Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Σουηδία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για το σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σουηδία

Τι δυνατότητες προσφέρει το σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών διαχειρίζεται διάφορα μητρώα που παρέχουν πληροφορίες για τις καταχωρημένες εταιρείες.  Το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών δεν τηρεί ένα ενιαίο συνεκτικό μητρώο των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Τηρεί μητρώο φυσικών προσώπων και περιουσιακών συνόλων που έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Εντούτοις, οι πληροφορίες σχετικά με εταιρείες που κηρύσσονται σε πτώχευση καταχωρούνται σε διάφορα μητρώα επιχειρήσεων τα οποία διαχειρίζεται το  Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών. Η πρόσβαση σε πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα, τα περιουσιακά σύνολα και τις εταιρείες από τα μητρώα που διαχειρίζεται το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών είναι δυνατή με μηχανή αναζήτησης μέσω Διαδικτύου.

Οι πληροφορίες για την πτώχευση εταιρειών, φυσικών προσώπων και περιουσιών, οι οποίες περιλαμβάνονται στα διάφορα μητρώα του Σουηδικού Γραφείου Μητρώου Εταιρειών αναφέρονται στο εξής ως «σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας» (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών στις οποίες η πρόσβαση είναι δυνατή τόσο μέσω της μηχανής αναζήτησης μέσω Διαδικτύου όσο και με άμεση επικοινωνία με το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών).

Το μητρώο περιλαμβάνει στοιχεία για εταιρείες, φυσικά πρόσωπα και περιουσιακά σύνολα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια της πτωχευτικής διαδικασίας. Το μητρώο περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:

  • στοιχεία για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας
  • όνομα του αρμόδιου δικαστηρίου
  • όνομα, διεύθυνση και αριθμό μητρώου/προσωπικό κωδικό του υποκειμένου
  • στάδιο της διαδικασίας
  • όνομα και διεύθυνση του συνδίκου

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μητρώου είναι το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών.

Στο μητρώο καταχωρούνται μόνο πληροφορίες που διαβιβάζονται από τα δικαστήρια. Οι πληροφορίες καταχωρούνται την ημέρα που το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών τις λαμβάνει από το δικαστήριο. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο κηρύσσεται σε πτώχευση, η πληροφορία καταχωρείται στα μητρώα επιχειρήσεων στα οποία είναι τυχόν εγγραμμένο.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας;

Για δωρεάν πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στο σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας, πρέπει να επικοινωνήσει κανείς τηλεφωνικά με το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών. Για αιτήσεις λήψης έγγραφων πληροφοριών πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να καταβληθεί τέλος.

Η μηχανή αναζήτησης μέσω Διαδικτύου επιτρέπει τη δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πτωχευτικό καθεστώς εταιρειών. Η πρόσβαση σε πρόσθετες υπηρεσίες επιτρέπεται μόνο στους εγγεγραμμένους επί πληρωμή χρήστες.

Μέθοδος αναζήτησης στο σουηδικό μητρώο αφερεγγυότητας

Για να λάβει κανείς πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο, μπορεί να επικοινωνήσει με το Σουηδικό Γραφείο Μητρώου Εταιρειών ταχυδρομικά, τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η μηχανή αναζήτησης μέσω Διαδικτύου επιτρέπει την αναζήτηση στο μητρώο με επωνυμία εταιρείας, όνομα φυσικού προσώπου, αριθμό μητρώου ή προσωπικό κωδικό. 

Ιστορικό του σουηδικού μητρώου αφερεγγυότητας

Οι πληροφορίες που καταγράφονται στο μητρώο διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/05/2010

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.