Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Holland

Sellel veebilehel antakse lühiülevaade Madalmaade maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Holland

Millist teavet Madalmaade maksejõuetuse register pakub?

Madalmaades on viit liiki maksejõuetusmenetlust:

 • pankrot
 • moratoorium (või maksete peatamine)
 • füüsiliste isikute võlakergendus
 • avalik pankrotita kokkuleppemenetlus
 • kinnine, pankrotita kokkuleppemenetlus

Kohtud lahendavad kõiki neid maksejõuetusmenetlusi. Nemad vastutavad ka selliste maksejõuetusmenetlustega seotud teatiste (automatiseeritud) edastamise eest kohtute nõukojale (Raad voor de rechtspraak). Ainult kinnise, pankrotita kokkuleppemenetluse korral ei edastata teatisi selliste menetluste piiratud laadi tõttu. Kohtute nõukoda kasutab neid teatisi maksejõuetuse keskregistri (CIR) jaoks.

Maksejõuetuse keskregister sisaldab kõiki avaldatud maksejõuetuse teatistega seotud andmeid, sealhulgas:

 • isikuandmeid
 • äriühingute nimesid
 • kaubanduskoja (Kamer van Koophandel) numbreid
 • halduri (curator, bewindvoerder) andmeid
 • kõiki eelnevaid teatisi

Lisaks sellele hoiavad kohtud maksete peatamise ja võlakergenduse teavet oma registrites.

Madalmaade maksejõuetuse registri lahtiütlus

Maksejõuetuse keskregister sisaldab erinevate kohtute esitatud andmeid füüsiliste isikutega (üksikisikutega) seotud pankrottide, maksete peatamise ja võlgade kustutamise ning avalike, pankrotita kokkuleppemenetluste kohta.

Kas juurdepääs Madalmaade maksejõuetuse registrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Veebipõhisel juurdepääsul maksejõuetuse keskregistrile piiranguid pole.

Ärikliendid saavad kasutada veebipõhist teenust, et hoida end kiiremini kursis registris avaldatud värskeima teabega.

Mille järgi saab maksejõuetuse registris andmeid otsida?

Füüsiliste isikute kohta saab andmeid otsida ainult järgmiste parameetrite järgi:

 • nimi ja sünniaeg
 • nimi, sihtnumber ja majanumber
 • sünniaeg, sihtnumber ja majanumber

Juriidiliste isikute / äriühingute kohta saab andmeid otsida järgmiste parameetrite järgi:

 • juriidilise isiku / äriühingu nimi
 • kaubanduskoja number
 • sihtnumber ja majanumber/postkastinumber

Otsida saab ka kuupäeva, esimese astme kohtu, avaldamisliigi, avaldamisviite või maksejõuetusnumbri järgi.

Maksejõuetuse keskregistris on eraldi ülevaade avalike pankrotita kokkuleppemenetluste kohta.

Madalmaade maksejõuetuse registri ajalugu

Maksejõuetuse keskregister alustas ametlikult tegevust 1. jaanuaril 2005. Registris saab tutvuda kõigi juhtumitega, mis on algatatud või millest on teavitatud pärast seda kuupäeva, ning need jäävad registris kättesaadavaks kuni kuueks kuuks maksejõuetusmenetluse lõpetamisest.

Seotud lingid

Madalmaade maksejõuetuse keskregister

Viimati uuendatud: 24/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.