Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Slovakkia

Sellel lehel antakse lühiülevaade Slovakkia maksejõuetuse registrist.

Sisu koostaja:
Slovakkia

Millist teavet Slovakkia maksejõuetuse register sisaldab?

Maksejõuetuse register (register úpadcov) on haldusasutuste infosüsteem, mida haldab ja hooldab Slovaki Vabariigi justiitsministeerium, kelle veebisaidil saab registriga tutvuda. Maksejõuetuse register sisaldab teavet maksejõuetus-, saneerimis- ja võlgadest vabastamise menetluste kohta pankroti- ja saneerimisseaduse nr 7/2005 (millega muudetakse veel mõnda muud seadust; selle muudetud kujul) § 10a lõike 2 tähenduses.

Maksejõuetuse registrist saab järgmist teavet:

 1. teave seaduse nr 7/2005 kohaste menetluste kohta:
  1. kohtu nimi;
  2. menetluse number;
  3. menetluse eest vastutava kohtuniku ees- ja perekonnanimi;
  4. avalduse esitaja ja võlgniku nimi;
   4.1 füüsilise isiku korral ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja aadress,
   4.2 äritegevusega tegeleva füüsilise isiku korral ärinimi, ees- ja perekonnanimi (kui need erinevad ärinimest), registreerimisnumber või mõni muu tunnusnumber, tegevuskoht,
   4.3 juriidilise isiku korral ärinimi, registreerimisnumber või mõni muu tunnusnumber ja registrijärgne asukoht;
  5. määratud halduri või usaldusisiku nimi;
  6. määratud halduri või usaldusisiku ametiaadress;
  7. maksejõuetus- või saneerimismenetluse algatamise kuupäev või võlgniku huvide kaitse tagamise kuupäev;
  8. pankroti väljakuulutamise, saneerimise heakskiitmise või tagasimaksekava kinnitamise kuupäev;
  9. maksejõuetus- või saneerimismenetluse lõppkuupäev;
  10. teave selle kohta, kas asjaomane pankrot on nn väiksemahuline pankrot;
  11. teave esitatud nõuete kohta vastavalt nõuete loetelu suhtes kehtestatud sisulistele tingimustele;
  12. teave esitatud nõuete kohta, mis on tekkinud pärast pankroti väljakuulutamist, vastavalt selliste nõuete loetelu suhtes kehtestatud sisulistele tingimustele;
  13. teave usaldusisiku koostatud esialgse tagasimaksekava kohta;
  14. teave võlgniku vara kohta vastavalt pankrotivara loetelu suhtes kehtestatud sisulistele tingimustele;
  15. teave võlausaldajate üldkoosoleku ja võlausaldajate komitee koosoleku kohta, sealhulgas üksikasjad võlausaldajate üldkoosoleku toimumise koha ja aja ning teema kohta, füüsilisest isikust võlausaldajate ees- ja perekonnanimi, juriidilisest isikust võlausaldajate ärinimi, samuti teave selle kohta, kas võlausaldaja on võlausaldajate komitee liige, teave võlausaldajate hääleõiguste ulatuse kohta ning võlausaldajate komitee koosoleku protokoll;
  16. seaduse nr 7/2005 neljanda jao kohase maksejõuetusmenetluse korral teave võlausaldajate üldkoosoleku kohta, sealhulgas selle toimumise koha ja aja ning teema kohta;
  17. teave tulude jaotamise kohta;
  18. võlgniku kohustustest vabastamist käsitleva otsuse kuupäev, juhul kui pankrot kuulutati välja või tagasimaksekava koostati kooskõlas seaduse nr 7/2005 neljanda jaoga;
  19. teave järelevalvet tegeva usaldusisiku nimetamise kohta;
  20. teave seaduse nr 7/2005 kohaste menetluste osalistele vajalike toimingute tegemise tähtaegade kohta;
  21. teave selle kohta, kas asjaomane menetlus on põhimaksejõuetusmenetlus, teisene maksejõuetusmenetlus või eriõigusnormidega reguleeritav territoriaalne maksejõuetusmenetlus;
  22. teave võimaluse kohta esitada kooskõlas eriõigusnormidega edasikaebus;
  23. tagatud ja tagamata nõuetega võlausaldajate sissenõudmismäär seaduse nr 7/2005 teise ja kolmanda jao kohaselt toimunud menetlustes;
  24. võlausaldajate sissenõudmismäär seaduse nr 7/2005 neljanda jao kohaselt toimunud menetlustes;
 2. maksejõuetusmenetluse korral pankrotistunud poolte nimekiri ja saneerimismenetluse korral võlgnike nimekiri ning punkti a alapunktis 4 nõutavad andmed;
 3. seaduse nr 7/2005 neljanda jao kohaselt toimunud menetluse korral pankrotistunud poolte nimekiri ja punkti a alapunktis 4 nõutavad andmed;
 4. lisateave seaduse nr 7/2005 kohaselt toimunud menetluste kohta, mis on avaldatud ametlikus kommertsväljaandes (Obchodný vestník);
 5. teave halduri osutatud teenuste kohta.

Kas Slovakkia maksejõuetuse registrist saab teavet tasuta?

Jah, maksejõuetuse registriga saab tutvuda ja selles päringuid teha tasuta.

Kuidas Slovakkia maksejõuetuse registris päringuid teha?

Maksejõuetuse registri veebisaidil on otsinguriba, kuhu saab vahetult sisestada otsitava teksti või kus saab vajaduse korral täpsustada, kas piirata päringut selliste kategooriatega nagu „menetlused“, „haldurid“, „vara“ või „teenused“.

Slovaki Vabariigi maksejõuetuse registri ajalugu

Süsteem hakkas täielikult toimima 7. detsembril 2015.

Lingid

Maksejõuetuse register

Viimati uuendatud: 27/02/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.