Bankroto ir nemokumo registrai

Airija

Šiame skirsnyje informuojama apie Airijos nemokumo registrą.

Turinį pateikė
Airija

Airijos nemokumo tarnyba (ISI) yra 2013 m. kovo 1 d. įsteigta nepriklausoma valstybės įstaiga.  Jos tikslas – padėti nemokiems asmenims vėl tapti mokiais.

ISI užduotys susijusios su keliomis veiklos kryptimis. Tai:

 • atvejų valdymas,
 • bankrotas,
 • reglamentavimas ir politika,
 • teisės reikalai,
 • įmonių reikalai.

ISI savo registruose pagal Asmeninio nemokumo įstatymą skelbia toliau nurodomą informaciją. (Pastaba. Su ISI registrais negalima susipažinti naudojantis naršyklėmis „Internet Explorer“ arba „Edge“.  Kad galėtumėte matyti jų informaciją, patariame naudotis „Chrome“, „Firefox“ arba „Safari“.)

Apsaugos liudijimai

Jei pagal 2012 m. Asmeninio nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 61 straipsnį išduodamas apsaugos liudijimas, Airijos nemokumo tarnyba, be informacijos, nurodytos 2012 m. Asmeninio nemokumo įstatyme (papildoma informacija, kuri turi būti nurodyta registruose) (2013 m. S.I. Nr. 356), turi įrašyti šią informaciją:

 • skolininko vardą, pavardę ir adresą bei apsaugos liudijimo išdavimo datą;
 • jei taikoma, informaciją apie apsaugos liudijimo galiojimo pratęsimą pagal Įstatymo 61 straipsnį;
 • kai taikoma, informaciją apie teismo nutartį pagal Įstatymo 63 straipsnį ir kreditorių, dėl kurio priimta nutartis;
 • apsaugos liudijimo galiojimo pabaigos pagal Įstatymo 3 skyrių data.
 • Apsaugos liudijimų registras

Pranešimų dėl skolos mažinimo registras

Pagal 2012 m. Asmeninio nemokumo įstatymo 33 straipsnio 4 dalį ISI turi įrašyti Pranešimų dėl skolos mažinimo registre šią informaciją:

 • tai, kad buvo paskelbtas pranešimas dėl skolos mažinimo,
 • pranešimo dėl skolos mažinimo paskelbimo datą,
 • nurodyto skolininko vardą, pavardę ir adresą,
 • kitus duomenis, kurie gali būti nurodyti pagal 133 straipsnio 3 dalies b punktą.
 • Pranešimų dėl skolos mažinimo registras

Skolos sureguliavimo susitarimų registras

Pagal 2012 m. Asmeninio nemokumo įstatymo 76 straipsnio 1 dalį ISI turi įrašyti Skolos sureguliavimo susitarimų registre šią informaciją:

 • išsamią informaciją apie balsavimo kreditorių susirinkime rezultatus;
 • tai, kad buvo sudarytas skolos sureguliavimo susitarimas,
 • informaciją apie skolos sureguliavimo susitarimo pakeitimus, jei jų padaryta,
 • informaciją apie ISI gautus pranešimus apie įsipareigojimų neįvykdymą pagal susitarimą, jei jų gauta;
 • informaciją apie sėkmingą susitarimo įgyvendinimą.
 • Skolos sureguliavimo susitarimų registras

Asmeninio nemokumo susitarimų registras

Pagal 2012 m. Asmeninio nemokumo įstatymo 113 straipsnio 1 dalį ISI turi įrašyti Asmeninio nemokumo susitarimų registre šią informaciją:

 • tai, kad buvo sudarytas asmeninio nemokumo susitarimas,
 • išsamią informaciją apie balsavimo kreditorių susirinkime rezultatus;
 • informaciją apie asmeninio nemokumo susitarimo pakeitimus, jei jų padaryta,
 • informaciją apie ISI gautus pranešimus apie įsipareigojimų neįvykdymą pagal susitarimą, jei jų gauta;
 • informaciją apie sėkmingą susitarimo įgyvendinimą.
 • Asmeninio nemokumo susitarimų registras
Paskutinis naujinimas: 18/01/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.