Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Buletinului Procedurilor de Insolvență -julkaisuun (BPI) ja Romanian kaupparekisteriin (Registrul de insolvență din România), jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ONRC.

Sisällön tuottaja:
Romania

Millaisia tietoja Romanian kaupparekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyt Romaniassa

ONRC:n julkaisemassa maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa tiedotteessa (Buletinul procedurilor de insolvență, BPI) ilmoitetaan osapuolille vireillä olevista menettelyistä, julkaistaan tiedonantoja ja kutsuja käsittelyihin sekä ilmoitetaan tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyissä maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti toimittamista oikeudenkäyntiasiakirjoista.

Yleistä maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan seuraaviin:

1. ammatinharjoittajat (kaikki, joilla on oma yritys), lukuun ottamatta vapaiden ammattien harjoittajia ja niitä, joihin sovelletaan erityisiä maksukyvyttömyysmenettelyä koskevia sääntöjä.

Yksinkertaistettua maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan seuraaviin:

1. ammatinharjoittajat

 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset ja perheyritykset

2. velalliset, jotka täyttävät tietyt erityisedellytykset eli

 • niillä ei ole omaisuutta
 • perustamis- tai tilinpäätösasiakirjat eivät ole löydettävissä
 • hallinnoija ei ole löydettävissä
 • kotipaikkaa ei ole enää olemassa tai se ei enää vastaa kaupparekisteriin ilmoitettua kotipaikkaa; laissa edellytettyjä asiakirjoja ei ole toimitettu
 • purkautumismenettely on aloitettu ennen tuomioistuinkäsittelyä koskevan pyynnön antamista
 • aikeesta aloittaa konkurssimenettely on ilmoitettu tai velkasaneerausmenettely ei ole mahdollinen.

Maksukyvyttömyysasioiden oikeusperustana on kesäkuun 2014 lopusta alkaen ollut maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annettu laki nro 85/2014, jota sovelletaan sen voimaantulon jälkeen aloitettuihin menettelyihin. Ennen sen voimaantuloa aloitettuihin menettelyihin sovelletaan edelleen maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2006.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva tiedote (BPI)

Mitä tietoja BPI sisältää?

BPI:ssä julkaistaan kaikki tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamat menettelyasiakirjat. Näitä ovat seuraavat:

 • haasteet
 • tiedoksiannot
 • ilmoitukset
 • kutsut
 • tuomioistuinten päätökset
 • muut lainsääteiset menettelyasiakirjat (pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien raportit, velkasaneeraussuunnitelmat, tiedotukset).

Miten maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivut toimivat?

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivuilta pääsee tarkastelemaan seuraavia tietoja:

 • maksuttomat tiedot
 • tietoja kaupparekisteriviraston organisaatiosta ja BPI:stä vastaavasta osastosta
 • lainsäädäntöä, lomakkeita ja menettelyasiakirjoja.

BPI:n verkkosivut on jaettu seuraaviin osiin:

 • tietoja maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevasta tiedotteesta
 • säädökset
 • ONRC:n, alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen ja BPI:n organisaatiokaavio
 • oikeudellinen sanasto (maksukyvyttömyys)
 • BPI:n tilastot
 • instituutioiden väliset suhteet
 • yhteystiedot.

BPI:n lomakkeet ovat saatavilla kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalissa BPI:n omassa osiossa, joka sisältää seuraavat:

1. BPI:n palvelut

 • BPI:n verkkoversio (maksullinen)
 • tiivistelmä BPI:n numeroista (maksuton)
 • BPI:ssä julkaistut henkilöt (maksuton)

2. BPI:ssä julkaisemiseen liittyviä lomakkeita

 • Verkkolomakkeet
 • Offline-lomakkeet

3. BPI:ssä julkaistavien tietojen toimittamiseen liittyviä lomakkeita

 • Verkkolomakkeet
 • Offline-lomakkeet

4. Tilastot

Onko Romanian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

BPI julkaistaan sähköisessä muodossa. BPI:n sähköiseen versioon pääsee verkossa

BPI:n palveluja pääsee käyttämään eri tavoin.

