Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: inglise keelon juba tõlgitud.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Holland

Sellel veebilehel antakse lühiülevaade Madalmaade maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Holland
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Madalmaade maksejõuetuse register pakub?

Madalmaades on kolme liiki maksejõuetust:

 • pankrot
 • moratoorium (või maksete peatamine)
 • võla restruktureerimine

Esimese astme kohtud (rechtbank) lahendavad kõiki neid liiki maksejõuetusi ning vastutavad asjakohaste andmete säilitamise eest nende registrites. Nemad vastutavad ka maksejõuetuse teatiste (automatiseeritud) edastamise eest kohtute nõukojale (Raad voor de rechtspraak). Kohtute nõukoda kasutab neid teatisi või maksejõuetuse keskregistrit (CIR).

Maksejõuetuse keskregister sisaldab kõiki avaldatud maksejõuetuse teatistega seotud andmeid, sealhulgas:

 • isikuandmeid
 • äriühingute nimesid
 • äriregistri numbreid
 • halduri (curator, bewindvoerder) andmeid
 • kõiki eelnevaid teatisi

Madalmaade maksejõuetuse registri lahtiütlus

Maksejõuetuse keskregister sisaldab füüsiliste isikute (üksikisikute) pankrotti, maksete peatamist ja võlgade kustutamist käsitlevaid andmeid, mida hoitakse erinevate esimese astme kohtute kohalikes registrites.

Kas juurdepääs Madalmaade maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Veebipõhisel juurdepääsul maksejõuetuse keskregistrile piiranguid pole.

Ärikliendid saavad kasutada veebipõhist teenust, et hoida end kiiremini kursis registris avaldatud värskeima teabega.

Mille järgi saab maksejõuetuse registris andmeid otsida?

Füüsiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • nimi ja sünniaeg
 • nimi, sihtnumber ja majanumber
 • sünniaeg, sihtnumber ja majanumber

Juriidiliste isikute / äriühingute kohta saab andmeid otsida järgmiste parameetrite järgi:

 • juriidilise isiku / äriühingu nimi
 • äriregistri number
 • sihtnumber ja majanumber

Otsida saab ka kuupäeva, esimese astme kohtu, avaldamisliigi, avaldamisviite või maksejõuetusnumbri järgi.

Madalmaade maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse register alustas tegevust 1. jaanuaril 2005. Seepärast leiab nimetatud registrist kõik juhtumid, mis on algatatud või millest on teavitatud pärast seda kuupäeva.

Seotud lingid

Madalmaade maksejõuetuse keskregister

Viimati uuendatud: 12/02/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.