Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Austria

Portaali selles osas tutvustatakse lühidalt Austria maksejõuetusregistrit.

Sisu koostaja:
Austria

Millist teavet sisaldab maksejõuetusregister?

Austria maksejõuetusregistri (Insolvenzdatei) omanik ja haldaja on föderaalne justiitsministeerium. See sisaldab teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja peamiste menetlustoimingute kohta.

Register on kättesaadav märksõna „Ediktsdatei“ all.

Kas juurdepääs Austria maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah.

Kuidas teha päringuid Austria maksejõuetusregistris?

Üksikasjalik teave on kättesaadav ainult saksa keeles justiitsministeeriumi veebisaidil märksõna „Ediktsdatei“ [ametlike teadaannete andmebaas] all.

Maksejõuetusregistri ajalugu

Austria maksejõuetusregistrit on peetud alates 1999. aastast.

Lingid

Kohtukorraldus – Austria

Viimati uuendatud: 08/09/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.