Stečajni registri i registri nesolventnosti

Slovačka

Ova stranica sadržava kratki pregled slovačkog registra nesolventnosti.

Sadržaj omogućio
Slovačka

Što nudi slovački registar nesolventnosti?

Registar nesolventnosti (Register úpadcov) informacijski je sustav javne uprave kojim upravlja Ministarstvo pravosuđa Slovačke Republike dostupan na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa. Informacijski sustav registra nesolventnosti sadržava informacije o postupcima u slučaju nesolventnosti, postupcima restrukturiranja i postupcima otpisa dugova u skladu s člankom 10.a stavkom 2. Zakona br. 7/2005 o stečaju i restrukturiranju te o izmjeni određenih zakona, kako je izmijenjen.

U registru nesolventnosti dostupni su sljedeći podaci:

 1. informacije o postupcima u skladu sa Zakonom br. 7/2005, i to:
  1. naziv suda
  2. referentni broj spisa na koji se postupak odnosi
  3. ime i prezime suca koji vodi postupak
  4. ime/naziv podnositelja zahtjeva i dužnika
   4.1. kada je riječ o fizičkoj osobi, ime i prezime, datum rođenja, adresa
   4.2. kada je riječ o fizičkoj osobi koja se bavi poslovnom djelatnošću, trgovačko ime, ime i prezime (ako se razlikuju od trgovačkog imena), identifikacijski broj ili druga identifikacijska oznaka, mjesto poslovanja
   4.3. kada je riječ o pravnoj osobi, poslovni naziv, identifikacijski broj ili druga identifikacijska oznaka i registrirano sjedište
  5. ime imenovanog upravitelja ili povjerenika
  6. adresa ureda imenovanog upravitelja ili povjerenika
  7. datum pokretanja postupka u slučaju nesolventnosti ili postupka restrukturiranja ili datum odobrenja zaštite od vjerovnika
  8. datum proglašenja stečaja, odobrenja restrukturiranja ili utvrđivanja plana otplate
  9. datum okončanja postupka u slučaju nesolventnosti ili postupka restrukturiranja
  10. informacija o tome je li predmetni stečaj jednostavni stečaj
  11. informacije o prijavljenim tražbinama u skladu sa zahtjevima o sadržaju popisa tražbina
  12. informacije o tražbinama prijavljenima nakon donošenja presude u skladu sa zahtjevima o sadržaju popisa tražbina nastalih nakon donošenja presude
  13. informacije o nacrtu plana otplate koji utvrđuje povjerenik
  14. informacije o imovini dužnika u skladu sa zahtjevima o sadržaju popisa imovine koja čini dio nesolvencijske mase
  15. informacije o skupštini vjerovnika i sjednici odbora vjerovnika s podacima o mjestu i vremenu održavanja te predmetu skupštine vjerovnika, ime i prezime vjerovnika u slučaju fizičkih osoba ili poslovni naziv vjerovnika u slučaju pravnih osoba, informacije o tome je li vjerovnik član skupštine vjerovnika, informacije o opsegu glasačkih prava vjerovnika te zapisnik sa sjednice odbora vjerovnika
  16. informacije o skupštini vjerovnika ako je riječ o postupku u slučaju nesolventnosti u skladu s četvrtim odjeljkom Zakona, uključujući podatke o mjestu i vremenu održavanja te predmetu skupštine vjerovnika
  17. raspodjela prihoda
  18. datum odluke o oslobođenju dužnika od njegovih obveza ako je proglašen stečaj ili je utvrđen plan otplate u skladu s četvrtim odjeljkom Zakona
  19. informacije o imenovanju povjerenika za praćenje
  20. informacije o rokovima u kojima stranke u postupku trebaju poduzeti radnje u okviru postupka u skladu sa Zakonom
  21. informacije o tome je li predmetni postupak u slučaju nesolventnosti glavni postupak u slučaju nesolventnosti, sekundarni postupak u slučaju nesolventnosti ili teritorijalni postupak u slučaju nesolventnosti u skladu s posebnim propisima
  22. informacije o mogućnosti podnošenja žalbe u skladu s posebnim propisima
  23. stopa naplate za osigurane i neosigurane vjerovnike u postupku koji se vodi u skladu s drugim i trećim odjeljkom Zakona
  24. stopa naplate za vjerovnike u postupku koji se vodi u skladu s četvrtim odjeljkom Zakona
 2. popis stranaka u stečaju u postupku u slučaju nesolventnosti i popis dužnika u postupku restrukturiranja, uključujući podatke u skladu s točkom 4. podtočkom (a)
 3. popis stranaka u stečaju u postupku koji se vodi u skladu s četvrtim odjeljkom Zakona s podacima u skladu s točkom 4. podtočkom (a)
 4. dodatne informacije o postupcima u skladu sa Zakonom objavljene u Službenom listu za trgovinu (Obchodný vestník)
 5. informacije o uslugama koje pruža upravitelj.

Je li pristup slovačkom registru nesolventnosti besplatan?

Da, pristup registru nesolventnosti i njegovo pretraživanje besplatni su.

Na koji se način pretražuje slovački registar nesolventnosti?

Na početnoj stranici registra nesolventnosti nalazi se traka za pretraživanje u koju se tekst za pretraživanje može unijeti izravno ili se, ako je primjenjivo, može odrediti treba li pretraživanje ograničiti na kategorije kao što su Postupci, Upravitelji, Imovina ili Usluge.

Povijest registra nesolventnosti Slovačke

Sustav je u potpunosti pušten u rad 7. prosinca 2015.

Druge poveznice

Registar nesolventnosti

Posljednji put ažurirano: 27/02/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.