Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Kreeka

Kreekas on elektrooniline maksejõuetusregister tegutsenud alates 1. juunist 2021.

Sisu koostaja:
Kreeka

Millist teavet Kreeka maksejõuetusregister pakub?

Vastavalt Kreeka õigusaktidele kasutatakse elektroonilist maksejõuetuseregistrit järgmistes maksejõuetusmenetlustes:

  • pankrot (ptóchefsi) (seaduse nr 4738/2020 artiklid 75–211 – II raamat);
  • väikesemahuline pankrot (ptóchefsi mikroú antikeiménou) (seaduse nr 4738/2020 artiklid 172–188 – II raamatu VI osa);
  • pankrotieelne võlgade ümberkujundamine (proptocheftikí diadikasía exygíansis) (seaduse nr 4738/2020 artiklid 31–64 – I raamatu II osa II peatükk).

Pankrotijuhtumeid on pädevad lahendama ja neis otsuseid tegema esimese astme kohtud (protodikeía).

Pankroti väljakuulutamise eest väikesemahuliste pankrottide korral vastutavad rahukohtunikud (eirinodikeía).

Pankrotieelse võlgade ümberkujundamisega tegelevad esimese astme kohtud.

Kogu teave, mis maksejõuetusmenetlustega seoses avaldatakse, avalikustatakse või registreeritakse, kantakse elektroonilisse maksejõuetusregistrisse. Kui see on ette nähtud, tehakse kanded ka üldisesse äriregistrisse (Genikó Emporikó Mitróo – GEMI).

Kas juurdepääs Kreeka maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, järgmise veebisaidi kaudu:

https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/elektroniko-metroo-pheregguotetas-demosieuseis

Kuidas teha päringuid Kreeka maksejõuetusregistris?

Tehes päringu järgmisel veebisaidil: https://keyd.gsis.gr/dsae2/iif/faces/pages/static/publicationList.xhtml

Kreeka maksejõuetusregistri ajalugu

Kõik väljaanded alates 1. juunist 2021 on ülaltoodud veebisaidil oleva registri kaudu avalikult kättesaadavad.

Viimati uuendatud: 14/06/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.