Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Romania

Tässä osassa luodaan yleiskatsaus Buletinului Procedurilor de Insolvență -julkaisuun (BPI) ja Romanian kaupparekisteriin (Registrul de insolvență din România), jota ylläpitää oikeusministeriön kansallinen kaupparekisterivirasto (Oficiul Național al Registrului Comerțului) ONRC.

Sisällön tuottaja:
Romania

Millaisia tietoja Romanian kaupparekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysmenettelyt Romaniassa

ONRC:n sähköisessä muodossa julkaisemassa maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevassa tiedotteessa (Buletinul procedurilor de insolvență, BPI) ilmoitetaan osapuolille vireillä olevista menettelyistä, julkaistaan tiedonantoja ja kutsuja käsittelyihin sekä ilmoitetaan tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyissä maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annetun lain nro 85/2014 mukaisesti toimittamista menettelyasiakirjoista.

”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta” (Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi) on ONRC:n sähköisesti julkaisema maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen osasto. Tarkoituksena on julkaista henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti maksukyvyttömyyslautakunnan päätökset ja tuomioistuimen tuomiot sekä muut säädökset, joiden julkaisemisesta säädetään luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyyttä koskevassa laissa nro 151/2015.

Oikeushenkilöiden maksukyvyttömyysmenettely:

Yleistä maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan seuraaviin:

1. ammatinharjoittajat (kaikki, joilla on oma yritys), lukuun ottamatta vapaiden ammattien harjoittajia ja niitä, joihin sovelletaan erityisiä maksukyvyttömyysmenettelyä koskevia sääntöjä.

Yksinkertaistettua maksukyvyttömyysmenettelyä sovelletaan seuraaviin:

1. ammatinharjoittajat

 • itsenäiset elinkeinonharjoittajat
 • yhden henkilön yritykset ja perheyritykset

2. velalliset, jotka täyttävät tietyt erityisedellytykset eli

 • niillä ei ole omaisuutta
 • perustamis- tai tilinpäätösasiakirjat eivät ole löydettävissä
 • hallinnoija ei ole löydettävissä
 • kotipaikkaa ei ole enää olemassa tai se ei enää vastaa kaupparekisteriin ilmoitettua kotipaikkaa; laissa edellytettyjä asiakirjoja ei ole toimitettu
 • purkautumismenettely on aloitettu ennen tuomioistuinkäsittelyä koskevan pyynnön antamista
 • aikeesta aloittaa konkurssimenettely on ilmoitettu tai velkasaneerausmenettely ei ole mahdollinen.

Oikeushenkilöiden maksukyvyttömyysasioiden oikeusperustana on kesäkuun 2014 lopusta alkaen ollut maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annettu laki nro 85/2014, jota sovelletaan sen voimaantulon jälkeen aloitettuihin menettelyihin. Ennen sen voimaantuloa aloitettuihin menettelyihin sovelletaan edelleen maksukyvyttömyysmenettelyistä annettua lakia nro 85/2006.

Luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyysmenettelystä säädetään 1. tammikuuta 2018 voimaan tulleessa luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä annetussa laissa nro 151/2015. Lakia sovelletaan luonnolliseen henkilöön, jonka velvoitteet eivät johdu yrityksen toiminnasta ja

 • jonka kotipaikka / asuinpaikka / vakinainen asuinpaikka on ollut Romaniassa vähintään kuuden kuukauden ajan ennen hakemuksen jättämistä;
 • joka on maksukyvytön;
 • jonka erääntyvien sitoumusten kokonaismäärä on vähintään yhtä suuri kuin kynnysarvo (15 vähimmäispalkkaa taloutta kohti).

Luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyysmenettely voi olla

 • velan takaisinmaksusuunnitelmaan perustuva maksukyvyttömyysmenettely
 • maksukyvyttömyyttä koskeva tuomioistuinmenettely, jossa omaisuus asetetaan selvitystilaan
 • yksinkertaistettu maksukyvyttömyysmenettely.

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskeva tiedote (BPI)

Mitä tietoja BPI sisältää?

BPI-tiedotteessa julkaistaan kaikki tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien oikeushenkilöiden maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamat menettelyasiakirjat. Näitä ovat seuraavat:

 • haasteet
 • tiedoksiannot
 • ilmoitukset
 • kutsut
 • tuomioistuinten päätökset
 • muut lainsääteiset menettelyasiakirjat (pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien raportit, velkasaneeraussuunnitelmat, tiedotukset).

