Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Ισπανία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ισπανία

Το ισπανικό μητρώο αφερεγγυότητας (Registro de Resoluciones Concursales)

Οι κανονιστικές ρυθμίσεις για τη δημοσίευση ή την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου. Στην Ισπανία, την εν λόγω δημοσιότητα διασφαλίζει το δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας, το οποίο διέπεται από το άρθρο 198 του νόμου περί αφερεγγυότητας (Ley Concursal). Ο εν λόγω νόμος εφαρμόστηκε με το βασιλικό διάταγμα 892/2013, της 15ης Νοεμβρίου 2013, το οποίο αναθέτει τη διαχείριση του δημόσιου μητρώου αφερεγγυότητας στον σύλλογο των υπηρεσιών μητρώου (Colegio de Registradores), που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας έχει τριπλό σκοπό:

  • τη διάδοση και τη δημοσίευση των αποφάσεων και πράξεων που εκδίδονται βάσει του νόμου περί αφερεγγυότητας, καθώς και των καταχωρίσεων στο μητρώο που προκύπτουν από διαδικασίες αφερεγγυότητας
  • τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δημόσιων μητρώων στα οποία πρέπει να περιλαμβάνεται η κήρυξη αφερεγγυότητας και οι σχετικές εξελίξεις
  • και η δημιουργία του καταλόγου των διαχειριστών διαδικασιών αφερεγγυότητας που πληρούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Ωστόσο, ο ρόλος αυτός δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.

Το δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας βρίσκεται στην ακόλουθη διαδικτυακή πύλη: http://www.publicidadconcursal.es/.

Το δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας έχει ως αποστολή τη συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών που προκύπτουν στη διάρκεια της διαδικασίας αφερεγγυότητας και οι οποίες έχουν αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα ή προορίζονται για ευρεία δημοσιοποίηση.

¿Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Η πρόσβαση στο δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας είναι δωρεάν.

¿Πώς μπορώ να κάνω αναζήτηση στο μητρώο αφερεγγυότητας;

Το δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας αποτελείται από τέσσερα τμήματα στα οποία οι καταχωρίσεις ταξινομούνται ανά πτωχεύσαντα ή οφειλέτη και κατά χρονολογική σειρά:

  1. πρώτο τμήμα, για τις κηρύξεις πτώχευσης: περιλαμβάνει, αφενός, τις αποφάσεις που πρέπει να δημοσιευτούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου περί αφερεγγυότητας και, αφετέρου, τις αποφάσεις με τις οποίες πιστοποιείται η γνωστοποίηση των διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 5α του προαναφερόμενου νόμου περί αφερεγγυότητας. Στο πρώτο αυτό τμήμα δημοσιοποιείται επίσης η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας που έχει κινηθεί σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
  2. δεύτερο τμήμα, για τη δημοσίευση σε μητρώο: περιλαμβάνει τις αποφάσεις που είναι καταγεγραμμένες ή καταχωρισμένες σε όλα τα δημόσια μητρώα προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του νόμου περί αφερεγγυότητας
  3. τρίτο τμήμα, για τους εξωδικαστικούς διακανονισμούς: περιλαμβάνει τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης για τις πληρωμές σύμφωνα με τον τίτλο X του νόμου περί αφερεγγυότητας, και τη δημοσιοποίηση της δικαστικής επικύρωσης των συμφωνιών αναχρηματοδότησης σύμφωνα με την τέταρτη πρόσθετη διάταξη του νόμου περί αφερεγγυότητας
  4. τέταρτο τμήμα, για τους διαχειριστές διαδικασιών αφερεγγυότητας και τους εξουσιοδοτημένους βοηθούς τους (σε εκκρεμότητα).

Για τη διενέργεια αναζητήσεων, με την εισαγωγή του ονόματος του αφερέγγυου οφειλέτη ή του ονόματος του διαχειριστή της διαδικασίας αφερεγγυότητας, εμφανίζονται οι σχετικές με αυτούς πληροφορίες σε κάθε τμήμα.

Ιστορικό του μητρώου αφερεγγυότητας

Ο νόμος του 2003 περί αφερεγγυότητας δεν προέβλεπε μητρώο δημοσιοποίησης των πτωχεύσεων. Το ζήτημα αυτό ρυθμιζόταν από το ισχύον την εποχή εκείνη σύστημα δημοσιοποίησης του εταιρικού δικαίου της Ισπανίας, με βάση τη δημοσίευση ανακοινώσεων στις μεγαλύτερες ημερήσιες εφημερίδες της εκάστοτε επαρχίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την όλο και συχνότερη παράλυση της διαδικασίας, δεδομένου ότι η εν λόγω δημοσιοποίηση έπρεπε να καλυφθεί από την πτωχευτική περιουσία που δεν επαρκούσε πάντα για τη χρηματοδότησή της.

Με το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 3/2009, της 27ης Μαρτίου 2009, σχετικά με επείγοντα μέτρα στον τομέα της φορολογίας, των οικονομικών και των πτωχεύσεων ενόψει της μεταβαλλόμενης οικονομικής κατάστασης (Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica), το δημόσιο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 198 του νόμου περί αφερεγγυότητας (μητρώο το οποίο αρχικά περιοριζόταν στη δημοσιοποίηση των περιπτώσεων υπαίτιας αφερεγγυότητας και στον διορισμό ή τον αποκλεισμό διαχειριστών διαδικασιών αφερεγγυότητας), ενισχύθηκε για πρώτη φορά και έλαβε την ονομασία δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας. Έκτοτε, η διάταξη αυτή υπέστη διαδοχικές τροποποιήσεις, οι οποίες συμπληρώθηκαν από τροποποιήσεις που αφορούσαν άλλες διατάξεις στις οποίες προβλεπόταν η δημοσιοποίηση ορισμένων μέτρων μέσω του μητρώου. Επί του παρόντος το άρθρο 198 του νόμου περί αφερεγγυότητας εφαρμόζεται με το βασιλικό διάταγμα 892/2013, της 15ης Νοεμβρίου 2013, που διέπει το δημόσιο μητρώο αφερεγγυότητας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.