζεται με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας, του οποίου οι διατάξεις εφαρμόζονται στις διαδικασίες που κινήθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του. Οι διαδικασίες που κινήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αριθ. 85/2014 εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου αριθ. 85/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αριθ. 151/2015 περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018, εφαρμόζεται στα φυσικά πρόσωπα-οφειλέτες των οποίων οι υποχρεώσεις δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης και τα οποία:

 • είχαν την κατοικία / μόνιμη διαμονή /συνήθη διαμονή τους στη Ρουμανία επί τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης·
 • είναι αφερέγγυα·
 • οι συνολικές εκκρεμείς υποχρεώσεις τους ανέρχονται τουλάχιστον στο σχετικό ποσό-όριο (15 κατώτατοι μισθοί).

Η διαδικασία αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων μπορεί να είναι:

 • διαδικασία βάσει του σχεδίου αποπληρωμής του χρέους·
 • δικαστική διαδικασία αφερεγγυότητας μέσω της ρευστοποίησης περιουσίας·
 • απλουστευμένη διαδικασία αφερεγγυότητας.

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας

Ποιες πληροφορίες περιέχει;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας περιέχει όλες τις διαδικαστικές πράξεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια και από διαχειριστές αφερεγγυότητας / εκκαθαριστές στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας, και ειδικότερα:

 • κλήσεις
 • ανακοινώσεις·
 • κοινοποιήσεις·
 • προσκλήσεις σε συνελεύσεις·
 • δικαστικές αποφάσεις·
 • άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο (εκθέσεις που εκπονούνται από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας / εκκαθαριστή, σχέδια δικαστικής αναδιοργάνωσης, ανακοινώσεις).

Το τμήμα «Οφειλέτες — Φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας περιλαμβάνει τα διαδικαστικά έγγραφα των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση βάσει του νόμου αριθ. 151/2015 περί αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων.

Πώς είναι οργανωμένος ο ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας;

Ο ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας παρέχει πρόσβαση στις εξής πληροφορίες:

 • δωρεάν πληροφορίες·
 • πληροφορίες για τη διάρθρωση του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, Διεύθυνση Δελτίου Διαδικασιών Αφερεγγυότητας·
 • ειδική νομοθεσία, έντυπα που παρέχονται/δημοσιεύονται από το δελτίο και διαδικαστικά έγγραφα.

Ο ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας (BPI) περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του BPI·
 • κανονιστικές πράξεις·
 • το οργανόγραμμα του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, των υπηρεσιών εμπορικού μητρώου που είναι ενταγμένες στα δικαστήρια και του BPI·
 • ένα νομικό λεξικό (αφερεγγυότητα)·
 • στατιστικά στοιχεία του ΒPI·
 • τέλη·
 • στοιχεία επικοινωνίας.

Τα έντυπα του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθενται στη διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου, στην ενότητα που αφορά το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας, το οποίο είναι διαρθρωμένο ως εξής:

1. Υπηρεσίες του BPI:

 • «Επιγραμμικό δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας» (με καταβολή τέλους)·
 • «Περίληψη τεύχους BPI» (δωρεάν πληροφορίες)·
 • «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» (δωρεάν πληροφορίες)

2. Έντυπα σχετικά με τις δραστηριότητες δημοσίευσης του BPI:

 • Έντυπα για δημοσίευση στο BPI επιγραμμικά
 • Έντυπα για δημοσίευση στο BPI που δεν διατίθενται επιγραμμικά

3. Έντυπα σχετικά με την υποβολή πληροφοριών στο BPI:

 • Έντυπα για την υποβολή πληροφοριών στο BPI επιγραμμικά
 • Έντυπα για την υποβολή πληροφοριών στο BPI που δεν διατίθενται επιγραμμικά

4. Στατιστικά στοιχεία

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας;

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση του δελτίου γίνεται επιγραμμικά από τη

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το BPI διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση:

