Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Belgia

Sellel teabelehel esitatakse teave Belgia maksejõuetusregistrite kohta.

Sisu koostaja:
Belgia

Kas Belgias on maksejõuetusregistreid?

Belgia puhul tuleb eristada ettevõtjaid, st juriidilised isikud või füüsilisest isikust ettevõtjad, ja füüsilisi isikuid (eraisikud).

 • Ettevõtjate puhul on riigi tasandil keskne maksejõuetusregister (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit), kuhu kantakse ettevõtjad, kelle suhtes on algatatud maksejõuetusmenetlus, st kohtulik saneerimine (réorganisation judiciairegerechtelijke reorganisatie) või pankrotimenetlus (https://www.regsol.be/).
 • Eraisikute puhul on Belgias loodud andmebaas, kuhu on koondatud teatavad andmed võlgade ümberkujundamise menetluse algatamist taotlenud võlgnike kohta. Andmebaas on loodud Belgia Riigipangas, kuid see ei ole avalik.

Kas Belgias on juurdepääs maksejõuetusregistritele tasuline?

Ei, andmetega tutvumine on tasuta.

Teatavate dokumentide esitamise ja toimikute haldamise puhul kohaldatakse lõivusid.

Vt järgmine link: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol.

Kuidas teha päringuid Belgia maksejõuetusregistris?

Kõigepealt tuleb luua konto.

Avatud toimikutega saavad tutvuda kõik. Toimikut saate otsida avalehel linki „Request access to an open file“ (Avatud toimingu päring) klõpsates. Juurdepääsutaotluse vaatab läbi:

 • pankrotihaldur (curateur/curator) enne 1. maid 2018 algatatud pankrotimenetluste korral;
 • pankrotikohtunik (juge-commissaire / rechter-commissaris) pärast 1. maid 2018 algatatud pankrotimenetluste korral;
 • määratud kohtunik (juge déléguégedelegeerd rechter) kohtuliku saneerimismenetluse korral, kui juurdepääsutaotluse esitas muu isik kui võlausaldaja;
 • võlgnik (või tema õigusnõustaja) kohtuliku saneerimismenetluse korral, kui juurdepääsutaotluse esitas muu isik kui võlausaldaja;
 • võlgnik kohtulikus saneerimismenetluses või pankrotimenetluses; see kehtib üksnes juhul kui:
  • juurdepääsutaotluse esitas võlgniku õigusnõustaja;
  • võlgnik on asjaomase toimikuga konkreetselt seotud.

   Kui toimikuga ei ole seotud ühtki võlgnikku, menetlevad võlgniku õigusnõustaja esitatud juurdepääsutaotlusi järgmised isikud (vt ka eespool):
  • määratud kohtunik (kohtulik saneerimismenetlus);
  • pankrotikohtunik pärast 1. maid 2018 algatatud pankrotimenetluste korral;
  • pankrotihaldur enne 1. maid 2018 algatatud pankrotimenetluste korral.

Teid teavitatakse e-kirja teel kohe, kui juurdepääsutaotlus on rahuldatud. Kui juurdepääsutaotlust ei rahuldata, esitatakse teatises ja e-kirjas põhjendus selle kohta.

Kui teile on antud juurdepääs toimikule, kuid toimik on suletud, saate sellega tutvuda maksejõuetusregistri arhiivis.

Kui toimik on suletud ja teil ei olnud sellele veel juurdepääsu, suunatakse taotlus asjaomasele kaubanduskohtule (tribunal de l’entrepriseondernemingsrechtbank), kes võib teile seejärel anda juurdepääsu suletud toimikuga tutvumiseks arhiivis.

Belgia maksejõuetusregistritega hõlmatud periood

Registris säilitatakse kogu teavet ja kõiki dokumente maksejõuetusasjade kohta, st kõik alates 1. maist 2018 avatud käimasolevad pankrotimenetlused ja kohtulikud saneerimismenetlused, mis ei ole veel lõpetatud.

Seotud lingid

RegSol

Viimati uuendatud: 04/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.