Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Soome

Soomes on kaks avalikku maksejõuetusregistrit: pankroti- ja saneerimisregister ning võlgade ümberkujundamise register. Nendes registrites saab päringuid teha Soome õigusregistrikeskuse (oikeusrekisterikeskus) pakutava tasuta päringuteenuse kaudu.

Sisu koostaja:
Soome

Maksejõuetusregister on Soome õigusregistrikeskuse pakutav päringuteenus.

Millist teavet Soome maksejõuetusregister sisaldab?

Register sisaldab pankroti- ja saneerimisregistri ning võlgade ümberkujundamise registri maksejõuetusalast teavet eraisikute majandustegevuse käigus tekkinud võlgade kohta. Registris on andmed pankrotti ja saneerimist puudutavate avalduste ja otsuste kohta ning näiteks võlausaldajate üldkoosoleku toimumise aja ja koha, nõuete esitamise tähtaja ja pankrotihalduri kohta.

Eraisikute võlgade ümberkujundamist puudutava teabe saamiseks esitatakse päring otse õigusregistrikeskusele, kes saadab teabe tasuta.

Kas tutvumine Soome maksejõuetusregistri andmetega on tasuta?

Jah, registri andmetega saab tutvuda tasuta.

Päringu tegemine Soome maksejõuetusregistris

Maksejõuetusregistris saab andmeid otsida võlgniku nime, isikukoodi või ettevõtte registrikoodi ja kindla ajavahemiku alusel või ka pankrotihalduri või likvideerija nime järgi.

Õigusregistrikeskusest eraisiku võlgade kohta teabe saamiseks tuleb päringus märkida järgmised andmed:

  • selle isiku nimi, kelle kohta teavet taotletakse;
  • selle isiku isikukood, kelle kohta teavet taotletakse;
  • päringu teinud isiku nimi ja telefoninumber ning aadress, kuhu teave saata.

Soome maksejõuetusregistri ajalugu

Registrid sisaldavad andmeid alates 1995. aastast.

Lingid

Soome keeles

Maksukyvyttömyysrekisteri

Oikeusrekisterikeskus: rekisterit

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteri

Velkajärjestelyrekisteri

Inglise keeles

Legal Register Centre: Registers

Register of bankruptcies and restructurings

Register of debt adjustments

Rootsi keeles

Rättsregistercentralen: register

Konkurs- och företagssaneringsregistret

Skuldsaneringsregistret

Viimati uuendatud: 10/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.