Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Rumeenia

Selles osas antakse ülevaade maksejõuetusmenetluste bülletäänist – Rumeenia maksejõuetusregistrist, mille on loonud justiitsministeeriumi haldusalasse kuuluv riiklik äriregistriamet.

Sisu koostaja:
Rumeenia

Millist teavet Rumeenia maksejõuetusregister pakub?

Maksejõuetusmenetlus Rumeenias

Maksejõuetusmenetluste bülletäänis (Buletinul procedurilor de insolvență – BPI), mida annab välja riiklik äriregistriamet (Oficiul Național al Registrului Comerțului), avaldatakse kohtukutsed, teated, koosolekukutsed ja teadaanded menetlusdokumentide kohta, mille kohus ja pankrotihaldurid/likvideerijad on koostanud maksejõuetusmenetluse käigus kooskõlas seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta.

Üldist maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. Ettevõtjad (kõik isikud, kes juhivad ettevõtet), välja arvatud vabade elukutsete esindajad ja need isikud, kelle suhtes kohaldatakse maksejõuetuse erikorda.

Lihtsustatud maksejõuetusmenetlust kohaldatakse järgmiste isikute suhtes:

1. Ettevõtjad;

 • füüsilisest isikust ettevõtjad;
 • era- ja pereettevõtted.

2. Võlgnikud, kes vastavad teatavatele eritingimustele:

 • neil ei ole vara;
 • nende asutamis- või raamatupidamisdokumente ei ole võimalik leida;
 • nende juhatajat ei ole võimalik leida;
 • nende registrijärgne asukoht enam ei eksisteeri või erineb äriregistrisse kantust; nad ei ole esitanud seadusega nõutavaid dokumente;
 • nende tegevus lõpetati enne maksejõuetusmenetluse algatamist;
 • nad on teatanud kavatsusest pankrotti minna või neil puudub õigus kohtulikule tervendamismenetlusele.

Alates 2014. aasta juunist reguleeritakse maksejõuetusmenetlusi seadusega nr 85/2014 maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta. Seaduse sätteid kohaldatakse nende kohtumenetluste suhtes, mis on algatatud pärast selle seaduse jõustumist. Enne seaduse nr 85/2014 jõustumist algatatud kohtumenetluste suhtes kohaldatakse seadust nr 85/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Maksejõuetusmenetluste bülletään

Missugust teavet bülletään sisaldab?

Maksejõuetusmenetluste bülletään sisaldab kõiki dokumente, mille on maksejõuetusmenetluse käigus koostanud kohtud ja pankrotihaldurid/likvideerijad, eelkõige:

 • kohtukutseid;
 • teateid;
 • teadaandeid;
 • koosolekukutseid;
 • kohtuotsuseid;
 • muid seadusega nõutavaid menetlusdokumente (pankrotihalduri/likvideerija aruanded, tervendamiskavad, teadaanded).

Kuidas on maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisait üles ehitatud?

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil saab tutvuda:

 • tasuta teabega;
 • maksejõuetusmenetluse bülletääni haldamise eest vastutava riikliku äriregistriameti struktuuriga;
 • maksejõuetuse valdkonna õigusaktide, vormide ja menetlusdokumentidega.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni veebisaidil on järgmised osad:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni tekkelugu;
 • õigusaktid;
 • riikliku äriregistriameti, kohtute juures asuvate äriregistriosakondade ja maksejõuetusmenetluste bülletääni struktuuri skeemid;
 • õigussõnastik, mis sisaldab maksejõuetuse valdkonna termineid;
 • statistilised andmed maksejõuetusmenetluste bülletääni kohta;
 • asutustevahelised suhted;
 • kontaktandmed.

Maksejõuetusmenetluste bülletääni vormid leiab riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali rubriigist, mis käsitleb maksejõuetusmenetluste bülletääni. Rubriigi ülesehitus on järgmine:

1. Maksejõuetusmenetluste bülletääni teenused:

 • „Maksejõuetusmenetluste bülletään online“ („Buletinul Procedurilor de Insolvență online“)(tasuline);
 • „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ („Sumar număr BPI“) (tasuta);
 • „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ („Persoane publicate în BPI“) (tasuta).

2. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise vormid:

 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis teabe avaldamise online-vormid;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

3. Maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamise vormid:

 • maksejõuetusmenetluste bülletäänis sisalduva teabe nõutamise online-vormid;
 • maksejõuetusmenetluste bülletääni offline-vormid.

