Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

Mida Prantsusmaa maksejõuetusregister sisaldab?

Prantsusmaal ei ole eraldi maksejõuetuse registrit. Kuid seal on mitu registrit, mis sisaldavad võlgnike maksejõuetuse kohta tehtud otsuseid. Sealhulgas otsuseid maksejõuetusmenetluse algatamise või pikendamise, vaatlusperioodi pikendamise, menetluse muutmise, restruktureerimiskava lõpetamise või muutmise või menetluste lõpetamise kohta ning otsuseid, millega kuulutatakse isik pankrotis olevaks või jäetakse ta äriühingu juhtimisest kõrvale. Samuti on esitatud kohtutäiturite nimed.

Olemas on järgmised registrid:

  • füüsilisest isikust ettevõtjate ja äriühingute äriregister (registre du commerce et des sociétés);
  • füüsilisest või juriidilisest isikust käsitööliste/kutsetöötajate register (répertoire des métiers);
  • Bas-Rhini, Haut-Rhini ja Moselle'i departemangus asuvate käsitööettevõtjate register (répertoire des entreprises);
  • põllumajandusettevõtete register (registre de l’agriculture).

Lisaks avaldatakse mõned eespool nimetatud otsused tsiviil- ja äriteadaannete ametlikus väljaandes (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) ning ametlike teadaannete väljaandes.

Päringu tegemine Prantsusmaa maksejõuetusregistris

Ametlike teadaannete väljaandes, tsiviil- ja äriteadaannete ametlikus väljaandes ning äriregistris sisalduv teave on koondatud avalikku portaali „Publicité Légale des Entreprises“, kust leiab äriühingute õigusteavet. Portaal asub aadressil: https://www.bodacc.fr/

Kas Prantsuse maksejõuetusregistriga saab tutvuda tasuta?

Eespool nimetatud teave on tasuta.

Millist ajavahemikku Prantsuse maksejõuetusregistrid hõlmavad?

Portaali kaudu pääseb ligi alates 1. jaanuarist 2010 avaldatud ametlikele teadaannetele ning alates 1. jaanuarist 2008 tsiviil- ja äriteadaannete ametlikus väljaandes avaldatud teadaannetele.

Äriregistri veebisait asub aadressil: https://www.infogreffe.fr/

Suurem osa selles sisalduvast teabest on tasuline.

Viimati uuendatud: 30/12/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.