Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Iirimaa

Sellel lehel esitatakse teavet Iirimaa maksejõuetuse registri kohta.

Sisu koostaja:
Iirimaa

Millist teavet Iirimaa maksejõuetuse register pakub?

Iirimaal ei ole eraldi äriühingute maksejõuetuse registrit. Teave äriühingute maksejõuetuse kohta on kättesaadav äriühinguregistri andmetest.

Füüsiliste isikute pankroti register on kõrgema kohtu juures asuva likvideerija kantselei poolt paberkandjal peetav register. See sisaldab Iirimaa kõrgema kohtu poolt välja kuulutatud pankrottide üksikasju.

Füüsiliste isikute maksejõuetuse register on samuti paberkandjal peetav register. Selle suhtes kohaldatakse 2002. aasta seadusdokumenti nr 334 (Euroopa ühenduste 2002. aasta õigusnorme (füüsilise isiku maksejõuetus)) ning register sisaldab üksikasju teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kohtute poolt välja kuulutatud füüsilise isiku maksejõuetuste kohta (nagu neist on teavitanud pankrotihalduri kantselei).

Kas juurdepääs Iirimaa maksejõuetuse registrile on tasuta?

Ei. Iga päringu eest tuleb maksta tasu. Tasu käsitlevad üksikasjad on kättesaadavad kohtute ameti veebisaidi eeskirjade ja tasude osas. Tasu tuleb maksta isegi siis, kui päring ei anna tulemusi, st kui päringukriteeriumile vastavaid kandeid ei leita.

Kuidas teha päringuid Iirimaa maksejõuetuse registris?

Füüsiliste isikute pankroti registris saab päringuid teha ainult ise likvideerija kantseleisse kohale minnes (aadress: Phoenix House, Phoenix Street North, Smithfield, Dublin 7, teine korrus).

Iirimaa maksejõuetuse registri ajalugu

Füüsiliste isikute pankroti register sisaldab teavet, mis pärineb alates 1922. aastast.

Viimati uuendatud: 13/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.