Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Iirimaa

Sellel lehel antakse ülevaade Iirimaa maksejõuetusregistrist.

Sisu koostaja:
Iirimaa

Iirimaa pankrotiamet (Insolvency Service of Ireland – ISI) on 1. märtsil 2013 loodud sõltumatu organ. Selle eesmärk on taastada maksejõuetute isikute maksevõime.

Pankrotiametil on pädevusi mitmes ärivaldkonnas. Need on:

 • juhtumihaldus,
 • pankrot,
 • eeskirjad ja poliitika,
 • õigus,
 • äriteenused.

Pankrotiamet avaldab eraisiku maksejõuetuse seaduse alusel oma registrites alljärgnevat teavet. (Pankrotiameti registrid ei ole kättesaadavad Internet Exploreri ega Edgeʼi veebilehitseja kaudu. Soovitame kasutada registri vaatamiseks Chrome’i, Firefoxi või Safari veebilehitsejat.)

Kaitsetõendid

Kui 2012. aasta eraisiku maksejõuetuse seaduse (edaspidi „seadus“) artikli 61 alusel antakse välja kaitsetõend (Protective Certificate), peab Iirimaa pankrotiamet lisaks 2012. aasta eraisiku maksejõuetuse seadusega seotud 2012. aasta määrustes (2013. aasta õigusakt nr 356) ette nähtud teabele (registrites esitatav lisateave) registreerima järgmise teabe:

 • võlgniku nimi ja aadress ning kaitsetõendi väljaandmise kuupäev;
 • asjakohasel juhul kaitsetõendi pikendamine vastavalt seaduse artiklile 61;
 • asjakohasel juhul kohtumääruse tegemine seaduse artikli 63 alusel ja võlausaldaja, kelle suhtes määrus on tehtud, ning
 • kuupäev, mil seaduse 3. peatüki alusel lõpeb kaitsetõendi kehtivus.
 • Kaitsetõendite register

Võlakergendusteadete register

2012. aasta eraisiku maksejõuetuse seaduse artikli 33 lõike 4 kohaselt peab pankrotiamet registreerima võlakergendusteadete registris

 • asjaolu, et võlakergendusteade on välja antud;
 • võlakergendusteate väljaandmise kuupäeva;
 • asjaomase võlgniku nime ja aadressi ning
 • muud artikli 133 lõike 3 punkti b alusel ette nähtud üksikasjad.
 • Võlakergendusteadete register

Võla ümberkujundamise kokkulepete register

2012. aasta eraisiku maksejõuetuse seaduse artikli 76 lõike 1 kohaselt peab pankrotiamet registreerima võla ümberkujundamise kokkulepete registris

 • üksikasjad võlausaldajate koosolekul toimunud hääletuse tulemuste kohta;
 • asjaolu, et võla ümberkujundamise kokkulepe on sõlmitud;
 • asjakohasel juhul muudatused võla ümberkujundamise kokkuleppes;
 • asjakohasel juhul selle, kas pankrotiamet on saanud teate kokkuleppe kohustuste täitmata jätmise kohta;
 • teabe kokkuleppe eduka täitmise kohta.
 • Võla ümberkujundamise kokkulepete register

Eraisiku maksejõuetuskokkulepete register

2012. aasta eraisiku maksejõuetuse seaduse artikli 113 lõike 1 kohaselt peab pankrotiamet registreerima eraisiku maksejõuetuskokkulepete registris

 • asjaolu, et eraisiku maksejõuetuskokkulepe on sõlmitud;
 • üksikasjad võlausaldajate koosolekul toimunud hääletuse tulemuste kohta;
 • asjakohasel juhul muudatused eraisiku maksejõuetuskokkuleppes;
 • asjakohasel juhul selle, kas pankrotiamet on saanud teate kokkuleppe kohustuste täitmata jätmise kohta;
 • teabe kokkuleppe eduka täitmise kohta.
 • Eraisiku maksejõuetuskokkulepete register
Viimati uuendatud: 18/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.