Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

Riiklik maksejõuetusregister on avalik elektrooniline register, mis hõlbustab võlausaldajate ja kohtute teavitamist käimasolevatest maksejõuetusmenetlustest ning millega välditakse mitme maksejõuetusmenetluse samaaegset algatamist sama isiku suhtes.

Justiitsministeerium lõpetas 26. juunil 2018. aastal projekti „Euroopa maksejõuetusregistrite vastastikune sidumine“ esimese etapi, mida osaliselt rahastati Euroopa Komisjoni Euroopa ühendamise rahastu programmi raames (Euroopa ühendamise rahastu üleeuroopalise telekommunikatsioonivõrgu valdkonnas: CEF-TC-2016-2: Euroopa e-õiguskeskkonna portaal), milles osalemist Horvaatia taotles koos Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia ja Rumeeniaga moodustatud konsortsiumi liikmena.

Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on rahastada ja rakendada e-teenuseid, mis on vajalikud pankrotiregistreid ühendava süsteemi siseseks suhtlemiseks.

Maksejõuetusregister loodi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrusega (EL) 2015/848 maksejõuetusmenetluse kohta.

Maksejõuetusregistri andmeid uuendatakse vähemalt kord päevas ja need hõlmavad järgmist:

  • pankrotieelsed menetlused ja pankrotimenetlused, mille algatamise otsus tehti kõige varem 1. septembril 2015;
  • tarbijate pankrotimenetlused, mille algatamise otsus tehti kõige varem 1. jaanuaril 2016.

Kogu registrisse kantud teabe eest vastutab asja menetlev kohus.

Projekti „Euroopa maksejõuetusregistrite vastastikune sidumine“ teises etapis ühendati riiklikud maksejõuetusregistrid omavahel Euroopa e-õiguskeskkonna portaali kaudu.

Viimati uuendatud: 04/05/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.