Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Inglismaa ja Wales

Sellel lehel esitatakse teave Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri kohta.

Sisu koostaja:
Inglismaa ja Wales
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet pakub Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistus?

Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistuse (Insolvency Service of England and Wales, edaspidi „maksejõuetusteenistus” või „teenistus”) ülesanne on seaduse kohaselt pidada registreid maksejõuetusjuhtumite, pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute ja võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta. Maksejõuetuse register (Individual Insolvency Register) ühendab endas kõik need registrid ja sisaldab järgmisi andmeid:

 • pooleliolevad või möödunud kolme kuu jooksul lõpetatud pankrotimenetlused;
 • kehtivad või möödunud kolme kuu jooksul aegunudvõlakoormuse vähendamise otsused;
 • kehtivad individuaalsed vabatahtlikud kokkulepped ja kiirendatud vabatahtlikud kokkulepped, sealhulgas möödunud kolme kuu jooksul aegunud kokkulepped;
 • kehtivad otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused pankrotist tulenevate tegutsemispiirangute kohta;
 • kehtivad otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta või nende piirangutega seotud lubadused ja esialgsed otsused võlakoormuse vähendamise otsusega hõlmatud isikute tegutsemispiirangute kohta.

Kas juurdepääs Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registris?

Register asub maksejõuetusteenistuse veebisaidil rubriigis „Find someone” („Leia isik”). Klikkides lingil Individual Insolvency Register (maksejõuetuse register), saate te teha päringuid üksikisiku nime või ärinime järgi.

Inglismaa ja Walesi maksejõuetusteenistuse ajalugu

Maksejõuetusteenistus on äri-, innovatsiooni- ja kutseoskuste ministeeriumi rakendusamet, mis täidab ametliku pankrotihalduri kaudu järgmisi ülesandeid:

 • haldab ja uurib pankrotijuhtumeid ning jälgib isikuid, kelle suhtes on tehtud võlakoormuse vähendamise otsus, samuti äriühinguid ja partnerlusi, kelle suhtes on kohaldatud sundlõpetamist; teenistus püüab välja selgitada nende maksejõuetuse põhjused;
 • täidab usaldusisiku/pankrotihalduri rolli, juhul kui menetluse raames ei ole nimetatud pankrotihaldurit erasektorist;
 • täidab nimetatud isiku ja järelevalvaja rolli kiirendatud individuaalsete vabatahtlike kokkulepete korral.

Lisaks sellele täidab teenistus veel järgmisi ülesandeid:

 • kontrollib teateid pankrotivõlgnike, võlakoormuse vähendamise otsustega hõlmatud isikute ja äriühingute juhtide toimepandud rikkumiste kohta;
 • määrab direktoritele äriühingute pankrotistumise korral äritegevuse keelde;
 • tegeleb pankrottidega seotud otsuste ja lubaduste ning võlakoormuse vähendamise otsuste ja lubadustega;
 • väljastab pankrotihalduritele tegevuslubasid ning reguleerib nende töövaldkonda;
 • hindab ja maksab töötajatele välja seadusjärgseid koondamishüvitisi, kui tööandja on ametlikult maksejõuetu;
 • osutab raamatupidamis- ja investeerimisteenuseid pankroti- ja likvideerimisvara fondidele;
 • korraldab konfidentsiaalseid uurimisi äriühingutes, juhul kui see on üldsuse huvides;
 • nõustab ministeeriumeid ning valitsusasutusi ja riigiameteid maksejõuetuse, koondamise ja muudes asjaomastes küsimustes;
 • jagab üldsusele oma veebisaidi, trükiste ja maksejõuetuse eritelefoniliini (Insolvency Enquiry Line) kaudu teavet maksejõuetuse, koondamise ja muude selliste teemade kohta.

Inglismaa ja Walesi maksejõuetuse registri vastutuse välistamine

Veebisaidil esitatud vastutust välistav tekst on järgmine:

„Kuigi esitatud teabe õigsuse tagamiseks on tehtud kõik võimalik, võib mõnikord siiski ette tulla vigu. Kui avastate teabe, mis tundub olevat väär või puudulik, teavitage meid sellest käesoleval saidil esitatud tagasisidelinkide kaudu, et saaksime asja uurida ning teha andmebaasis vajalikud parandused.

Maksejõuetusteenistus ei saa võtta vastutust hooletuse tõttu või muul põhjusel tekkinud vigade või puuduliku teabe eest. Maksejõuetusteenistus ega ametlikud pankrotihaldurid ei saa anda õigus- ega finantsnõu. Õigus- ja finantsnõu saamiseks tuleks pöörduda kodanike nõustamise büroo (Citizen’s Advice Bureau), õigusnõustaja, kvalifitseeritud raamatupidaja, asjaomase tegevusloaga maksejõuetuse halduri, tunnustatud finantsnõustaja või nõustamiskeskuse poole.

Maksejõuetuse register on üldkasutatav register ning maksejõuetusteenistus ei kinnita registriandmete mis tahes viisil kasutamist kolmandate isikute poolt ega tee sellega seoses ühtegi avaldust.”

Seonduvad lingid

Maksejõuetusteenistus

Maksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 04/12/2015

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.