 • η πρόσβαση των χρηστών στον επίσημο ιστότοπο του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας είναι δωρεάν και δεν απαιτεί εγγραφή·
 • η πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου απαιτεί εγγραφή των χρηστών·
 • η πρόσβαση στην υπηρεσία «Επιγραμμικό δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας» χορηγείται μετά από εγγραφή του χρήστη και καταβολή συνδρομής·
 • η πρόσβαση στην υπηρεσία «Περίληψη τεύχους BPI» και «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» είναι δωρεάν, απαιτεί όμως εγγραφή του χρήστη.
 • Πρόσβαση σε υπηρεσίες: Η πρόσβαση στην υπηρεσία «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» και στο τμήμα «Οφειλέτες — Φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» απαιτεί επαλήθευση της ταυτότητας και είναι δωρεάν για τους οφειλέτες, τους πιστωτές, τους διαχειριστές της διαδικασίας και τους εκκαθαριστές (σε κάθε υπόθεση αφερεγγυότητας στην οποία διαθέτουν μία από αυτές τις ιδιότητες), ενώ για τις επιτροπές αφερεγγυότητας και τα δικαστήρια παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις υποθέσεις αφερεγγυότητας.

Πώς γίνεται η αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Η έρευνα στο «Επιγραμμικό δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει: αριθμού και έτους δημοσίευσης, ονόματος προσώπου που έχει δημοσιευθεί στο BPI, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης στο BPI. Με την πληρωμή συνδρομής, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δημοσιευμένα τεύχη του BPI με το πλήρες κείμενο των διαδικαστικών πράξεων.

Η έρευνα στην υπηρεσία «Περίληψη τεύχους BPI» μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης. Δωρεάν πρόσβαση παρέχεται στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το είδος του διαδικαστικού εγγράφου που δημοσιεύθηκε στο δελτίο (για παράδειγμα: κλήση, απόφαση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας αφερεγγυότητας, πρόσκληση σε συνέλευση πιστωτών, έκθεση δραστηριοτήτων, σχέδιο αναδιοργάνωσης, απόφαση για την κίνηση διαδικασίας πτώχευσης, κοινοποίηση κίνησης διαδικασίας πτώχευσης, σχέδιο διανομής, τελική έκθεση, απόφαση ολοκλήρωσης διαδικασίας αφερεγγυότητας κ.λπ.)·
 • το όνομα του προσώπου που δημοσιεύθηκε στο BPI·
 • την κομητεία στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου που δημοσιεύθηκε στο BPI·
 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου·
 • τον αριθμό εγγραφής στο μητρώο.

Η έρευνα στην υπηρεσία «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI» μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, ονόματος οφειλέτη, αριθμού φορολογικού μητρώου, αριθμού εγγραφής στο εμπορικό μητρώο, αριθμού αναφοράς δικαστικής υπόθεσης και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης στο BPI. Δωρεάν πρόσβαση παρέχεται στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • το όνομα·
 • τον αριθμό φορολογικού μητρώου·
 • τον αριθμό εγγραφής του προσώπων που δημοσιεύθηκαν στο BPI·
 • την κομητεία στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η έδρα του νομικού προσώπου που δημοσιεύθηκε στο BPI·
 • τον αριθμό της υπόθεσης αφερεγγυότητας και το όνομα του δικαστηρίου στο οποίο έχει καταχωριστεί η υπόθεση·
 • τους αριθμούς / τα έτη των τευχών στα οποία δημοσιεύθηκαν τα διαδικαστικά έγγραφα·
 • το είδος της διαδικασίας αφερεγγυότητας·
 • την πρώτη δικάσιμο ορίστηκε μετά την έναρξη της διαδικασίας, αν συντρέχει περίπτωση.

