Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Slovakia

Tällä sivulla luodaan lyhyt yleiskatsaus Slovakian maksukyvyttömyysrekisteriin.

Sisällön tuottaja:
Slovakia

Millaisia tietoja Slovakian maksukyvyttömyysrekisteristä on saatavissa?

Maksukyvyttömyysrekisteri (Register úpadcov) on Slovakian tasavallan oikeusministeriön verkkosivustolla oleva julkishallinnon tietojärjestelmä, jota oikeusministeriö hallinnoi ja ylläpitää. Maksukyvyttömyysrekisterin tietojärjestelmä sisältää tietoja konkurssia ja uudelleenjärjestelyä ja tiettyjen muiden lakien muuttamista koskevan lain nro 7/2005, sellaisena kuin se on muutettuna, 10a §:n 2 momentin mukaisista maksukyvyttömyysmenettelyistä, uudelleenjärjestelymenettelyistä ja veloista vapauttamista koskevista menettelyistä.

Maksukyvyttömyysrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 1. Lain nro 7/2005 mukaisia menettelyjä koskevat tiedot ja seuraavat yksityiskohtaiset tiedot:
  1. tuomioistuimen nimi;
  2. menettelyn viitetiedot;
  3. menettelystä vastaavan tuomarin etu- ja sukunimi;
  4. kantajan ja velallisen nimet; jos kyseessä on
   4.1 luonnollinen henkilö: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite,
   4.2 liiketoimintaa harjoittava luonnollinen henkilö: liikenimi, etunimi, sukunimi, jos muu kuin liikenimi, tunnistenumero tai muu tunniste, toimipaikka,
   4.3 oikeushenkilö: liikenimi, tunnistenumero tai muu tunniste ja rekisteröity toimipaikka;
  5. nimitetyn selvittäjän tai toimitsijamiehen nimi;
  6. nimitetyn selvittäjän tai toimitsijamiehen työosoite;
  7. maksukyvyttömyysmenettelyn tai uudelleenjärjestelymenettelyn aloittamispäivä tai päivä, jolloin myönnettiin suoja velkojilta;
  8. konkurssin julistamispäivä, uudelleenjärjestelyn hyväksymispäivä tai takaisinmaksusuunnitelman antamispäivä;
  9. maksukyvyttömyysmenettelyn tai uudelleenjärjestelymenettelyn päättymispäivä;
  10. tieto siitä, onko kyseinen konkurssi pieni konkurssi;
  11. tiedot ilmoitetuista saatavista, saatavien luetteloa koskevien sisältövaatimusten mukaisesti;
  12. tiedot konkurssiinasettamispäätöksen jälkeisinä saatavina ilmoitetuista saatavista (ns. massavelat), tällaisten saatavien luetteloa koskevien sisältövaatimusten mukaisesti;
  13. tiedot alustavasta takaisinmaksusuunnitelmasta, jonka toimitsijamies on laatinut;
  14. tiedot velallisen omaisuudesta, pesän omaisuuden inventaariota koskevien sisältövaatimusten mukaisesti;
  15. tiedot velkojainkokouksesta ja velkojatoimikunnan kokouksesta sekä yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksen paikasta, ajasta ja aiheesta, velkojien etu- ja sukunimi, jos he ovat luonnollisia henkilöitä, tai velkojien liikenimi, jos ne ovat oikeushenkilöitä, tiedot siitä, kuuluuko velkoja velkojatoimikuntaan, tiedot velkojien äänestysoikeuksien laajuudesta sekä velkojatoimikunnan kokouksen pöytäkirja;
  16. tiedot velkojainkokouksesta, jos on kyse tämän lain neljännen osaston mukaisesta maksukyvyttömyysmenettelystä, sekä yksityiskohtaiset tiedot velkojainkokouksen paikasta, ajasta ja aiheesta;
  17. tuotonjako;
  18. päivä, jolloin velallisen veloista vapauttamista koskeva päätös annettiin, jos on julistettu konkurssi tai vahvistettu takaisinmaksusuunnitelma tämän lain neljännen osaston mukaisesti;
  19. valvonnasta vastaavan hallinnon määräämistä koskevat tiedot;
  20. tiedot menettelyn osapuoliin sovellettavista määräajoista tämän lain mukaisiin menettelyihin liittyvien toimien toteuttamiseksi;
  21. tiedot siitä, onko kyseinen maksukyvyttömyysmenettely päämenettely, sekundäärimenettely vai alueellinen maksukyvyttömyysmenettely erityislainsäädännön mukaisesti;
  22. tiedot mahdollisuudesta hakea muutosta erityislainsäädännön mukaisesti3 c;
  23. vakuusvelkojien ja vakuudettomien velkojien takaisinperintäaste tämän lain toisen ja kolmannen osaston mukaisissa menettelyissä;
  24. velkojien takaisinperintäaste tämän lain neljännen osaston mukaisissa menettelyissä;
 2. luettelo konkurssiin asetetuista osapuolista maksukyvyttömyysmenettelyssä ja luettelo velallisista uudelleenjärjestelymenettelyssä sekä 4 kohdan a alakohdassa vaaditut yksityiskohtaiset tiedot;
 3. luettelo konkurssiin asetetuista osapuolista tämän lain neljännen osaston mukaisessa menettelyssä sekä 4 kohdan a alakohdassa vaaditut yksityiskohtaiset tiedot;
 4. virallisessa lehdessä (Obchodný vestník) julkaistut lisätiedot tämän lain mukaisista menettelyistä;
 5. tiedot selvittäjän tarjoamista palveluista.

Onko Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Kyllä, Slovakian maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ja siellä tehtävät haut ovat ilmaisia.

Miten haku tehdään Slovakian maksukyvyttömyysrekisterissä?

Maksukyvyttömyysrekisterin etusivulla on hakupalkki, johon hakutekstin voi kirjoittaa suoraan, tai tarvittaessa haun voi rajoittaa luokkiin, joita ovat menettelyt, selvittäjät, omaisuus tai palvelut.

Slovakian tasavallan maksukyvyttömyysrekisterin historia

Järjestelmä otettiin täysimääräisesti käyttöön 7. joulukuuta 2015.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Maksukyvyttömyysrekisteri

Päivitetty viimeksi: 27/02/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.