Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Poola

Selles jaotises antakse lühiülevaade Poola pankrotiregistrist.

Sisu koostaja:
Poola

Millist teavet pakub Poola pankrotiregister?

Poola pankrotiregistri (rejestr podmiotów w upadłości) veebisait on osa riiklikust kohturegistrist (Krajowy Rejestr Sądowy). See sisaldab sama liiki andmeid äriühingute kohta, mis on olemas ka riiklikus kohturegistris. Lisaks sisaldab Poola pankrotiregister veel täpsemaid andmeid järgmiste ettevõtete kohta:

  • äriühingud
  • sihtasutused
  • ühistud
  • muud ettevõtted, kes on välja kuulutanud oma pankroti

Registrist leiab teabe ka pankrotiavalduste kuupäevade ja konkreetse sisu kohta.

Pankrotiregistri omanikuks ja haldajaks on Poola Justiitsministeerium. Teave on kättesaadav poola ja osaliselt ka inglise keeles.

Kas juurdepääs Poola pankrotiregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Poola pankrotiregistris?

Alates 1. aprillist 2009 on Poola pankrotiregistris uus otsingumootor, mille abil on võimalik otsida pankrotis ettevõtteid ja muid märksõnu.

Viimati uuendatud: 10/02/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.