Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Portugal

Sellel teabelehel esitatakse lühiülevaade Portugali maksejõuetusregistrist.

Sisu koostaja:
Portugal

Millist teavet maksejõuetusregister sisaldab?

Elektrooniline maksejõuetusregister sisaldab järgmist teavet:

  • maksejõuetusasja number,
  • maksejõuetusasja menetlenud või menetleva kohtu andmed,
  • maksejõuetu isiku andmed,
  • maksejõuetushalduri andmed,
  • nõuete esitamise tähtaeg,
  • maksejõuetuse väljakuulutamise kuupäev.

Elektrooniline register sisaldab üksikasjalikku teavet maksejõuetusasjade kohta (vt allpool).

Kas Portugalis on juurdepääs maksejõuetusregistrile tasuline?

Ei, juurdepääs maksejõuetusregistrile on tasuta.

Maksejõuetusregistrit käsitlevad õigusaktid

Portugali maksejõuetusregistrit reguleerib 18. märtsi 2004. aasta dekreetseadusega nr 53/2004 vastu võetud ettevõtete maksejõuetuse ja saneerimise seadustiku (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas) artikkel 38 (muudetud kujul).

Viimati uuendatud: 07/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.