4. Statistika

Kas Rumeenia maksejõuetusregistrist saab teavet tasuta?

Maksejõuetusmenetluste bülletään avaldatakse elektrooniliselt. Elektroonilise bülletääniga saab tutvuda järgmise veebisaidi kaudu:

Juurdepääs maksejõuetusmenetluste bülletääni teenustele on erinev:

 • maksejõuetusmenetluste bülletääni ametliku veebisaidiga saavad kasutajad tutvuda tasuta ja ilma registreerimata;
 • riikliku äriregistriameti e-teenuste portaali kasutamiseks tuleb end registreerida;
 • teenust „Maksejõuetusmenetluste bülletään online“ saab kasutada eelnevalt registreerides ja teenustasu makstes;
 • teenused „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ ja „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ on tasuta ja nende kasutamiseks tuleb end registreerida.

Kuidas Rumeenia maksejõuetusregistris päringuid teha?

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletään online“ saab päringuid teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja viitenumbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Teenustasu maksmise järel on võimalik vaadata bülletääni varasemaid väljaandeid, mis sisaldavad menetlusdokumentide täielikku teksti.

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletääni väljaannete sisukokkuvõtted“ saab teha päringuid väljaande numbri ja kuupäeva alusel. Tasuta saab tutvuda järgmise teabega:

 • bülletäänis avaldatud menetlusdokumendi liik (näiteks kohtukutse, maksejõuetusmenetluse algatamise otsus, maksejõuetusmenetluse algatamise teade, võlausaldajate koosoleku kutse, tegevusaruanne, tervendamiskava, pankrotimenetluse algatamise otsus, pankrotimenetluse algatamise teade, vara jaotamise kava, lõpparuanne, maksejõuetusmenetluse lõpetamise otsus jne);
 • menetlusdokumentides mainitud isikute nimed;
 • maakond, kus on asjaomase isiku registrijärgne asukoht;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • registrisse kandmise number.

Rubriigis „Maksejõuetusmenetluste bülletäänis avaldatud isikud“ saab päringuid teha konkreetse väljaande numbri ja aasta alusel, samuti võlgniku nime, maksukohustuslasena registreerimise numbri, äriregistris registreerimise numbri, kohtuasja viitenumbri või bülletäänis avaldamise ajavahemiku alusel. Tasuta saab tutvuda järgmise teabega:

 • nimi;
 • maksukohustuslasena registreerimise number;
 • menetlusdokumentides mainitud isikute registreerimisnumber;
 • maakond, kus on asjaomase isiku registrijärgne asukoht;
 • maksejõuetusasja number ja kohus, kus asi on registreeritud;
 • bülletääni nende väljaannete numbrid, kus on avaldatud asjaomaste isikutega seotud menetlusdokumendid;
 • menetluse liik;
 • esimese kohtuistungi kuupäev, kui see on pärast menetluse algatamist kindlaks määratud.

Rumeenia maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusmenetluste bülletääni hakati avaldama 2006. aastal vastavalt seadusele nr 86/2006 maksejõuetusmenetluse kohta.

Rumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni peamine eesmärk on jätkata kohtukutsete, teadete, koosolekukutsete ja avaldatud menetlusdokumente käsitlevate teadaannete elektroonilise süsteemi täiustamist.

Rumeenia maksejõuetusregistri eelised

Maksejõuetusmenetluste bülletääni avaldamisel on selged eelised:

 • see muudab maksejõuetusmenetluse kiiremaks ning lihtsustab kohtukutsete, koosolekukutsete, teadaannete, kohtuotsuste ja kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud muude menetlusdokumentide edastamist, luues selleks elektroonilise menetluse;
 • see aitab ühtlustada ja standardida kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatavaid menetlusdokumente;
 • see aitab kaasa kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud menetlusdokumentide (kohtukutsed, teated, kohtuotsused, koosolekukutsed, teadaanded, aruanded, tervendamiskavad) riikliku andmebaasi loomisele;
 • see kiirendab seaduse nr 85/2014 (maksejõuetuse vältimise ja maksejõuetusmenetluse kohta) alusel koostatud teadaannete registreerimist äriregistris / muudes registrites;
 • see võimaldab huvitatud isikutel kohtute ja pankrotihaldurite/likvideerijate koostatud menetlusdokumentidega tutvuda.

Lingid

Rumeenia maksejõuetusmenetluste bülletääni ametlik veebisait

Rumeenia äriregistri ametlik veebisait

Rumeenia riikliku äriregistriameti e-teenuste portaal

Viimati uuendatud: 09/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.