Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Σλοβακία

Η παρούσα σελίδα παρέχει σύντομη επισκόπηση του μητρώου αφερεγγυότητας της Σλοβακίας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;

Το μητρώο αφερεγγυότητας (Register úpadcov) είναι ένα σύστημα πληροφοριών της δημόσιας διοίκησης, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας και το οποίο τελεί υπό την ευθύνη και τη διαχείριση του εν λόγω υπουργείου. Το σύστημα πληροφοριών του μητρώου αφερεγγυότητας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης και τις διαδικασίες απαλλαγής από χρέη, βάσει του άρθρου 10α παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 7/2005 σχετικά με την πτώχευση και την αναδιάρθρωση και για την τροποποίηση ορισμένων άλλων νόμων, όπως έχει τροποποιηθεί.

Στο μητρώο αφερεγγυότητας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες βάσει του νόμου αριθ. 7/2005, με τα ακόλουθα δεδομένα:
  1. την ονομασία του δικαστηρίου·
  2. τον αριθμό αναφοράς της διαδικασίας·
  3. το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου για τη διαδικασία δικαστή·
  4. τα στοιχεία του αιτούντος και του οφειλέτη, και συγκεκριμένα στην περίπτωση
   4.1 φυσικού προσώπου, το όνομα, το επώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση,
   4.2 φυσικού προσώπου που ασκεί εμπορική δραστηριότητα, το εμπορικό όνομα, το όνομα, το επώνυμο αν διαφέρει από το εμπορικό όνομα, τον αριθμό ταυτότητας ή άλλο αντίστοιχο στοιχείο, την επαγγελματική κατοικία,
   4.3 νομικού προσώπου, την επωνυμία, τον αριθμό μητρώου ή άλλο αντίστοιχο στοιχείο και την έδρα·
  5. το ονοματεπώνυμο του διορισμένου δικαστικού διαχειριστή ή εντεταλμένου·
  6. την επαγγελματική διεύθυνση του διορισμένου δικαστικού διαχειριστή ή εντεταλμένου·
  7. την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης ή την ημερομηνία χορήγησης προστασίας από τους πιστωτές·
  8. την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης, έγκρισης της αναδιάρθρωσης ή οριστικοποίησης του σχεδίου αποπληρωμής·
  9. την ημερομηνία λήξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας ή της διαδικασίας αναδιάρθρωσης·
  10. πληροφορίες σχετικά με το αν η οικεία πτώχευση αποτελεί ή όχι μικρή πτώχευση·
  11. πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν, βάσει των απαιτήσεων ως προς το περιεχόμενο του πίνακα απαιτήσεων·
  12. πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις που αναγγέλθηκαν ως ομαδικές απαιτήσεις, βάσει των απαιτήσεων ως προς το περιεχόμενο του πίνακα ομαδικών απαιτήσεων·
  13. πληροφορίες σχετικά με το προσχέδιο σχεδίου αποπληρωμής που κατήρτισε ο διαχειριστής·
  14. πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, βάσει των απαιτήσεων ως προς την απογραφή της πτωχευτικής περιουσίας·
  15. πληροφορίες σχετικά με τη συνέλευση των πιστωτών και τη συνεδρίαση της επιτροπής των πιστωτών, με στοιχεία για τον τόπο, την ώρα και το αντικείμενο της συνέλευσης των πιστωτών, τα ονοματεπώνυμα των πιστωτών-φυσικών προσώπων και τις επωνυμίες των πιστωτών-νομικών προσώπων, πληροφορίες για το αν ο πιστωτής είναι μέλος της επιτροπής των πιστωτών, πληροφορίες σχετικά με την έκταση των δικαιωμάτων ψήφου του πιστωτή και τα πρακτικά της συνεδρίασης της επιτροπής των πιστωτών·
  16. πληροφορίες σχετικά με τη συνέλευση των πιστωτών σε περίπτωση διαδικασίας αφερεγγυότητας βάσει του τέταρτου τμήματος του νόμου αριθ. 7/2005, με στοιχεία για τον τόπο, την ώρα και το αντικείμενο της συνέλευσης των πιστωτών·
  17. τη διανομή της περιουσίας·
  18. την ημερομηνία της απόφασης απαλλαγής του οφειλέτη αν κηρύχθηκε πτώχευση ή καταρτίστηκε σχέδιο αποπληρωμής σύμφωνα με το τέταρτο τμήμα του νόμου αριθ. 7/2005·
  19. πληροφορίες σχετικά με την επιβολή εποπτείας·
  20. πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες για τη διεξαγωγή από τους διαδίκους ενεργειών σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 7/2005·
  21. πληροφορίες σχετικά με το αν η οικεία διαδικασία αφερεγγυότητας είναι κύρια διαδικασία αφερεγγυότητας, δευτερεύουσα διαδικασία αφερεγγυότητας ή τοπική διαδικασία αφερεγγυότητας σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία·
  22. πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής σύμφωνα με ειδική νομοθεσία·
  23. το ποσοστό ικανοποίησης των απαιτήσεων των προνομιούχων και των εγχειρόγραφων πιστωτών στις διαδικασίες που διεξάγονται σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο τμήμα του νόμου αριθ. 7/2005·
  24. το ποσοστό ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών στις διαδικασίες που διεξάγονται σύμφωνα με το τέταρτο τμήμα του νόμου αριθ. 7/2005·
 2. κατάλογος των πτωχών κατόπιν διαδικασίας πτώχευσης και κατάλογος των οφειλετών διαδικασίας αναδιάρθρωσης, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο a σημείο 4·
 3. κατάλογος των οφειλετών διαδικασίας του τέταρτου τμήματος του νόμου αριθ. 7/2005, με τα στοιχεία που αναφέρονται στο στοιχείο a σημείο 4·
 4. περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες βάσει του νόμου αριθ. 7/2005 που δημοσιεύθηκαν στο Εμπορικό Δελτίο (Obchodný vestník)·
 5. πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον διαχειριστή.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;

Ναι, η πρόσβαση και η αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας είναι δωρεάν.

Ποια είναι η μέθοδος αναζήτησης στο μητρώο αφερεγγυότητας της Σλοβακίας;

Η αρχική σελίδα του μητρώου αφερεγγυότητας περιλαμβάνει γραμμή αναζήτησης, στην οποία είναι δυνατόν να εισαχθεί το αναζητούμενο κείμενο απευθείας ή, κατά περίπτωση, να προσδιοριστεί ότι η αναζήτηση θα πρέπει να περιοριστεί στην κατηγορία «Διαδικασίες», «Διαχειριστές», «Περιουσιακά στοιχεία» ή «Υπηρεσίες».

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας της Σλοβακικής Δημοκρατίας

Το σύστημα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία στις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μητρώο αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.