Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Kreeka

Kreekal ei ole elektroonilist maksejõuetusregistrit. Praegu toimub andmebaaside digiteerimine ja nende elektroonilise liidese väljatöötamine.

Sisu koostaja:
Kreeka
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Kreeka maksejõuetusregister pakub?

Vastavalt Kreeka õigusaktidele on maksejõuetusmenetlused järgmised:

  • pankrot (seaduse nr 3588/2007 artiklid 1–61, seaduse nr 4013/2011 artikli 13 lõiked 1–4, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 1, seaduse nr 4446/2016 artiklid 1–3, seaduse nr 4491/2017 artikkel 14);
  • spetsiaalne likvideerimine, mille raames ettevõtte tegevus jätkub (eidikí ekkathárisi en leitourgía) (seaduse nr 4013/2011 artikkel 12, seaduse 4446/2016 artikkel 6);
  • pankrotieelne likvideerimine (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (seaduse nr 3588/2007 artiklid 70–101, seaduse nr 4055/2012 artikli 22 lõige 2, seaduse nr 4072/2012 artikli 116 lõige 3 ja artikli 234 lõiked 1–3, seaduse nr 4446/2016 artikkel 3 jj);
  • restruktureerimiskava (seaduse nr 3588/2007 artiklid 109–123, seaduse nr 4446/2016 artikkel 7 jj);
  • lihtsustatud menetlus väiksemate pankrottide korral (aplopoiiméni diadikasía epí ptochéfseon mikroú antikeiménou) (seaduse nr 4446/2016 artikkel 9, seaduse nr 4472/2017 artikkel 62).

Füüsiliste isikute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid kohalikud rahukohtunikud (eirinodikeía).

Ühenduste (prosopikés etairíes), usaldusühingute (eterórrythmes etairíes), täisühingute (omórrythmes etairíes), erakapitalil põhinevate äriühingute (idiotikés kefalaiouchikés etairíes), osaühingute (etairíes periorisménis efthýnis), aktsiaseltside (anónymes etairíes), Euroopa äriühingute ja Euroopa ühistute pankrotiga seotud nõudeid kontrollivad ja nende kohta teevad otsuseid kohalikud esimese astme kohtud (protodikeía).

Pankrotimenetluste tõendeid väljastab kohalike kaubanduskodade juures asuv üldine äriregister (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Kas juurdepääs Kreeka maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs registrile puudub.

Kuidas teha päringuid Kreeka maksejõuetusregistris?

Ei ole asjakohane.

Kreeka maksejõuetusregistri ajalugu

Ei ole asjakohane.

Viimati uuendatud: 17/09/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.