Konkurssi- ja maksukyvyttömyysrekisterit

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

Espanjan maksukyvyttömyysrekisteri

Konkurssista ilmoittamisen tai tiedottamisen sääntely on olennaista avoimuuden ja oikeusvarmuuden kannalta ja toteutetaan Espanjassa konkurssilain (Ley Concursal) 198 § mukaisen konkurssirekisterin (Registro Público Concursal) kautta. Kyseinen säännös pantiin täytäntöön 15.11.2013 annetulla kuninkaallisella asetuksella 892/2013, jolla oikeusministeriön alaisen konkurssirekisterin hallinnointi uskotaan rekisterinpitäjien liitolle.

Konkurssirekisterillä on kolme tarkoitusta:

  • levittää ja julkaista konkurssilain nojalla annetut päätökset ja asiakirjat sekä konkurssimenettelyssä saatu rekisterinumero
  • varmistaa koordinointi niiden eri julkisten rekisterien välillä, joihin konkurssiin asettaminen ja sen vaiheet on kirjattava
  • laatia luettelo pesänselvittäjistä, jotka täyttävät lakisääteiset vaatimukset. Tätä tehtävää ei kuitenkaan ole vielä toteutettu käytännössä.

Espanjan konkurssirekisterin verkkoportaali: http://www.publicidadconcursal.es/.

Konkurssirekisteriin pyritään keskittämään konkurssimenettelyn aikana kertyvät olennaiset tiedot puhtaasti tiedotus- ja julkistamistarkoituksessa.

Onko Espanjan maksukyvyttömyysrekisterin käyttö ilmaista?

Espanjan konkurssirekisterin käyttö on ilmaista.

Hakujen tekeminen Espanjan maksukyvyttömyysrekisterissä

Espanjan konkurssirekisteri on jaettu neljään osaan, joissa merkinnät luokitellaan konkurssivelallisen tai velallisen mukaan aikajärjestyksessä:

  1. Konkurssisaatavia koskeva ensimmäinen osa sisältää niin konkurssilain 23 §:n mukaisesti julkaistavat päätökset kuin saman lain 5 a §:n mukaisesti annettavaa neuvotteluilmoitusta koskevat muut päätökset. Tässä ensimmäisessä osassa julkaistaan myös toisessa jäsenvaltiossa aloitetun maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen maksukyvyttömyysmenettelyjä koskevien Euroopan unionin sääntöjen mukaisesti.
  2. Rekisterin julkisuutta koskeva toinen osa sisältää päätökset, jotka on kirjattu konkurssilain 24 §:ssä mainittuihin luonnollisia ja oikeushenkilöitä koskeviin julkisiin rekistereihin.
  3. Tuomioistuinten ulkopuolisia sopimuksia koskeva kolmas osa sisältää menettelyt, joilla pyritään saamaan aikaan velanmaksua koskeva sopimus tuomioistuimen ulkopuolella konkurssilain X osaston mukaisesti, ja konkurssilain neljänteen lisäsäännökseen sisältyvät säännökset, jotka koskevat tuomioistuimissa vahvistettujen velkajärjestelysopimusten julkaisemista.
  4. Pesänhoitajia ja valtuutettuja avustajia koskeva neljäs osa (perusteilla).

Hakuja voidaan tehdä sekä konkurssivelallisen että pesänhoitajan nimellä, ja tällaiset haut kohdistuvat jokaiseen osaan.

Espanjan maksukyvyttömyysrekisterin historiaa

Vuoden 2003 konkurssilaissa ei mainittu rekisteriä, jonka kautta ilmoitettiin konkursseista. Asiaa käsiteltiin tuolloin Espanjan yhtiölaissa, jonka mukaan konkurssista tiedotetaan julkaisemalla ilmoituksia maakunnan laajalevikkisimmissä sanomalehdissä. Tämä käytäntö johti menettelyn lamaantumiseen yhä useammin, koska ilmoitukset piti maksaa konkurssipesän varoista eikä konkurssipesällä aina ollut varaa niihin.

Kiireellisistä verotus, rahoitus- ja konkurssitoimenpiteistä taloudellisen tilanteen muuttuessa 27.3.2009 annetulla kuninkaallisella asetuksella 3/2009 (Real Decreto-ley 3/2009 de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica) vahvistettiin ensimmäistä kertaa konkurssilain 198 §:n mukainen julkinen rekisteri, joka sai sittemmin nimen konkurssirekisteri. (Alun perin siinä julkaistiin ainoastaan maksukyvyttömyyteen syylliset velalliset ja nimitettiin konkurssipesän selvittäjät tai asetettiin heidät liiketoimintakieltoon). Tähän säännökseen on sittemmin tehty useita muutoksia, joita on täydennetty muuttamalla muita säännöksiä, joissa säädetään tiettyjen toimenpiteiden julkaisemisesta rekisterin kautta. Tällä hetkellä konkurssilain 198 §:ää sovelletaan konkurssirekisteristä 15.11.2013 annetulla kuninkaallisella asetuksella 892/2013.

Linkkejä

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.