Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.
Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Põhja-Iirimaa

Sellel lehel esitatakse teavet Põhja-Iirimaa maksejõuetuse registri kohta.

Sisu koostaja:
Põhja-Iirimaa
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Millist teavet Põhja-Iirimaa maksejõuetusregister pakub?

Põhja-Iirimaal ei ole olemas ühtset maksejõuetusregistrit. Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus säilitab teavet viimase kümne aasta jooksul pankrotistunud isikute kohta. Kõnealune teave asub sidusandmebaasis, kuhu tavakodanikul on võimalik teha päringuid teenustasu alusel. Täpsemat teavet selle pankrotijuhtumite otsingumootori kohta leiate Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistuse veebisaidilt.

Ettevõtluse, Kaubanduse ja Investeerimisministeeriumi (Online DETI) maksejõuetusteenistus tegeleb maksejõuetuse küsimustega.

Maksejõuetusteenistuse eesmärk ja ülesanne on:

  • hallata ja uurida pankroti- ja äriühingute sundlikvideerimise juhtumeid;
  • teha kindlaks maksejõuetuse põhjused;
  • korraldada äriühingute maksejõuetuse puhul juhatuse liikmete õiguste äravõtmist;
  • uurida maksejõuetuks kuulutatud ettevõtete juhtimisel esinenud pettusi;
  • reguleerida maksejõuetuse valdkonnaga seotud elukutseid;
  • hallata pankrotikontot;
  • sõnastada Põhja-Iirimaad käsitlevaid maksejõuetusega seotud õigusakte ja poliitikat.

Online DETI kuulub Ettevõtluse, Kaubanduse ja Investeerimisministeeriumile, kes seda ka haldab.

Kas juurdepääs Põhja-Iirimaa maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas teha päringuid Põhja-Iirimaa maksejõuetusregistris?

Maksejõuetusteenistus peab praegu ajakohastatud registreid, mis kajastavad individuaalseid vabatahtlikke kokkuleppeid (IVA) ja kiirendatud vabatahtlikke kokkuleppeid (FTVA), pankrotipiirangute otsuseid või lubadusi (BRO/BRU), võlakoormuse vähendamise korraldusi (DRO) ning võlakoormuse vähendamise piiramise otsuseid või lubadusi (DRRO/DRRU).

Üksikisikute kohta on internetis võimalik teha päringuid IVA, DRO, DRRO ja DRRU registrites.

Lisateavet maksejõuetusregistrite kohta võib leida siin.

Samateemalised lingid

Online DETINI

Põhja-Iirimaa kohtute ja tribunalide teenistus

Viimati uuendatud: 14/08/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.