Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2022. aasta lõpuni.

Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Šotimaa

Sellel teabelehel esitatakse teave Šotimaa maksejõuetusregistri kohta.

Sisu koostaja:
Šotimaa

Millist teavet Šotimaa maksejõuetusregister pakub?

Pankrotiameti (Accountant in Bankruptcy) veebisaidil on esitatud suunised ja teabematerjalid maksejõuetuse kohta Šotimaal. Sealt saate

 • juurdepääsu õigusaktidele;
 • lingi maksejõuetusregistrile, mis sisaldab üksikasjalikku teavet järgmise kohta:
  • pankrotid,
  • pankrotipiirangud,
  • kaitstud usalduslepingud,
  • ettevõtete likvideerimine ja pankrotivara haldamine Šotimaal (sh maksejõuliste ettevõtete likvideerimine),
  • moratooriumid.

Šotimaa maksejõuetusregistris ei ole andmeid ettevõtete juhtkonna kohta.

Veebisaidil DAS Scotland pakutakse nõuandeid raha- ja võlaküsimustes, teabematerjale heakskiidetud rahandusnõustajatele ning teavet võlatagastussüsteemi kohta (mõistliku aja jooksul tehtavate tagasimaksete kohustuslik süsteem, mille rakendamise kestel on tagatud kaitse võlausaldajate võimalike sissenõudmismeetmete eest).

Šotimaa maksejõuetusregistri omanik ja haldaja on pankrotiamet.

Šotimaa võlatagastussüsteemi register (DAS-register, Debt Arrangement Scheme Register)

Šotimaa DAS-register sisaldab teavet heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta. Sealt saab teavet ka kehtivate moratooriumide kohta. DAS-registri omanik ja haldaja on pankrotiamet kui DAS-registri haldur.

Kas juurdepääs Šotimaa maksejõuetusregistrile on tasuta?

Juurdepääs Šotimaa maksejõuetusregistrile on tasuta. Alla saab laadida ka igapäevast äriandmete kokkuvõtet. Lisateavet saab e-kirja teel aadressil roienquiries@aib.gsi.gov.uk.

Kas juurdepääs Šotimaa DAS-registrile on tasuta?

Juurdepääs DAS-registrile on tasuta.

Kuidas teha päringuid Šotimaa maksejõuetusregistris?

Šotimaa maksejõuetusregister on kättesaadav internetis.

Kuidas teha päringuid DAS-registris?

DAS-register on kättesaadav internetis.

Šotimaa maksejõuetusregistri ajalugu

Maksejõuetusregistris tehtud päringud annavad teavet kõikide pooleliolevate pankrotimenetluste ning viimase kahe aasta jooksul lõpetatud pankrotimenetluste kohta. Kaitstud usalduslepingute puhul annab register teavet pooleliolevate menetluste ning viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta. Ka pankrotivara haldamise ja ettevõtete likvideerimise kohta tehtud päringud annavad teavet nii pooleliolevate kui ka viimase aasta jooksul lõpetatud menetluste kohta.

Moratooriumide kohta tehtud päringute tulemuseks näidatakse kõiki kehtivaid moratooriume. Moratoorium tühistatakse kuue nädala pärast või pärast pankroti väljakuulutamist, usalduslepingu kaitsmist või võlatagastusprogrammi heakskiitmist võlatagastussüsteemi raames.

DAS-registri ajalugu

DAS-registri veebisaidil on esitatud teave heaks kiidetud ja heakskiitu ootavate võlatagastusprogrammide kohta. Sealt saab teavet ka kehtivate moratooriumide kohta.

Lingid

Pankrotiamet

Maksejõuetusregister

DAS-register

Viimati uuendatud: 15/07/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.