Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Malta

Sisu koostaja:
Malta

Millist teavet Malta maksejõuetusregister sisaldab?

Malta maksejõuetusregister sisaldab üksikasjalikku teavet ettevõtete maksejõuetust või eraisikute pankrotti käsitlevate kohtuasjade kohta ning maksejõuetute ettevõtete juhtide poolt äriregistrile esitatud andmeid ettevõtte pankroti väljakuulutamise kohta.

Kas juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta ja registriga saate tutvuda järgmise lingi kaudu:

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies.

Kuidas teha päringuid maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusregistris saab teha päringuid kas võlgniku nime või isikutunnistuse numbri või ettevõtte registrikoodi järgi.

Malta maksejõuetusregistri ajalugu

Enne maksejõuetusregistri loomist kogus maksejõuetute ettevõtete kohta teavet äriregister ning maksejõuetus- ja pankrotiasju käsitlevaid andmeid säilitati kohtus. Kohtu käsutuses olev teave avaldati veebisaidil koos muid kohtuasju käsitleva üldise teabega. Maksejõuetusregister tehti üldsusele kättesaadavaks 2018. aasta jaanuaris ning see sisaldab andmeid maksejõuetus- ja pankrotijuhtude kohta alates 1. jaanuarist 2014.

Seotud lingid

https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Insolvencies

Viimati uuendatud: 04/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.