Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Austria

Sellel lehel esitatakse Austria maksejõuetuse registri lühitutvustus.

Sisu koostaja:
Austria

Millist teavet Austria maksejõuetuse register pakub?

Austria maksejõuetuse registri omanik ja haldaja on Austria föderaalne justiitsministeerium. See sisaldab teavet maksejõuetusmenetluse algatamise ja peamiste menetlustoimingute kohta.

Austria maksejõuetusregister on üles pandud ametlike teadaannete veebisaidile Ediktsdatei.

Kas juurdepääs Austria maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Austria maksejõuetuse registris?

Üksikasjalik teave on kättesaadav ainult saksa keeles Austria justiitsministeeriumi veebisaidil märksõna "Ediktsdatei" (ametlikud teadaanded) alt.

Austria maksejõuetuse registri ajalugu

Austria maksejõuetuse registrit on peetud alates 1999. aastast.

Seonduvad lingid

Õiguskorraldus – Austria

Viimati uuendatud: 13/08/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.