Osasto ””Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta” sisältää luonnollisten henkilöiden maksukyvyttömyydestä annetussa laissa nro 151/2015 tarkoitetut asiakirjat, jotka on määrä julkaista.

Miten maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivut toimivat?

Maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevan tiedotteen verkkosivuilta pääsee tarkastelemaan seuraavia tietoja:

 • maksuttomat tiedot
 • tietoja kaupparekisteriviraston organisaatiosta ja BPI:stä vastaavasta osastosta
 • erityislainsäädäntö, BPI:n julkaisu-/toimituslomakkeet ja menettelyasiakirjat.

BPI:n verkkosivut on jaettu seuraaviin osiin:

 • tietoja maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevasta tiedotteesta
 • säädökset
 • ONRC:n, alioikeuksien yhteydessä toimivien rekisterivirastojen ja BPI:n organisaatiokaavio
 • oikeudellinen sanasto (maksukyvyttömyys)
 • BPI:n tilastot
 • hinnat
 • yhteystiedot.

BPI:n lomakkeet ovat saatavilla kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaalissa BPI:n omassa osiossa, joka sisältää seuraavat:

1. BPI:n palvelut

 • BPI:n verkkoversio (maksullinen)
 • tiivistelmä BPI:n numeroista (maksuton)
 • BPI:ssä julkaistut henkilöt (maksuton)

2. BPI:ssä julkaisemiseen liittyviä lomakkeita

 • Verkkolomakkeet
 • Offline-lomakkeet

3. BPI:ssä julkaistavien tietojen toimittamiseen liittyviä lomakkeita

 • Verkkolomakkeet
 • Offline-lomakkeet tietojen toimittamiseksi

4. Tilastot

Onko Romanian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö maksutonta?

BPI julkaistaan sähköisessä muodossa. BPI:n sähköiseen versioon pääsee verkossa

BPI:n palveluja pääsee käyttämään eri tavoin.

 • Pääsy BPI:n virallisille verkkosivuille on maksutonta eikä edellytä tunnistautumista.
 • Pääsy ONRC:n verkkopalveluportaaliin edellyttää käyttäjän tunnistautumista.
 • Pääsy BPI:n verkkoversioon edellyttää tunnistautumista, ja sen tilaus on maksullinen.
 • BPI:n numerojen tiivistelmiä ja BPI:ssä julkaistuja henkilöjä koskevia palveluja voi käyttää maksutta, mutta se edellyttää käyttäjän tunnistautumista.
 • Palvelut, jotka liittyvät henkilöihin, jotka on julkaistu BPI:n osastossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta” ja kyseiseen osastoon, edellyttävät todentamista ja ovat maksuttomia velallisille, velkojille, pesänhoitajille ja selvittäjille (kaikissa maksukyvyttömyystapaukiessa, joissa heillä on jokin näistä rooleista). Maksukyvyttömyyslautakunnilla ja tuomioistuimilla on maksuton mahdollisuus tarkastella kaikkia maksukyvyttömyystapauksia.

Hakujen tekeminen Romanian maksukyvyttömyysrekisterissä

BPI:n verkkoversiossa hakuja voi tehdä BPI-julkaisun numeron ja vuoden, BPI:ssä julkaistun velallisen nimen, verotunnisteen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuimen asiakirjanumeron ja BPI:n julkaisuvälin mukaan. Julkaistuja BPI-tiedotteita, jotka sisältävät menettelyasiakirjat kokonaisuudessaan, voivat tarkastella ainoastaan ne, joilla on maksullinen tilaus.

BPI:n numeroiden tiivistelmistä voi tehdä hakuja tiedotteen numerolla ja päivämäärällä. Maksutta voi saada seuraavat tiedot:

 • BPI:ssä julkaistun asiakirjan tyyppi (esimerkiksi haaste, tuomioistuimen päätös maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisesta, kutsu velkojien kokoukseen, toimintakertomus, tervehdyttämissuunnitelma, tuomioistuimen päätös konkurssimenettelyn aloittamisesta, ilmoitus konkurssimenettelyn aloittamisesta, jakelusuunnitelma, loppuraportti tai tuomioistuimen päätös maksukyvyttömyysmenettelyn lopettamisesta)
 • BPI:ssä julkaistun henkilön nimi
 • maakunta (județ), jonka alueella BPI:ssä julkaistulla oikeushenkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka
 • verotunniste
 • rekisteröintinumero

