Pankroti ja maksejõuetuse registrid

Rootsi

Sellel lehel antakse ülevaade Rootsi maksejõuetuse registritest.

Sisu koostaja:
Rootsi

Millist teavet pakub Rootsi maksejõuetuse register?

Rootsi Ettevõtete Registriamet haldab mitut registrit, mis annavad teavet registreeritud äriühingute kohta. Rootsi Ettevõtete Registriametil puudub ühtne register pankrotis füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta. Küll aga peab Rootsi Ettevõtete Registriamet registrit pankrotis füüsiliste isikute ja pärandvara kohta. Pankrotis äriühingute kohta registreeritakse teave mitmes erinevas äriregistris, mida samuti peab Rootsi Ettevõtete Registriamet. Rootsi Ettevõtete Registriameti hallatavates registrites sisalduvat teavet füüsiliste isikute, pärandvara ja äriühingute kohta on võimalik leida Interneti otsingumootori abil.

Teavet pankrotis äriühingute, füüsiliste isikute ja pärandvara kohta, mis sisaldub Rootsi Ettevõtete Registriameti erinevates registrites, nimetatakse siin edaspidi Rootsi maksejõuetuse registriks (sh Interneti otsingumootori abil leitav teave ning teave, mida saab Rootsi Ettevõtete Registriametiga otse ühendust võttes).

Register sisaldab teavet pankrotimenetluse eri etappides äriühingute, füüsiliste isikute ja pärandvara kohta. Register sisaldab järgmist liiki teavet:

  • pankrotimenetluse alustamise kuupäev
  • menetleva kohtu nimetus
  • subjekti nimi, aadress ja registrikood/isikukood
  • menetluse staatus
  • pankrotihalduri nimi ja aadress

Registrit peab Rootsi Ettevõtete Registriamet.

Registrisse kantakse ainult kohtute esitatud teave. Teave kantakse registrisse samal päeval, mil kohus selle Rootsi Ettevõtete Registriametile edastab. Kui kuulutatakse välja füüsilise isiku pankrot, kantakse teave nendesse äriregistritesse, millesse kõnealune isik on kantud.

Kas juurdepääs Rootsi maksejõuetuse registrile on tasuta?

Rootsi maksejõuetuse registris sisalduva teabega saab tasuta tutvuda, kui võtate telefoni teel ühendust Rootsi Ettevõtete Registriametiga. Registrist kirjaliku teabe taotlemisel tuleb enamikul juhtudel maksta tasu.

Interneti otsingumootor võimaldab tasuta juurdepääsu teabele selle kohta, kas äriühing on pankrotis või mitte. Lisateave on kättesaadav üksnes registreeritud kasutajatele ja tasu eest.

Kuidas teha päringuid Rootsi maksejõuetuse registris?

Et saada registris sisalduvat teavet, võib igaüks võtta posti, elektronposti või telefoni teel ühendust Rootsi Ettevõtete Registriametiga. Otsingumootori abil saab päringut teha äriühingu nime, füüsilise isiku nime, registrikoodi või isikukoodi alusel.

Rootsi maksejõuetuse registri ajalugu

Teavet hoitakse registris viie aasta vältel.

Viimati uuendatud: 01/05/2010

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.