Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Viro

Tällä sivulla luodaan yleissilmäys maksukyvyttömyyttä koskeviin tietoihin, jotka ovat saatavilla Viron kaupparekisterissä ja virallisten ilmoitusten julkaisussa Ametlikud Teadaanded.

Sisällön tuottaja:
Viro

Millaisia tietoja Virossa saa maksukyvyttömyysasioista?

Virossa ei ole erillistä maksukyvyttömyysrekisteriä. Tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden konkursseista ja velkajärjestelyistä voi hakea sähköisestä virallisten ilmoitusten julkaisusta Ametlikud Teadaanded. Viron kaupparekisterissä sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisterissä on tietoa oikeushenkilöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien konkursseista.

Tuomioistuin ja konkurssipesän hoitajat kirjaavat Ametlikud Teadaanded -julkaisuun esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • konkurssihakemuksen käsittelyajankohta ja -paikka sekä vallintaoikeuden epäämistä koskevan päätöksen tiedoksiantamisilmoitus
 • konkurssiin asettamista koskeva ilmoitus
 • velkojainkokousilmoitus
 • alustavan jakoehdotuksen vahvistamisilmoitus
 • konkurssimenettelyn päättämisilmoitus
 • velkajärjestelysuunnitelman vahvistamisilmoitus

Täydellinen luettelo julkaistavista ilmoituksista on Ametlikud Teadaanded -julkaisun verkkosivulla.

Merkinnät kaupparekisteriin sekä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja säätiöiden rekisteriin tehdään tuomioistuinten päätösten perusteella:

 • konkurssimenettelyn päättyminen ilman konkurssin julistamista
 • konkurssin julistaminen sekä konkurssipesän hoitajan nimi ja henkilötunnus ja maininta siitä, että tämä edustaa yrittäjää
 • konkurssin raukeaminen ja merkintä yrittäjän toiminnan jatkumisesta
 • konkurssin raukeaminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä
 • konkurssimenettelyn päättäminen ja merkintä yrittäjän poistamisesta rekisteristä tai toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestely ja sen määräaika sekä merkintä toiminnan jatkumisesta
 • velkajärjestelyn mitätöiminen ja konkurssimenettelyn uudelleenaloittaminen sekä maininta siitä, että yrittäjää edustaa konkurssipesän hoitaja
 • velkajärjestelyn loppuminen määräajan päättymisen vuoksi ja konkurssipesän hoitajan vapauttaminen tehtävästään
 • katettuja joukkolainoja koskevan lain mukainen erityisen hallinnonhoitajan nimeäminen sekä tämän nimi ja henkilötunnus, kuten myös merkintä siitä, että hallinnonhoitaja edustaa luottolaitosta katettujen joukkolainojen salkkujen valinnassa ja vallinnassa.

Rekisteriin ei merkitä velallisen eikä tämän edustusoikeutta käyttävän henkilön liiketoimintakieltoa, eikä myöskään tällaiselle henkilölle määrättyä yrityskieltoa.

Kaupparekisteri sisältää oikeushenkilöiden konkursseista seuraavat tiedot:

 • oikeushenkilön nimi
 • rekisteritunnus
 • osoite
 • konkurssipesän hoitajaa koskevat tiedot
 • johtokunnan jäseniä koskevat tiedot
 • hallinnonhoitajaa koskevat tiedot
 • konkurssi-ilmoitusta koskevan päätöksen/tuomion päivämäärä sekä päätöksen tai riita-asian numero.

Onko maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun käyttö ilmaista?

Rekisteritietoja voi tarkastella internetissä tai notaarin toimistossa.

Julkaisun Ametlikud Teadaanded käyttö on maksutonta.

Myös oikeushenkilön, itsenäisen ammatinharjoittajan ja ulkomaisen yhtiön sivuliikkeen hakeminen sekä tuomioistuinpäätösten ja rekisterikorttitietojen selailu internetissä on maksutonta. Kaikki muut haut, esimerkiksi rekisterikortin historialliset tiedot, tilinpäätökset, yhtiöjärjestykset ja muut asiakirjat ovat maksullisia. Kaupparekisterin sähköisten tietojen käytöstä perittävät maksut vahvistetaan oikeusministerin asetuksella.

Rekisteritietojen ja kansioiden asiakirjoihin tutustuminen notaarin toimistossa on maksullista. Tietoihin tutustumisesta perittävät palkkiot vahvistetaan notaarien palkkioista annetussa laissa. Notaarilain mukaan notaariliitto takaa yhden maksuttoman tutustumisen julkisiin ja yrityskansioihin yhdessä notaarintoimistossa Harjun, Tarton, Pärnun ja Itä-Virun maakunnassa.

Liiketoiminta- ja yrityskieltoja koskevat tiedot ovat julkisia, ja niihin voi tutustua maksutta verkkosivustolla.

Maksukyvyttömyyttä koskevien tietojen hakeminen

Ametlikud Teadaanded -julkaisussa voi hakea tietoja oikeushenkilöiden ja luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä henkilö- tai rekisteritunnuksella sekä hakusanalla. Hakutoiminnolla löytyvät helposti kaikki maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevat ilmoitukset. Menettelyn päättyessä ilmoitukset arkistoidaan lukuun ottamatta menettelyn päättämisilmoitusta, joka säilyy julkisena kolme vuotta.

Oikeushenkilöä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa voi hakea kaupparekisterin tietojärjestelmästä toiminimen, nimen tai rekisteritunnuksen perusteella. Oikeushenkilön tai itsenäisen ammatinharjoittajan tilasta näkee, onko se vararikossa.

Kaupparekisteri on liitetty Euroopan oikeusportaalin maksukyvyttömyysrekisterien hakurajapintaan. Muihin jäsenvaltioihin investointeja suunnittelevat yritykset, lainanantajat ja investoijat voivat näin ollen tehdä tarkistuksia muiden maiden maksukyvyttömyysrekistereissä. Monikielisen portaalin ansiosta eri jäsenvaltioiden maksukyvyttömyystiedot ovat avoimempia ja helpommin saatavilla. Tiedot ovat saatavilla maksutta. Portaalin yksinkertaisella hakutoiminnolla voi etsiä velallisen nimellä tietoja kaikista portaaliin liitetyistä rekistereistä. Laajennetussa hakutoiminnossa hakukriteerit riippuvat siitä, minkä maan rekisteristä velallista haetaan. Lisäksi Ametlikud Teadaanded -julkaisu liitettäneen vuoden 2021 aikana Euroopan oikeusportaaliin. Sieltä löytyvät kaikki maksukyvyttömyysmenettelyihin liittyvät tiedot, jotka on asetettava julkisesti saataville Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/848 24 artiklan nojalla.

Viron rekisteriin voi tehdä hakuja velallisen nimellä tai henkilö-/rekisteritunnuksella.

Maksukyvyttömyysasioita koskevan palvelun historiaa

Maksukyvyttömyysasioita koskeva palvelu on ollut toiminnassa 1. syyskuuta 1995 lähtien.

Päivitetty viimeksi: 06/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.