BPI:ssä julkaistuja henkilöitä koskevassa palvelussa voi tehdä hakuja BPI-julkaisun numeron ja vuoden, julkaistun henkilön nimen, verotunnisteen, kaupparekisterinumeron, tuomioistuimen asiakirjanumeron ja BPI:n julkaisuvälin mukaan. Maksutta saa seuraavat tiedot:

 • nimi
 • verotunniste
 • numero BPI:ssä julkaistujen henkilöiden rekisterissä
 • maakunta (județ), jonka alueella BPI:ssä julkaistulla oikeushenkilöllä on sääntömääräinen kotipaikka
 • maksukyvyttömyysasian numero ja sitä käsittelevän tuomioistuimen nimi
 • niiden tiedotteiden numerot/vuodet, joissa menettelyasiakirjat on julkaistu
 • maksukyvyttömyysmenettelyn tyyppi
 • mahdollinen ensimmäisen maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisen jälkeisen oikeuskäsittelyn päivämäärä.

Henkilöitä, jotka on julkaistu BPI:n osastossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta”, koskevassa palvelussa voi hakea tietoja suku- ja etunimen, henkilötunnuksen, syntymäajan ja -paikan, tiedotteen numeron ja julkaisuvuoden, maksukyvyttömyysasiakirjojen numeron ja julkaisuvälin perusteella. Seuraavia tietoja on mahdollista tarkastella:

 • velallisen, joka on luonnollinen henkilö, suku- ja etunimi
 • velallisen, joka on luonnollinen henkilö, henkilötunnus
 • velallisen, joka on luonnollinen henkilö, kotipaikka
 • pesänhoitajat tai omaisuuden selvittäjät – tunnistetiedot ja kotipaikka
 • julkaistut menettelyasiakirjat – nimi, numero, päivämäärä, tuomioistuin/maksukyvyttömyyslautakunta, tiedotteen numero ja päivämäärä, maksukyvyttömyysmenettelyn tyyppi.

BPI:n osastossa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta” voi tehdä hakuja velallisen suku- ja etunimen, henkilötunnuksen, syntymäajan ja -paikan, uutiskirjeen numeron, tiedotteen vuoden, maksukyvyttömyysasiakirjojen numeron ja julkaisuvälin perusteella; osastossa on löydettävissä BPI:n numerot, joissa menettelyasiakirjat esitetään kokonaisuudessaan.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin tausta

BPI perustettiin vuonna 2006 maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun lain nro 86/2006 nojalla.

Osastoa ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta” on julkaistu vuodesta 2018.

BPI:n tarkoituksena on kanteiden, tiedoksiantojen, kutsujen ja ilmoitusten mahdollisimman tehokas julkaiseminen sähköisesti.

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin edut

BPI-tiedotteen julkaisemisella on selviä etuja, sillä sen avulla

 • nopeutetaan maksukyvyttömyysmenettelyä ja yksinkertaistetaan kanteiden, kutsujen, ilmoitusten, tuomioistuinten päätösten ja muiden tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien maksukyvyttömyysmenettelyjen yhteydessä antamien menettelyasiakirjojen toimittamista ja otetaan näin käyttöön sähköinen tiedoksiantomenettely
 • yhdenmukaistetaan ja standardoidaan tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien toimittamia menettelyasiakirjoja
 • kehitetään kansallista tietokantaa menettelyasiakirjoille, joita tuomioistuimet ja pesänhoitajat tai omaisuuden selvittäjät antavat (esim. haasteet, tiedoksiannot, tuomioistuinten päätökset, kutsut, ilmoitukset, raportit ja velkasaneeraussuunnitelmat)
 • helpotetaan niiden maksukyvyttömyyttä koskevien mainintojen nopeaa rekisteröimistä kaupparekisteriin ja muihin rekistereihin, joista säädetään maksukyvyttömyyden ratkaisemisesta ja maksukyvyttömyysmenettelystä annetussa laissa nro 85/2014
 • tarjotaan asianosaisille mahdollisuus tarkastella tuomioistuinten ja pesänhoitajien tai omaisuuden selvittäjien toimittamia menettelyasiakirjoja.

Linkkejä

Romanian maksukyvyttömyysrekisterin virallinen verkkosivu

Romanian kaupparekisterin virallinen verkkosivu

BPI:n osasto ”Velalliset – luonnolliset henkilöt, joiden velvoitteet eivät johdu liiketoiminnasta”

Romanian kansallisen kaupparekisteriviraston verkkopalveluportaali

Päivitetty viimeksi: 25/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.