Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Saksamaa

Sellel lehel antakse lühiülevaade Saksamaa maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Saksamaa

Saksamaa maksejõuetuse register

Vastavalt pankrotiseaduse paragrahvile 9 avaldatakse Saksa pankrotikohtute ametlikud teadaanded veebisaidil Insolvenzbekanntmachungen (pankrotiteated). Need teated on õiguslikult siduvad ja avalikud.

Registrit haldab liidu ja liidumaade õigusvaldkonna infotehnoloogia ühiskomisjon ning seda peab Nordrhein-Westfaleni liidumaa justiitsministeerium.

Kas Saksamaa maksejõuetuse registrist saab teavet tasuta?

Jah

Kuidas Saksamaa maksejõuetuse registris päringuid teha?

Päringuid saab teha ainult veebisaidil Insolvenzbekanntmachungen. Sellelt saidilt leiab päringute tegemiseks vajalikud selgitused. Teavet saab ainult saksa keeles. Juhime tähelepanu sellele, et piiranguteta otsing kõikide Saksa pankrotikohtute andmetes on võimalik ainult kahe nädala jooksul pärast nende avaldamise esimest päeva. Selle tähtaja möödudes tuleb sisestada pankrotikohtu asukoht ja vähemalt üks järgmistest andmetest: võlgniku või ettevõtte nimi, võlgniku asu- või elukoht, menetlustoimiku number või registrit pidava kohtu nimi, registri liik ja registrinumber.

Ajalugu

Veebisaidil „Insolvenzbekanntmachungen“ avaldatakse alates 1. aprillist 2002 teavet maksejõuetuse juhtumite kohta. Saidilt leiab üksikasjad selle kohta, milliste ajavahemike ja milliste menetluste kohta on andmed olemas.

Tutvuda saab nende menetluste üksikasjadega, mis ei ole veel lõpetatud. Hiljemalt kuus kuud pärast menetluse lõpetamist andmed kustutatakse.

Lingid

Saksamaa maksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 05/11/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.