Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

Leedus ei peeta eraldi maksejõuetuse registrit. Äriühingute staatust saate kontrollida juriidiliste isikute registri (Juridinių asmenų registras) veebisaidilt. Äriühingu staatust juriidiliste isikute registrist saab vaadata tasuta.

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.