Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Küpros

Selles osas antakse lühike ülevaade Küprose maksejõuetuse ja likvideerimise registrist (Μητρώο Πτωχευσάντων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών).

Sisu koostaja:
Küpros

Pankrottide talitus (Κλάδος Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων) vastutab maksejõuetute füüsiliste ja juriidiliste isikute vara ülevõtmise ja haldamise eest ning annab aru kaubandus-, tööstus- ja turismiministeeriumi (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) äriregistri- ja pankrotiametile (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη). Talitus omab andmeid pankrotistunud füüsiliste isikute kohta. Kui ettevõtet hakatakse likvideerima, teavitatakse sellest ettevõtteregistrit. Täiendava teabe saamiseks võtke ühendust äriregistri- ja pankrotiametiga.

Millist teavet maksejõuetuse register pakub?

Ei kohaldata.

Kas juurdepääs maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei kohaldata.

Kuidas teha päringuid maksejõuetuse registris?

Ei kohaldata.

Maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register sisaldab andmeid maksejõuetuse juhtumite kohta alates 1931. aastast kuni tänaseni.

Seonduvad lingid

Äriregistri- ja pankrotiamet (Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη)

Kaubandus-, tööstus- ja turismiministeerium (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Viimati uuendatud: 11/03/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.