Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Unkari

Tällä sivulla esitellään lyhyesti Unkarin maksukyvyttömyysrekisteri.

Sisällön tuottaja:
Unkari

Millaisia tietoja Unkarin maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Unkarin hallitus on antanut maksukyvyttömyysrekisterin toteuttamisen ja toiminnan tehtäväksi yritystiedoista ja yritysten sähköisestä rekisteröinnistä vastaavalle yksikölle (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat), joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa.

Maksukyvyttömyysrekisteristä vastaava yksikkö hoitaa tietojenkäsittelyyn, tietotekniikan kehittämiseen, tekniseen toimintaan ja tietokannan tekniseen turvallisuuteen liittyviä tehtäviään Unkarin virallisesta lehdestä vastaavan yhtiön (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság) kautta.

Maksukyvyttömyysrekisteri on saatavilla osoitteessa https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Maksukyvyttömyysrekisteriin merkitään kaikkien sellaisten talouden toimijoiden ja kansalaisjärjestöjen tiedot, joita vastaan on käynnistetty maksukyvyttömyysmenettely Unkarissa.

Maksukyvyttömyysmenettelyistä säädetään Unkarissa konkurssi- ja likvidaatiomenettelystä vuonna 1991 annetussa laissa XLIX (1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról), jäljempänä ’konkurssilaki’. Kansalaisjärjestöjen (yhdistykset, säätiöt) konkurssi- ja likvidaatiomenettelyihin sovelletaan kansalaisjärjestöistä vuonna 2011 annettua lakia CLXXV (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról). Muilta osin sovelletaan konkurssilain säännöksiä.

Onko Unkarin maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Maksukyvyttömyysrekisterin tietoihin voi tutustua maksutta. Henkilöiden, jotka haluavat tutustua maksukyvyttömyysrekisterin tietoihin, on annettava etukäteen ilmoitus siitä, ettei rekisteristä saatuja tietoja käytetä kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisen tietokannan perustamiseen.

Konkurssilain 6/N §:n nojalla maksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäivä;
 • maksukyvyttömyysmenettelyn aloittanut tuomioistuin ja asian viitenumero;
 • käynnistetyn maksukyvyttömyysmenettelyn alalaji (Unkarissa konkurssi- tai likvidaatiomenettely);
 • toimivaltasäännökset, joiden mukaisesti menettely on aloitettu (eli onko kyseessä maksukyvyttömyyttä koskeva päämenettely vai onko maksukyvyttömyysmenettely sivuasia);
 • jos velallinen on yhtiö tai muu oikeushenkilö, velallisen nimi, rekisterinumero, sääntömääräinen kotipaikka ja postiosoite, jos eri kuin sääntömääräinen kotipaikka;
 • maksukyvyttömyysmenettelyssä määrätyn selvittäjän (pesänhoitajan) nimi, osoite tai sähköpostiosoite;
 • saatavien ilmoittamisen mahdollinen määräaika tai viittaus kyseisen määräajan laskemisperusteisiin;
 • maksukyvyttömyyttä koskevan päämenettelyn mahdollinen lopettamispäivä;
 • tuomioistuin, jossa maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäätökseen on haettava muutosta 5 artiklan mukaisesti, ja muutoksenhaun mahdollinen määräaika tai viittaus kyseisen määräajan laskemisperusteisiin;
 • velallisen omaisuutta koskevien takaisinsaantikanteiden nostaminen ja päättäminen, asianomaisen tuomioistuimen nimi ja asian numero;
 • velkojien etuja vahingoittavia, velallisen nykyisten tai entisten johtajien, sen jäseninä olevien oikeushenkilöiden tai sen omistajien toimia koskevien kanteiden nostaminen ja päättäminen, asianomaisen tuomioistuimen nimi ja asian numero;
 • tarvittaessa maininta, että kyse on yksinkertaistetusta likvidaatiosta.

Hakujen tekeminen Unkarin maksukyvyttömyysrekisterissä

Hakukriteeri valitaan pudotusvalikosta. Maksukyvyttömyysrekisteristä voi hakea pudotusvalikon kautta tietoja syöttämällä yhden seuraavista kriteereistä:

 • nimi
 • yritystunnus / kansalaisjärjestön rekisterinumero
 • menettelyn numero.

Tarkempia tietoja hakujen tekemisestä on osoitteessa https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan maksukyvyttömyysrekisteristä ei voi hakea tai ladata suoraan suuria määriä tietoa.

Päivitetty viimeksi: 09/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.