Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Ungari

Sellel lehel antakse lühiülevaade Ungari maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Ungari

Millist teavet Ungari maksejõuetuse register sisaldab?

Ungari valitsus on määranud maksejõuetuse registrit koostama ja haldama justiitsministeeriumi talituse, mis vastutab äriühinguid käsitleva teabe ja äriühingute elektroonilise registreerimise eest (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat).

See talitus kasutab andmete töötlemiseks, IT-arenduseks, tehnilisteks toiminguteks ja andmebaasi turvalisuse tagamiseks Ungari ametlike väljaannete ameti (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.) abi.

Maksejõuetuse registriga saab tutvuda aadressil https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Maksejõuetuse register sisaldab üksikasju kõigi selliste ettevõtjate ja kodanikuühiskonna organisatsioonide kohta, kelle vastu on Ungaris algatatud maksejõuetusmenetlus.

Maksejõuetusmenetlusi reguleerib Ungaris 1991. aasta pankroti- ja likvideerimismenetluse seadus nr XLIX. Kodanikuühiskonna organisatsioonide (ühenduste ja sihtasutuste) vastu algatatud pankroti- ja likvideerimismenetluste korral kohaldatakse 2011. aasta kodanikuühiskonna organisatsioonide seadust nr CLXXV, aga kõiki muid aspekte reguleerib 1991. aasta seadus nr XLIX.

Kas Ungari maksejõuetuse registrist saab teavet tasuta?

Maksejõuetuse registri andmetega tutvumise eest tasu ei nõuta. Iga registri kasutaja peab aga kõigepealt kinnitama, et ta ei kasuta saadud andmeid kommertseesmärgil ega kommertsandmebaasi koostamiseks.

Vastavalt 1991. aasta seaduse nr XLIX paragrahvile 6/N sisaldab register järgmist teavet:

 • maksejõuetusmenetluse algatamise kuupäev;
 • maksejõuetusmenetluse algatanud kohus ja kohtuasja number;
 • algatatud maksejõuetusmenetluse liik (Ungaris kas pankroti- või likvideerimismenetlus);
 • menetluse algatamise õiguslik alus (põhimaksejõuetusmenetlus või teisene maksejõuetusmenetlus);
 • juhul kui võlgnik on äriühing või juriidiline isik, võlgniku nimi, registreerimisnumber, registrijärgse asukoha aadress või postiaadress (kui see on erinev);
 • menetluse jaoks määratud halduri (pankrotihalduri või likvideerija) nimi ja posti- või e-posti aadress;
 • võimalike nõuete esitamise tähtaeg või viide sellise tähtaja arvestamise kriteeriumidele;
 • võimalik põhimaksejõuetusmenetluse lõpetamise kuupäev;
 • kohus, kus on vastavalt paragrahvile 5 võimalik maksejõuetusmenetluse algatamise otsus vaidlustada, ja võimaluse korral nõude vaidlustamise tähtaeg või viide sellise tähtaja arvestamise kriteeriumidele;
 • võlgniku vara tagasivõitmise menetluste algatamise ja lõpetamise kuupäev, asjaomase kohtu nimi ja kohtuasja number;
 • selliste menetluste algatamise ja lõpetamise kuupäev, mille raames tehakse kindlaks võlgniku direktorite, varasemate direktorite, juriidilise isiku liikmete või omanike vastutus võlausaldajate huve kahjustava tegevuse eest, ning asjaomase kohtu nimi ja kohtuasja number;
 • kas menetlust toimetati lihtsustatud likvideerimismenetlusena.

Kuidas Ungari maksejõuetuse registris päringuid teha?

Rippmenüüst saab valida otsingukriteeriumi. Selle menüü abil saab maksejõuetuse registris päringuid teha, sisestades ühe järgmistest kriteeriumidest:

 • võlgniku nimi;
 • äriühingu / kodanikuühiskonna organisatsiooni registreerimisnumber;
 • menetluse raames algatatud kohtuasja number.

Täpsemat teavet päringute tegemise kohta leiab aadressilt https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Kehtivad õigusaktid ei võimalda teha maksejõuetuse registris vahetuid päringuid täisandmete alusel või sealt andmeid alla laadida.

Viimati uuendatud: 09/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.