Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelhollandi keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Belgia

Sellel teabelehel esitatakse teave Belgia maksejõuetusregistrite kohta.

Sisu koostaja:
Belgia

Kas Belgias on maksejõuetusregistreid?

Belgias ei ole keskset riiklikku maksejõuetusregistrit. Sellegipoolest koguvad eri ametiasutused teavet ettevõtjate ja eraisikute kohta.

  • Belgia ettevõtjate registrisse (Banque-Carrefour des Entreprises – BCE) on koondatud kõik andmed äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjate ning nende õigusliku seisundi (eelkõige pankroti) kohta. Ettevõtjate õiguslikku seisundit käsitlev teave ei ole praegu üldsusele kättesaadav. Pankrotti ja saneerimist käsitlevad kohtuotsused avaldatakse siiski Belgia ametlikus väljaandes, mis on kättesaadav internetis.
  • Belgias on loodud andmebaas, kuhu on koondatud teatavad andmed võlgades olevate eraisikute kohta, kes on otsustanud esitada võlgade ümberkujundamise avalduse. Andmebaas asub Belgia Riigipangas, kuid see ei ole avalik.

Kas Belgias on juurdepääs maksejõuetusregistritele tasuline?

Ei, juurdepääs Belgia ametliku väljaande andmebaasile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Belgia maksejõuetusregistris?

Belgia ametlikus väljaandes saab teha päringuid pankroti- või saneerimisotsuste kohta.

Belgia maksejõuetusregistritega hõlmatud periood

Belgia ametlikus väljaandes on ettevõtjate andmed kättesaadavad alates 1. jaanuarist 1983 ning neile on lisatud link pärast 1. juunit 1997 avaldatud andmetele.

Pärast 1. juulit 2003 avaldatud dokumendid on samuti kättesaadavad Belgia ametlikus väljaandes.

Seotud lingid

Belgia föderaalne justiitsministeerium

Viimati uuendatud: 10/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.