Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Luksemburg

Luksemburgis ei ole maksejõuetuse registreid.

Sisu koostaja:
Luksemburg

Kas Luksemburgis on maksejõuetusregistrid?

Luksemburgis ei ole maksejõuetusregistreid. Pankrotte kuulutavad välja kohtud, teatades neist äriregistrile, kes kannab selle teabe oma andmebaasi.

Kas juurdepääs Luksemburgi pankrottide nimekirjale on tasuta?

Väljakuulutatud pankrottide nimekiri avaldatakse igakuiselt ametliku väljaande Mémorial B haldus- ja majandusküsimuste kogumikus ning sellega on võimalik tasuta tutvuda Luksemburgi õigusportaalis Legilux.

Lisaks teeb äriregister oma veebisaidil rubriigis „Consultations – statistiques de dépôt” („Konsultatsioonid – deponeeritud dokumentide statistika”) avalikkusele tasuta kättesaadavaks statistikamooduli, kust saab teavet kindlaksmääratud kuu jooksul äriregistrisse deponeeritud pankrotiotsuste kohta. See teave on kättesaadav deponeeritud dokumentide loetelude vormis. Samuti on võimalik seda teavet eksportida.

Kuidas leida teavet Luksemburgi pankrottide kohta?

1. võimalus: Päringut võib teha äriregistri (RCS) veebisaidi vahendusel registrisse kantud isiku nime (või nime ühe osa) või registreerimisnumbri järgi.

Sel juhul kuvab veebisaidi otsingumootor nimede loetelu, mis vastab tehtud päringule.

Kui klõpsata kuvatud nimede loetelus mõnele nimele, esitatakse tasuta järgmised põhiandmed:

  • äriregistri number
  • registreerimise kuupäev;
  • nimi;
  • juriidiline vorm;
  • registrijärgse asukoha aadress;
  • alates 2003. aastast deponeeritud dokumentide loetelu;
  • teave selle kohta, kas asjaomane isik on pankrotis.

2. võimalus: Päringut on võimalik teha äriregistri (RCS) veebisaidil rubriigis „Consultations – statistiques de dépôt” („Konsultatsioonid – deponeeritud dokumentide statistika”) statistikamooduli abil, kust saab teavet kindlaksmääratud kuu jooksul äriregistrisse deponeeritud pankrotiotsuste kohta.

3. võimalus: Päringut on võimalik teha Luksemburgi advokatuuri veebisaidil rubriigis „Pankrotid” („Faillites”) äriühingu nime, pankrotiotsuse kuupäeva või pankrotihalduri (curateur) nime järgi.

Lingid

Äriregister

Luksemburgi advokatuur

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.