Η έρευνα στην υπηρεσία «Πρόσωπα που δημοσιεύονται στο BPI», στο τμήμα «Οφειλέτες — Φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης», μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει επωνύμου, ονόματος, προσωπικού αριθμού ταυτότητας, ημερομηνίας και τόπου γέννησης του οφειλέτη, αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, αριθμού φακέλου αφερεγγυότητας και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης στο BPI. Διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • επώνυμο και όνομα του οφειλέτη-φυσικού προσώπου·
 • προσωπικός αριθμός ταυτότητας του οφειλέτη·
 • διεύθυνση του οφειλέτη·
 • στοιχεία ταυτοποίησης και διεύθυνση του διαχειριστή αφερεγγυότητας / εκκαθαριστή·
 • δημοσιευμένα διαδικαστικά έγγραφα — όνομα, αριθμός και ημερομηνία, δικαστήριο / επιτροπή αφερεγγυότητας, αριθμός και ημερομηνία του τεύχους, είδος διαδικασίας αφερεγγυότητας.

Η έρευνα στο τμήμα «Οφειλέτες — Φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης», μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει επωνύμου, ονόματος, προσωπικού αριθμού ταυτότητας, ημερομηνίας και τόπου γέννησης του οφειλέτη, αριθμού και έτους δημοσίευσης τεύχους, αριθμού φακέλου αφερεγγυότητας και χρονικού διαστήματος δημοσίευσης στο BPI. Στο τμήμα αυτό είναι προσβάσιμοι οι αριθμοί στους οποίους περιέχονται τα διαδικαστικά έγγραφα.

Το ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Το δελτίο διαδικασιών αφερεγγυότητας δημιουργήθηκε το 2006 σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 86/2006 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Το τμήμα με τίτλο «Οφειλέτες — Φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» περιλαμβάνεται στο BPI από το 2018.

Η διαρκής βελτίωση του ηλεκτρονικού συστήματος για τις κλήσεις, τις ανακοινώσεις, τις προσκλήσεις και τις κοινοποιήσεις δημοσιευμένων διαδικαστικών εγγράφων είναι κύριος στόχος του ρουμανικού δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας.

Τα οφέλη από το μητρώο αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Η δημοσίευση του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας αποφέρει σαφή οφέλη:

 • επιταχύνει τη διαδικασία αφερεγγυότητας και απλουστεύει τη γνωστοποίηση κλήσεων, προσκλήσεων, κοινοποιήσεων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών πράξεων που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους διαχειριστές αφερεγγυότητας / εκκαθαριστές, καθιερώνοντας με τον τρόπο αυτό μια ηλεκτρονική διαδικασία επικοινωνίας·
 • ενοποιεί και τυποποιεί τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους διαχειριστές αφερεγγυότητας / εκκαθαριστές·
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη εθνικής βάσης δεδομένων για τα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους διαχειριστές αφερεγγυότητας / εκκαθαριστές (δηλαδή για τις κλήσεις, τις ανακοινώσεις, τις δικαστικές αποφάσεις, τις προσκλήσεις, τις κοινοποιήσεις, τις εκθέσεις, τα σχέδια αναδιοργάνωσης)·
 • διευκολύνει την ταχεία εγγραφή στο εμπορικό μητρώο / άλλα μητρώα όσον αφορά τις κοινοποιήσεις που εκδίδονται βάσει του νόμου αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών προλήψεως της πτωχεύσεως και διαδικασιών αφερεγγυότητας·
 • παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη πρόσβαση στα διαδικαστικά έγγραφα που εκδίδονται από τα δικαστήρια και τους διαχειριστές αφερεγγυότητας / εκκαθαριστές.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Επίσημος ιστότοπος του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας της Ρουμανίας

Επίσημος ιστότοπος του εμπορικού μητρώου της Ρουμανίας

Τμήμα «Οφειλέτες — Φυσικά Πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση επιχείρησης» του δελτίου διαδικασιών αφερεγγυότητας

Διαδικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του Εθνικού Γραφείου Εμπορικού Μητρώου της Ρουμανίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.