Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: bulgaaria keeltšehhi keelkreeka keelinglise keelprantsuse keelpoola keelslovaki keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Läti

Selles osas esitatakse Läti maksejõuetusregistri lühiülevaade.

Sisu koostaja:
Läti
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Läti maksejõuetusregister pakub?

Läti maksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

 • pankrotihaldurid;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlused;
 • õiguskaitsemenetlused;
 • kohtuvälised õiguskaitsemenetlused.

Maksejõuetusregister on kättesaadav kõigile ja selle kanded on usaldusväärsed. Selle haldamine kuulub Läti Vabariigi äriregistri vastutusalasse.

Kas juurdepääs Läti maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, Läti maksejõuetusregistriga saab tutvuda tasuta, kuid tasu tuleb maksta selle eest, kui teavet soovitakse dokumendi kujul.

Selleks et saada äriregistrist väljavõte või muu dokument, mis sisaldab võlgniku (füüsiline isik) või pankrotihalduri isikukoodi, võtke ühendust äriregistriga ja esitage oma teabenõue või tehke seda elektrooniliselt portaali Latvija.lv kaudu.

Kuidas teha päringuid Läti maksejõuetusregistris?

Pankrotihaldurid

See osa sisaldab pankrotihaldurite kohta järgmist teavet:

 • eesnimi;
 • perenimi;
 • juriidiline aadress ja kontaktandmed;
 • sertifikaadi number;
 • sertifikaadi aegumiskuupäev.

Teave aegunud sertifikaadiga pankrotihaldurite kohta on kättesaadav arhiivist lingi Vēsturiskie dati alt. Lingi „Izziņa“ alt pääseb juurde Läti maksejõuetusregistris iga pankrotihalduri kohta salvestatud teabele.

Päring

Maksejõuetusregistrist teatud subjekti (füüsiline või juriidiline isik) kohta teabe otsimiseks kasutage rubriiki Meklēt. Teavet on võimalik otsida järgmiste kriteeriumite alusel:

 • võlgniku registreerimisnumber (juriidiliste isikute puhul) või isikukood (füüsiliste isikute puhul);
 • võlgniku nimi või ametinimetus;
 • menetluse algatamise periood;
 • menetluse liik (maksejõuetusmenetlus, õiguskaitsemenetlus või kohtuväline õiguskaitsemenetlus);
 • menetluse olemus (kohalik, piiriülene põhimenetlus, piiriülene sekundaarne menetlus).
 • menetluse seis (pooleliolev menetlus, lõpuleviidud menetlus, kõik menetlused).

Otsingutulemustega kuvatakse link, mis viib äriregistri viitelehele („Uzņēmumu reģistra izziņa“), kus on kättesaadav kogu maksejõuetusregistris sisalduv teave konkreetse subjekti kohta, sealhulgas skannitud dokumendid, mille hulka kuuluvad pankrotihaldurite märkused võlausaldajate koosolekute kohta, koosolekute päevakorrad ning võlausaldajatele saadetud teatised.

Kanded

Selleks et tutvuda kindlal kuupäeval tehtud kannetega, kasutage rubriiki Žurnāls. Vaikimisi kuvatakse sama päeva kanded. Muudel kuupäevadel tehtud kannete vaatamiseks või kannete kuude kaupa esitamiseks kasutage alarubriiki Mēneša žurnāls. Iga kanne sisaldab linki (äriregistri viitelehele („Uzņēmumu reģistra izziņu“)) konkreetse maksejõuetusmenetluse kohta üksikasjaliku teabe saamiseks.

Statistika

See osa sisaldab mitmesuguseid statistilisi andmeid maksejõuetus- ja saneerimismenetluste kohta, samuti linki, mis viib äriregistri viitelehele („Izziņa“), kus on kättesaadav kogu maksejõuetusregistris sisalduv teave teatud subjekti kohta.

Läti maksejõuetusregistri ajalugu

Register sisaldab alates 1. jaanuarist 2008 pärinevat teavet.

Lingid

Lisateave Läti maksejõuetusregistri kohta

maksejõuetuse riiklik haldusasutus

Viimati uuendatud: 04/10/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.