Μητρώα πτώχευσης και αφερεγγυότητας

Όλες οι χώρες της ΕΕ διαθέτουν μητρώα αφερεγγυότητας και πτωχεύσεων για τα οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες. Επί του παρόντος βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διασύνδεσης των εν λόγω μητρώων ώστε να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση αναζητήσεων από ένα κεντρικό σημείο.

Τα εν λόγω μητρώα καταγράφουν, αναλύουν και τηρούν πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας, και καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες στο κοινό, αν και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη χώρα:

  • Κράτη που τηρούν ειδικά μητρώα αφερεγγυότητας: τα κράτη αυτά δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών αφερεγγυότητας και τα μέρη των εν λόγω διαδικασιών.
  • Κράτη που δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τις υποθέσεις αφερεγγυότητας μέσω άλλων μητρώων: η κατάσταση διαφοροποιείται. Ορισμένα κράτη δημοσιεύουν μόνο την επωνυμία και το καθεστώς της εταιρείας, ενώ άλλα περιλαμβάνουν και πληροφορίες σχετικά με όλα τα στάδια των διαδικασιών.

Πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά μητρώα

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Ενιαία αναζήτηση

Χρησιμοποιείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να αναζητήσετε –σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ– στα εθνικά μητρώα αφερεγγυότητας:

  • πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με διαδικασίες αφερεγγυότητας
  • έγγραφα σχετικά με οφειλέτες

Αναζήτηση στα εθνικά μητρώα

Οι πληροφορίες και τα έγγραφα που μπορείτε να βρείτε στα μητρώα αυτά θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν.

Επί του παρόντος, δεν είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας αυτής τα μητρώα όλων των κρατών μελών της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί έως τα μέσα του 2019, προθεσμία την οποία θέτει ο αναθεωρημένος κανονισμός περί αφερεγγυότητας για την πραγματοποίηση της διασύνδεσης σε επίπεδο ΕΕ των εθνικών μητρώων αφερεγγυότητας μέσω της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-Justice). Το εν λόγω μελλοντικό σύστημα διασύνδεσης θα περιλαμβάνει, με εναρμονισμένο τρόπο, ένα προκαθορισμένο σύνολο πληροφοριών («υποχρεωτικές πληροφορίες») σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας που θα έχουν κινηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Αφερεγγυότητα/πτώχευση

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.