Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Σλοβενία

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εισαγωγή στο σλοβενικό μητρώο αφερεγγυότητας. Πληροφορίες για τον έλεγχο και τη δημοσιότητα των σλοβενικών δικαστικών διαδικασιών αφερεγγυότητας διατίθενται ηλεκτρονικά.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Τι δυνατότητες προσφέρει το σλοβενικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Η βάση δεδομένων e-INSOLV παρέχει πληροφορίες για τον έλεγχο των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Επίσης, περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα για τις διαδικασίες αφερεγγυότητας:

 • επιλεγμένα στοιχεία ταυτότητας του αφερέγγυου οφειλέτη,
 • το δικαστήριο που διεξάγει τη διαδικασία και τον αύξοντα αριθμό της υπόθεσης,
 • επιλεγμένα στοιχεία ταυτότητας του διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας,
 • την έναρξη της διαδικασίας, τη λήξη της προθεσμίας αναγγελίας αξίωσης και δεδομένα για άλλες διαδικαστικές πράξεις
 • σε περίπτωση πτώχευσης, δεδομένα για το ύψος της πτωχευτικής περιουσίας και για το ποσοστό ικανοποίησης των πιστωτών.

Η βάση δεδομένων e-Publications επιτρέπει την πρόσβαση σε:

 • Όλες τις δικαστικές αποφάσεις (ενικός: sklep, πληθυντικός: sklepi) που εκδίδονται σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, εκτός από τις αποφάσεις που αφορούν την είσπραξη τακτικών αποδοχών· όλες τις εντολές κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, τις εντολές λήξης της είσπραξης τακτικών αποδοχών ή την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
 • κοινοποιήσεις έναρξης της διαδικασίας, κοινοποιήσεις ορισμού δικασίμου και άλλες κοινοποιήσεις και κλήσεις σε ψηφοφορία τις οποίες εκδίδει βάσει του νόμου το δικαστήριο
 • όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων του δικαστηρίου και συνελεύσεων των πιστωτών
 • εκθέσεις του διαχειριστή με τα συνημμένα έγγραφα
 • στις διαδικασίες αναγκαστικού συμβιβασμού, εκθέσεις του αφερέγγυου οφειλέτη με τα συνημμένα έγγραφα
 • πίνακα των αξιώσεων που έχουν επαληθευτεί
 • αναγγελίες όσων συμμετέχουν στη διαδικασία και άλλα δικαστικά έγγραφα των οποίων προβλέπεται η δημοσίευση
 • στις διαδικασίες πτώχευσης, αναγγελίες πλειστηριασμού και προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη ρευστοποίηση της πτωχευτικής περιουσίας.

Επίσης, κατάλογος όλων των διαχειριστών (seznam vseh upraviteljev) και των διαδικασιών αφερεγγυότητας τις οποίες διεκπεραιώνουν δημοσιεύεται στη βάση δεδομένων e-Publications. Οι κατάλογοι ενημερώνονται καθημερινά.

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής και των δύο βάσεων δεδομένων είναι ο AJPES, ο Οργανισμός δημόσιων νομικών μητρώων και συναφών υπηρεσιών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σλοβενικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν. Ωστόσο, πρέπει να είναι κανείς καταχωρημένος ως χρήστης στον δικτυακό τόπο του AJPES και να διαθέτει όνομα και κωδικό χρήστη.

Μέθοδος αναζήτησης στα σλοβενικά αρχεία αφερεγγυότητας

Και οι δύο βάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών αναζήτησης, είναι διαθέσιμες μόνο στα σλοβενικά. Είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων και εγγράφων σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας που αφορούν νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις με τη χρήση όλων των διαθέσιμων κριτηρίων αναζήτησης, ενώ στην περίπτωση των αναζητήσεων για δεδομένα και έγγραφα για καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα που δεν είναι ατομικές επιχειρήσεις), μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο ορισμένοι συνδυασμοί δεδομένων, προκειμένου για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών.

Η βάση δεδομένων e-Publications επιτρέπει την αναζήτηση εγγράφων που δημοσιεύονται σε σχέση με διαδικασίες αφερεγγυότητας. Η αναζήτηση των δημοσιευμένων εγγράφων μπορεί να γίνει με:

 • Τύπο οφειλέτη (νομικό πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο κ.λπ.),
 • Τύπο διαδικασίας (πτώχευση, αναγκαστικός συμβιβασμός κ.λπ.)
 • Τύπο εγγράφου,
 • Οφειλέτη (αναζήτηση με εταιρική επωνυμία, αριθμό φορολογικού μητρώου ή αριθμό ταυτότητας),
 • Νομική μορφή (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης κ.λπ.)
 • Αύξοντα αριθμό,
 • Δικαστήριο,
 • Ημερομηνία της πράξης ή της δημοσίευσης του εγγράφου.
  Τα αποτελέσματα αναζήτησης παρουσιάζονται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης.

Στη βάση e-INSOLV είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων για διαδικασίες αφερεγγυότητας με βάση τον:

 • Αύξοντα αριθμό,
 • Οφειλέτη (όνομα και επώνυμο ή εταιρική επωνυμία, αριθμό ταυτότητας, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης)

Ιστορικό του σλοβενικού μητρώου αφερεγγυότητας

Το μητρώο περιέχει δεδομένα που χρονολογούνται από την 1η Οκτωβρίου 2008. Προηγουμένως, ορισμένες πληροφορίες, όπως οι δημόσιες κοινοποιήσεις της έναρξης των διαδικασιών αφερεγγυότητας, δημοσιεύονταν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Uradni list Republike Slovenije, UL RS).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Μητρώο αφερεγγυότητας

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/03/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.