Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Sloveenia

Sellel lehel esitatakse sissejuhatav teave Sloveenia maksejõuetusregistri kohta. Teave Sloveenia maksejõuetusmenetluste ja nende avalikustamise kohta on kättesaadav internetis.

Sisu koostaja:
Sloveenia

Millist teavet pakub Sloveenia maksejõuetusregister?

e-INSOLV andmebaas pakub teavet maksejõuetusmenetluste kohta. Maksejõuetusmenetluste kohta esitatakse järgmine teave:

 • mõned maksejõuetu võlgniku äriregistriandmed;
 • menetlev kohus ja kohtuasja number;
 • mõned maksejõuetusmenetluse halduri isikuandmed;
 • menetluse algus, nõuete esitamise tähtaeg ja andmed teiste menetlustoimingute kohta;
 • pankrotimenetluse korral ka andmed pankrotivara väärtuse ja võlausaldajatele tehtavate tagasimaksete suuruse kohta.

E-väljaannete (e-Objave) andmebaas võimaldab juurdepääsu järgnevale:

 • maksejõuetuse korral välja antud kõik kohtumäärused (sklep), välja arvatud määrused korrapärase tasu kogumise kohta, määrused rahaliste vahendite kogumise kohta, määrused korrapärase tasu kogumise lõpetamise kohta või rahaliste vahendite arestimise kohta;
 • teated menetluse alustamise kohta, teated kohtuliku arutelu toimumise kohta ja muud kohtu poolt seadusekohaselt välja antud teated või hääletuskutsed;
 • kohtulike arutelude ja võlausaldajate komitee kohtumiste kõik protokollid;
 • halduri aruanne ja lisatud dokumendid;
 • võlausaldajate nõuete kohustusliku lahendamise menetlemisel ka maksejõuetu võlgniku aruanded ja lisatud dokumendid;
 • tõestatud nõuete nimekiri;
 • menetlusosaliste esitatud nõuded ja muud kohtudokumendid, mille avalikustamine on ette nähtud;
 • pankrotimenetluse korral kõik üleskutsed avalikule enampakkumisele ning kutsed teha pakkumisi seoses pankrotipesa realiseerimisega.

Nimekirju kõikidest halduritest ja nende juhitavatest maksejõuetusmenetlustest (seznam upraviteljev) on võimalik saada e-väljaannete andmebaasist. Neid nimekirju ajakohastatakse iga päev.

Mõlemate andmebaaside omanik on ja neid haldab AJPES, Sloveenia Vabariigi Avalike Õigusdokumentide ja Seotud Teenuste Amet (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve).

Kas juurdepääs Sloveenia maksejõuetusregistrile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta. Selleks et saada juurdepääs andmebaasile, tuleb registreerida end kasutajaks AJPESi veebisaidil ning luua kasutajanimi ja salasõna.

Kuidas teha päringuid Sloveenia maksejõuetusregistris?

Mõlemad andmebaasid, sealhulgas otsimootorid, on kättesaadavad ainult sloveeni keeles. Äriühingute ja füüsilisest isikust ettevõtjatega seotud maksejõuetusmenetluste andmeid ja dokumente on võimalik otsida kõikide otsingukriteeriumite abil, aga tarbijatega (st füüsilised isikud, kes ei ole füüsilisest isikust ettevõtjad) seotud andmeid ja dokumente saab andmekaitse huvides otsida ainult teatavate andmekombinatsioonide abil.

E-väljaannete andmebaas võimaldab Teil otsida dokumente, mis on avaldatud seoses maksejõuetusmenetlustega. Avaldatud dokumente saab otsida järgmiste tunnuste järgi:

 • võlgniku staatus (juriidiline isik, füüsiline isik jne);
 • menetluse liik (pankrot, võlausaldajate nõuete kohustuslik rahuldamine, ...);
 • dokumendi liik;
 • võlgnik (otsi äriühingu nime, maksukohustuslase numbri või registrikoodi/isikukoodi abil);
 • äriühingu õiguslik vorm (aktsiaselts, osaühing, ...);
 • kohtuasja number;
 • kohus;
 • akti või dokumendi avaldamise kuupäev. Päringu tulemused esitatakse avalikustamise kuupäeva järgi.

Veebisaidil e-INSOLV saab otsida andmeid maksejõuetusmenetluste kohta järgmiste tunnuste abil:

 • kohtuasja number;
 • võlgnik (ees- ja perekonnanimi või äriühingu nimi, registrikood/isikukood, aadress, sünnikuupäev).

Sloveenia maksejõuetusregistri ajalugu

Registri andmed on kättesaadavad alates 1. oktoobrist 2008. Enne seda avaldati osa teabest, näiteks maksejõuetusmenetluse alustamise avalik teade, ametlikus väljaandes.

Seonduvad lingid

Maksejõuetusregister

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.