 • Pääsy BPI:n virallisille verkkosivuille on maksutonta eikä edellytä tunnistautumista.
 • Pääsy ONRC:n verkkopalveluportaaliin edellyttää käyttäjän tunnistautumista.
 • Pääsy BPI:n verkkoversioon edellyttää tunnistautumista, ja sen tilaus on maksullinen.
 • BPI:n numerojen tiivistelmiä ja BPI:ssä julkaistuja henkilöjä koskevia palveluja voi käyttää maksutta, mutta se edellyttää käyttäjän tunnistautumista.

Hakujen tekeminen Romanian maksukyvyttömyysrekisterissä

BPI:n verkkoversiossa hakuja voi tehdä BPI-julkaisun numeron ja vuoden, velallisen nimen, verotunnisteen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuimen asiakirjanumeron ja BPI:n julkaisuvälin mukaan. Julkaistuja BPI-tiedotteita, jotka sisältävät menettelyasiakirjat kokonaisuudessaan, voivat tarkastella ainoastaan ne, joilla on maksullinen tilaus.

BPI:n numeroiden tiivistelmistä voi tehdä hakuja tiedotteen numerolla ja päivämäärällä. Maksutta saa seuraavat tiedot:

 • tiedotteessa julkaistun asiakirjan tyyppi (esimerkiksi haaste, tuomioistuimen päätös maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, kutsu velkojien kokoukseen, toimintakertomus, tervehdyttämissuunnitelma, tuomioistuimen päätös konkurssimenettelyn aloittamisesta, ilmoitus konkurssimenettelyn aloittamisesta, jakelusuunnitelma, loppuraportti tai tuomioistuimen päätös maksukyvyttömyysmenettelyn lopettamisesta)
 • menettelyasiakirjoissa mainittujen henkilöiden nimet
 • maakunta (județ), johon kyseisten henkilöiden kotipaikka on rekisteröity
 • verotunniste
 • numero rekisterissä.

BPI:ssä julkaistuja henkilöitä koskevassa palvelussa voi tehdä hakuja BPI-julkaisun numeron ja vuoden, velallisen nimen, verotunnisteen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuimen asiakirjanumeron ja BPI:n julkaisuvälin mukaan. Maksutta saa seuraavat tiedot:

 • nimi
 • verotunniste
 • niiden henkilöiden rekisterinumero, joihin viitataan menettelyasiakirjoissa
 • maakunta (județ), johon kyseisten henkilöiden kotipaikka on rekisteröity
 • maksukyvyttömyysasian numero ja sitä käsittelevän tuomioistuimen nimi
 • ne menettelyasiakirjat sisältävien tiedotteiden numerot, joissa viitataan asianomaisiin henkilöihin
 • menettelyn tyyppi
 • mahdollinen ensimmäinen oikeuskäsittely menettelyn aloittamisen jälkeen.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin tausta

BPI perustettiin vuonna 2006 maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 86/2006 nojalla.

Sen päätavoite on kanteiden, tiedoksiantojen, kutsujen ja ilmoitusten tehokkain mahdollinen julkaiseminen sähköisesti.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin edut

BPI-tiedotteen julkaisemisella on selviä etuja, sillä sen avulla

 • nopeutetaan maksukyvyttömyysmenettelyä ja yksinkertaistetaan kanteiden, kutsujen, ilmoitusten, tuomioistuinten päätösten ja muiden tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamien menettelyasiakirjojen toimittamista ja otetaan näin käyttöön sähköinen tiedoksiantomenettely
 • yhdenmukaistetaan ja standardoidaan tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamia menettelyasiakirjoja
 • kehitetään kansallista tietokantaa menettelyasiakirjoille, joita tuomioistuimet ja pesänhoitajat tai omaisuuden selvittäjät antavat (esim. haasteet, tiedoksiannot, tuomioistuinten päätökset, kutsut, ilmoitukset, raportit ja velkasaneeraussuunnitelmat)
 • helpotetaan ilmoitusten nopeaa rekisteröimistä kaupparekisteriin ja muihin rekistereihin maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti
 • tarjotaan asianosaisille mahdollisuus tarkastella tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien toimittamia menettelyasiakirjoja.

Linkkejä

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin virallinen verkkosivu

Romanian kaupparekisterin virallinen verkkosivu

Romanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Päivitetty viimeksi: 09/07/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.