Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Rumeenia

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist – Rumeenia maksejõuetusregistrist, mille on loonud justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet

Sisu koostaja:
Rumeenia

Millist teavet Rumeenia maksejõuetusregister pakub?

Maksejõuetusmenetlus Rumeenias

Maksejõuetusmenetluste bülletäänis (Buletinul procedurilor de insolvență – BPI), mida annab elektrooniliselt välja riiklik äriregistriamet (Oficiul Național al Registrului Comerțului), avaldatakse kohtukutsed, teated, koosolekukutsed ja teadaanded menetlusdokumentide kohta, mille kohus ja pankrotihaldurid/likvideerijad on koostanud maksejõuetusmenetluse käigus kooskõlas seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta.

Riikliku äriregistriameti elektrooniliselt väljaantava maksejõuetusmenetluste bülletääni rubriigi „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“ eesmärk on avaldada kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktidega nii maksejõuetuskomisjoni otsused ja kohtuotsused kui ka muud aktid, mille avaldamine on ette nähtud füüsiliste isikute maksejõuetust käsitleva seadusega nr 151/2015.

Juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlus

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes.

1. Ettevõtjad (kõik isikud, kel on oma ettevõte), välja arvatud vabade elukutsete esindajad ja need isikud, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetuse erikorda.

Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes.

1. Ettevõtjad:

 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • era- ja pereettevõtted.

2. Võlgnikud, kes vastavad teatavatele eritingimustele:

 • neil ei ole vara;
 • nende asutamis- või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • nende juhatajat ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgne asukoht enam ei eksisteeri või erineb äriregistrisse kantust; nad ei ole esitanud seadusega nõutavaid dokumente;
 • nende tegevus lõpetati enne maksejõuetusmenetluse algatamist;
 • nad on teatanud kavatsusest pankrotti minna või neil puudub õigus kohtulikule saneerimismenetlusele.

Alates 2014. aasta juunist on juriidiliste isikute maksejõuetusmenetlus reguleeritud seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta; seaduse sätteid kohaldatakse pärast selle jõustumist algatatud kohtumenetluste suhtes. Enne seaduse nr 85/2014 jõustumist algatatud kohtumenetluste suhtes kohaldatakse seadust nr 85/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Füüsiliste isikute maksejõuetusmenetlust, mis on reguleeritud 1. jaanuaril 2018 jõustunud seadusega nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetuse kohta, kohaldatakse füüsilisest isikust võlgniku suhtes, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest ja

 • kelle jaoks Rumeenia on olnud vähemalt kuus kuud enne avalduse esitamist elukohariik / elukoht / alaline elukoht;
 • kes on maksejõuetu;
 • kelle täitmata kohustuste kogusumma on vähemalt samaväärne läviväärtusega (15 riiklikku miinimumpalka).

Füüsiliste isikute maksejõuetusmenetlus võib olla

 • võla tagasimaksmise kaval põhinev menetlus;
 • kohtulik maksejõuetusmenetlus vara realiseerimise kaudu;
 • lihtsustatud maksejõuetusmenetlus.

Maksejõuetusmenetluste bülletään

Missugust teavet bülletään sisaldab?

Maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldab kõiki dokumente, mille kohtud ja pankrotihaldurid/likvideerijad on maksejõuetusmenetluse käigus koostanud, täpsemalt

 • kohtukutseid;
 • teavitusi;
 • teateid;
 • koosolekukutseid;
 • kohtuotsuseid;
 • muid seadusega nõutavaid menetlusdokumente (pankrotihalduri/likvideerija aruanded, kohtuliku saneerimise kava, teadaanded).

Maksejõuetusmenetluste bülletääni rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“ on esitatud menetlusdokumendid, mis tuleb avaldada kooskõlas seadusega nr 151/2015 füüsiliste isikute maksejõuetuse kohta.

Kuidas on maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait üles ehitatud?

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil saab tutvuda

 • tasuta teabega;
 • maksejõuetusmenetluse bülletääni eest vastutava riikliku äriregistriameti struktuuriga;
 • erinormide, bülletääniga ette nähtud / selles avaldatud vormide ja menetlusdokumentidega.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil on järgmised osad:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni tekkelugu;
 • õigusaktid;
 • riikliku äriregistriameti, kohtute juures asuvate äriregistriosakondade ja maksejõuetusmenetluste bülletääni struktuuri skeemid;
 • õigussõnastik, mis sisaldab maksejõuetuse valdkonna termineid;
 • statistilised andmed maksejõuetusmenetluste bülletääni kohta;
 • tasud;
 • kontaktandmed.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni vormid on kättesaadavad riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali rubriigis, mis käsitleb maksejõuetusmenetluste bülletääni ja on üles ehitatud järgmiselt.

1. Maksejõuetusmenetluste bülletääni teenused

 • „Maksejõuetusmenetluste bülletääni võrguversioon („Buletinul Procedurilor de Insolvență online“)(tasuline);
 • „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ („Sumar număr BPI“) (tasuta);
 • „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ („Persoane publicate în BPI“) (tasuta).

2. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise vormid:

 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise võrguvormid;
 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise võrguvälised vormid.

3. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe levitamise vormid:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni jaoks teabe esitamise võrguvormid;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni jaoks teabe esitamise võrguvälised vormid.

4. Statistika

Kas Rumeenia maksejõuetusregistrist saab teavet tasuta?

