Bankroto ir nemokumo registrai

Vengrija

Šiame skyriuje glaustai apžvelgiamas Vengrijos bankroto registras.

Turinį pateikė
Vengrija

Kokią informaciją galima rasti Vengrijos bankroto registre?

Vengrijoje vyriausybė už bankroto registro sukūrimą ir veikimą atsakinga įstaiga paskyrė Teisingumo ministerijos Įmonių informacijos ir elektroninio įmonių registravimo tarnybą (vengr. Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat).

Ši įstaiga per Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. [Vengrijos oficialiųjų leidinių tarnybą] atlieka duomenų tvarkymą, IT plėtrą, techninę eksploataciją ir technines duomenų bazės saugumo užduotis.

Bankroto registras prieinamas adresu https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Bankroto registre saugoma informacija apie visus ekonominės veiklos vykdytojus ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurių bankroto bylos iškeltos Vengrijoje.

Vengrijoje bankroto bylos reglamentuojamos 1991 m. Įstatymu XLIX dėl bankroto ir likvidavimo procedūrų. 2011 m. Įstatymas CLXXV dėl pilietinės visuomenės organizacijų taikomas pilietinės visuomenės organizacijų (asociacijų ir fondų) bankrotui ir likvidavimui, tačiau visi kiti aspektai reglamentuojami 1991 m. Įstatymu XLIX.

Ar prieiga prie Vengrijos bankroto registro yra nemokama?

Už prieigą prie bankroto registre esančių duomenų mokesčiai ar rinkliavos neimami. Bankroto registru besinaudojantis asmuo turi iš anksto pareikšti, kad registre ieškomi duomenys nebus naudojami komerciniais tikslais arba siekiant sukurti tokiais tikslais naudojamą duomenų bazę.

Kaip numatyta 1991 m. Įstatymo XLIX 6/N straipsnyje, registre laikoma ši informacija:

 • bankroto bylos iškėlimo data;
 • bankroto bylą iškėlęs teismas ir bylos numeris;
 • iškeltos bankroto bylos porūšis – vykdoma Vengrijoje, bankroto ar likvidavimo procedūra;
 • jurisdikcijos normos, pagal kurias galima iškelti bylą (pagrindinė bankroto byla arba antrinė bankroto byla);
 • jeigu skolininkas yra įmonė arba juridinis asmuo – skolininko pavadinimas, registracijos numeris, registruota buveinė arba (jeigu kitoks) – pašto adresas;
 • byloje paskirto nemokumo specialisto (bankroto administratoriaus arba likvidatoriaus) vardas, pavardė, pašto adresas arba e. pašto adresas;
 • reikalavimų pateikimo terminas (jeigu nustatytas) arba nuoroda į kriterijus tam terminui apskaičiuoti;
 • pagrindinės bankroto bylos užbaigimo data (jeigu nustatyta);
 • teismas, kuriame pagal 5 straipsnį galima apskųsti nutartį, kuria iškeliama bankroto byla, ir, jei taikytina – terminas, per kurį ši nutartis gali būti skundžiama, arba nuoroda į kriterijus tam terminui apskaičiuoti;
 • su skolininko turtu susijusių ieškinių dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimo pradžia ir pabaiga, atitinkamo teismo pavadinimas ir bylos numeris;
 • ieškinių, kuriais siekiama nustatyti skolininko direktorių, buvusių direktorių, jo narių juridinių asmenų arba savininkų atsakomybę už jų veiksmus, kuriais buvo pakenkta kreditorių interesams, nagrinėjimo pradžia ir pabaiga, atitinkamo teismo pavadinimas ir bylos numeris;
 • ar procedūra buvo atlikta kaip supaprastinta likvidavimo procedūra.

Kaip atlikti paiešką Vengrijos bankroto registre?

Paieškos kriterijų galima pasirinkti iš išskleidžiamojo meniu. Naudojantis išskleidžiamuoju meniu, bankroto registre galima atlikti paiešką įvedant:

 • skolininko pavadinimą;
 • įmonės registracijos numerį / pilietinės visuomenės organizacijos numerį;
 • bylos numerį.

Išsamią informaciją apie paiešką galima rasti adresu https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus atlikti tiesiogines masines duomenų paieškas arba atsisiųsti duomenis iš bankroto registro neįmanoma.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.