Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Eesti

Sellel lehel antakse lühiülevaade Eesti äriregistri ja Ametlike Teadaannete pakutavast teabest maksejõuetuse kohta.

Sisu koostaja:
Eesti

Millist teavet saab Eestis maksejõuetuse kohta?

Eestil ei ole eraldi maksejõuetuse registrit, kuid teavet nii juriidilise kui füüsilise isiku pankroti- ja võlgade ümberkujundamise menetluste kohta leiab elektroonilisest ametlikust väljaandest Ametlikud Teadaanded. Lisaks sisaldab Eesti äriregister ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste register kandeid juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate pankrottide kohta.

Ametlikkesse Teadaannetesse kantakse kohtu ja pankrotihaldurite poolt näiteks:

 • pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade;
 • pankroti väljakuulutamise teade;
 • võlausaldajate üldkoosoleku teade;
 • esialgse jaotusettepaneku kinnitamise teade;
 • pankrotimenetluse lõpetamise teade;
 • võlgade ümberkujundamiskava kinnitamise teade.

Täieliku nimekirja avaldatavatest teadaannetest leiab Ametlike Teadaannete veebilehelt.

Äriregistrisse ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantakse kohtulahendi alusel:

 • pankrotimenetluse raugemine pankrotti välja kuulutamata;
 • pankroti väljakuulutamine koos pankrotihalduri nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab ettevõtjat;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja tegevuse jätkamise kandega;
 • väljakuulutatud pankroti raugemine koos ettevõtja registrist kustutamisega;
 • pankrotimenetluse lõpetamine koos ettevõtja registrist kustutamise või tegevuse jätkamisega;
 • kompromiss ja selle tähtaeg koos tegevuse jätkamise kandega;
 • kompromissi tühistamine ja väljakuulutatud pankrotimenetluse taastamine koos märkega, et ettevõtjat esindab pankrotihaldur;
 • kompromissi lõppemine seoses selle tähtaja möödumisega ja pankrotihalduri vabastamine;
 • pandikirjaseaduse alusel tagatisvara halduri nimetamine koos tema nime ja isikukoodiga, samuti märge, et tema esindab krediidiasutust pandikirjaportfellide valitsemisel ja käsutamisel.

Registrisse ei tehta kannet võlgniku ega tema esindusõigusliku isiku ärikeelu ja isikule määratud ettevõtluskeelu kohta.

Äriregister sisaldab pankrotis juriidiliste isikute kohta järgmisi andmeid:

 • juriidilise isiku nimi;
 • registrikood;
 • aadress;
 • pankrotihalduri andmed;
 • juhatuse liikme andmed;
 • tagatisvara halduri andmed;
 • pankrotimääruse või -otsuse kuupäev ning määruse või tsiviilasja number.

Kas juurdepääs maksejõuetust käsitlevale teabele on tasuta?

Registriandmetega saab tutvuda veebi teel ja notaribüroos.

Juurdepääs Ametlikele Teadaannetele on tasuta.

Juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja ja välismaa äriühingu filiaali otsimise, menetlusteabe või registrikaardi andmetele juurdepääsu eest veebis tasu ei küsita. Kõik muud päringud, sh ajaloolised registrikaardi andmed, ning juurdepääs majandusaasta aruannetele, põhikirjadele ja muudele dokumentidele on siiski tasulised. Äriregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärasid reguleerib Justiitsministri määrus.

Registriandmete ja toimikudokumentidega tutvumine notaribüroos on tasuline. Notari tasud nimetatud andmetega tutvumise eest on sätestatud notari tasu seaduses. Notariaadiseaduse kohaselt tagab Notarite Koda tasuta avaliku ja äritoimikuga tutvumise ühe notaribüroo kaudu Harju, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas.

Andmed äri- ja ettevõtluskeeldude kohta on avalikud ning nendega saab tasuta tutvuda veebilehel.

Kuidas teha päringuid maksejõuetust käsitleva teabe kohta?

Ametlikes Teadaannetes saab juriidilise ja füüsilise isiku maksejõuetuse andmeid otsida nime või isikukoodi/registrikoodi alusel, üldotsingus ka märksõna järgi. Otsinguga on lihtsasti leitavad kõik maksejõuetuse menetluses avaldatud teadaanded. Menetluse lõppedes kantakse teadaanded arhiivi, v.a menetluse lõpetamise teadaanne, mis jääb avalikuks kolmeks aastaks.

Juriidilist isikut ja füüsilisest isikust ettevõtjat saab äriregistri teabesüsteemi kasutades otsida ärinime, nime või registrikoodi järgi. Juriidilise isiku ja füüsilisest isikust ettevõtja staatus annab teavet selle kohta, kas kõnealune isik on pankrotis või mitte.

Äriregister on liidestatud e-õiguskeskkonna portaali maksejõuetuse registrite otsinguga, võimaldades ettevõtetel, laenuandjatel ja investoritel, kes soovivad investeerida teistes liikmesriikides, viia läbi taustakontrolli otse teise riigi maksejõuetusandmeid sisaldavast registrist. Loodud mitmekeelne lahendus muudab maksejõuetuse info piiriüleselt läbipaistvamaks ning lihtsamini kättesaadavaks. Informatsioon on kättesaadav tasuta. Portaali on loodud lihtotsing, mis võimaldab otsida võlgniku nime järgi kõikidest liidestatud registritest ning laiendatud otsing, kus otsingu kriteeriumid sõltuvad sellest, millise riigi registrist võlgniku otsitakse. Edaspidi liidestatakse (eelduslikult 2021. aastal) Ametlikud Teadaanded e-õiguskeskkonna portaaliga, kus on olemas kogu kohustuslik teave maksejõuetusmenetluste avaldamise kohta, mis tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2015/848 artiklist 24.

Eesti puhul on võimalik otsida võlgniku nime ja isikukoodi/registrikoodi järgi.

Maksejõuetust käsitleva teabe andmise ajalugu

Maksejõuetust käsitlevat teenust pakutakse Eestis alates 1. septembrist 1995.

Viimati uuendatud: 16/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.