Maksejõuetusmenetluste bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Elektroonilise bülletääniga saab tutvuda järgmise veebisaidi kaudu:

Juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni teenustele on erinev:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni ametliku veebisaidiga saavad kasutajad tutvuda tasuta ja ilma registreerimata;
 • riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb end registreerida;
 • teenust „Maksejõuetusmenetluste bülletääni võrguversioon“ saab kasutada eelnevalt registreerides ja teenustasu makstes;
 • teenused „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ ja „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ on tasuta ja nende kasutamiseks tuleb end registreerida;
 • juurdepääs teenustele: teenuse „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ ja rubriigi „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“ kasutamine nõuab autentimist ning on tasuta võlgnikele, võlausaldajatele, pankrotihalduritele ja likvideerijatele (iga maksejõuetusasja puhul, milles nad ühes nimetatud isikuna osalevad); maksejõuetuskomisjoni ja kohtute jaoks on juurdepääs kõikidele maksejõuetusasjadele tasuta.

Kuidas Rumeenia maksejõuetusregistris päringuid teha?

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletääni võrguversioon“ saab päringuid teha maksejõuetusmenetluste bülletääni konkreetse väljaande numbri ja aasta, maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isiku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja viitenumbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku järgi. Teenustasu maksmise järel on võimalik vaadata bülletääni varasemaid väljaandeid, mis sisaldavad menetlusdokumentide täielikku teksti.

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ saab teha päringuid väljaande numbri ja kuupäeva alusel. Tasuta saab tutvuda järgmise teabega:

 • bülletäänis avaldatud menetlusdokumendi liik (näiteks kohtukutse, maksejõuetusmenetluse algatamise otsus, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kutse, tegevusaruanne, saneerimiskava, pankrotimenetluse algatamise otsus, pankrotimenetluse algatamise teade, vara jaotamise kava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamise otsus jne);
 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isiku nimi;
 • maakond, mille jurisdiktsioonis asub bülletäänis avaldatud juriidilise isiku registrijärgne asukoht;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • registrisse kandmise number.

Teenus „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ võimaldab teha päringuid maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaande numbri ja aasta, võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja viitenumbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku järgi. Tasuta saab tutvuda järgmise teabega:

 • nimi;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikute registreerimisnumber;
 • maakond, mille jurisdiktsioonis on bülletäänis avaldatud juriidilise isiku registrijärgne asukoht;
 • maksejõuetusasja number ja kohus, kus asi on registreeritud;
 • nende bülletäänide numbrid / väljaandmise aastad, kus menetlusdokumendid on avaldatud;
 • maksejõuetusmenetluse liik;
 • esimese kohtuistungi kuupäev, kui see on pärast maksejõuetusmenetluse algatamist kindlaks määratud.

Teenus „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“ võimaldab teha päringuid võlgniku nime, eesnime, isikukoodi, sünnikuupäeva ja -koha, maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaande numbri ja väljaandmise aasta, maksejõuetusmenetluse toimiku numbri ja avaldamise ajavahemiku järgi. Tutvuda saab järgmise teabega:

 • füüsilisest isikust võlgniku nimi ja eesnimi;
 • võlgniku isikukood;
 • võlgniku aadress;
 • pankrotihalduri/likvideerija identifitseerimisandmed ja aadress;
 • avaldatud menetlusdokumendid – nimi, number ja kuupäev, kohus/maksejõuetuskomisjon, bülletääni number ja kuupäev, maksejõuetusmenetluse liik.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni rubriigis „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“ saab teha päringuid võlgniku nime, eesnime, isikukoodi, sünnikuupäeva ja -koha, maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaande numbri ja väljaandmise aasta, maksejõuetusmenetluse toimiku numbri ja avaldamise ajavahemiku järgi. Selles rubriigis on võimalik pääseda juurde neile bülletääni numbritele, kus menetlusdokumendid on esitatud.

Rumeenia maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusmenetluste bülletääni hakati avaldama 2006. aastal vastavalt seadusele nr 86/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Rubriiki „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“ on maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldanud alates 2018. aastast.

Rumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni peamine eesmärk on jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja avaldatud menetlusdokumente käsitlevate teadaannete elektroonilise süsteemi täiustamist.

Rumeenia maksejõuetusregistri eelised

Maksejõuetusmenetluste bülletääni avaldamisel on selged eelised:

 • see muudab maksejõuetusmenetluse kiiremaks ning lihtsustab kohtukutsete, koosolekukutsete, teadaannete, kohtuotsuste ja kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud muude menetlusdokumentide edastamist, luues selleks elektroonilise menetluse;
 • see aitab ühtlustada ja standardida kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatavaid menetlusdokumente;
 • see aitab kaasa kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud menetlusdokumentide (st kohtukutsed, teated, kohtuotsused, koosolekukutsed, teadaanded, aruanded, saneerimiskavad) riikliku andmebaasi loomisele;
 • see kiirendab seaduse nr 85/2014 (maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta) kohaste maksejõuetust käsitlevate teadaannete registreerimist äriregistris / muudes registrites;
 • see võimaldab huvitatud isikutel tutvuda kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud menetlusdokumentidega.

Lingid

Rumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlik veebisait

Rumeenia äriregistri ametlik veebisait

Maksejõuetusmenetluste bülletääni rubriik „Võlgnikud – füüsilised isikud, kelle kohustused ei tulene ettevõtte tegevusest“

Rumeenia riikliku äriregistriameti e-teenuste portaal

Viimati uuendatud: 25/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.