Bankroto ir nemokumo registrai

Ispanija

Turinį pateikė
Ispanija

Ispanijos bankroto registras

Vieša informacija apie bankrotus ir bankroto bylas yra būtinas skaidrumo ir teisinio tikrumo elementas. Ispanijoje tai užtikrina Viešasis bankroto registras (isp. Registro Público Concursal), reglamentuojamas Bankroto įstatymo 198 straipsniu. Šis įstatymas įgyvendintas 2013 m. lapkričio 15 d. Karališkuoju dekretu Nr. 892/2013, pagal kurį Viešąjį bankroto registrą administruoja Registrų tvarkytojų asociacija (isp. Colegio de Registradores) prie Teisingumo ministerijos.

Viešojo bankroto registro paskirtis trejopa:

  • platinti ir skelbti pagal Bankroto įstatymą paskelbtus sprendimus ir aktus, taip pat registre atliekamus su bankroto bylomis susijusius įrašus;
  • koordinuoti įvairių viešųjų registrų, kuriuose turi būti įrašoma bankroto deklaracija ir bylos raida, informaciją;
  • sudaryti teisinius ir administracinius reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių sąrašą. Tačiau ši funkcija dar nėra įdiegta.

Viešasis bankroto registras yra internetiniame portale http://www.publicidadconcursal.es/.

Viešojo bankroto registro paskirtis – vien informaciniais ir viešo atskleidimo tikslais sugrupuoti bankroto bylos nagrinėjimo laikotarpiu surinktą atitinkamą informaciją.

Ar bankroto registru galima naudotis nemokamai?

Viešuoju bankroto registru galima naudotis nemokamai.

Paieška bankroto registre

Viešasis bankroto registras padalytas į keturias skiltis, kuriose įrašai chronologine tvarka grupuojami pagal bankroto bylos šalį arba skolininką.

  1. 1 skiltis (pranešimai apie bankrotą): joje pateikiami sprendimai, kurie turi būti skelbiami pagal Bankroto įstatymo 23 straipsnį, ir sprendimai, kuriais įforminama derybų pradžia pagal to įstatymo 5 bis straipsnį. Joje taip pat pateikiama informacija apie kitoje valstybėje narėje pagal ES bankroto bylų teisę iškeltas bankroto bylas.
  2. 2 skiltis (informacija viešuosiuose registruose): pastabos ir įrašai bet kuriame viešajame registre apie asmenis, nurodytus Bankroto įstatymo 24 straipsnyje.
  3. 3 skiltis (neteisminiai susitarimai): informacija apie veiksmus, kurių imtasi siekiant neteismine tvarka sudaryti susitarimus dėl mokėjimų pagal Bankroto įstatymo X antraštinę dalį ir dėl refinansavimo susitarimų teisminio patvirtinimo pagal Bankroto įstatymo ketvirtą papildomą nuostatą.
  4. 4 skiltis (bankroto administratoriai ir jų deleguotieji padėjėjai – dar bus kuriama ir plėtojama).

Vykdant paieškas galima įvesti nemokaus skolininko arba bankroto administratoriaus vardą ir pavardę / pavadinimą: bus rasta turima informacija apie juos bet kurioje skiltyje.

Bankroto registro istorija

2003 m. Bankroto įstatyme nenumatytas registras, kuriame būtų teikiama informacija apie bankroto bylas apskritai. Šis klausimas buvo reglamentuotas tuo metu Ispanijos įmonių teisėje nustatyta paskelbimo tvarka, pagal kurią informaciniai pranešimai buvo skelbiami atitinkamos provincijos didžiausią tiražą turinčiuose dienraščiuose. Todėl procesas vis dažniau buvo stabdomas, nes paskelbimo išlaidos turėjo būti padengiamos iš bankrutuojančio asmens turto, o tai ne visada buvo įmanoma padaryti.

Bankroto įstatymo 198 straipsnyje buvo numatytas viešas registras, skirtas tyčinio bankroto byloms ir bankroto administratorių skyrimui ar nušalinimui. 2009 m. kovo 29 d. Karališkuoju įstatyminiu dekretu Nr. 3/2009 dėl skubių priemonių mokesčių, finansų ir bankroto klausimais siekiant atsižvelgti į kintančią ekonominę padėtį tas registras buvo išplėstas ir pavadintas „Viešuoju bankroto registru“. Nuo tada atitinkama nuostata buvo iš dalies keičiama keletą kartų, taip pat buvo daromi pakeitimai, turintys poveikio kitiems teisės aktams, kuriuose numatytas tam tikrų veiksmų skelbimas registre. Dabartinės Bankroto įstatymo 198 straipsnio įgyvendinimo normos išdėstytos 2013 m. lapkričio 15 d. Karališkajame dekrete Nr. 892/2013 dėl Viešojo bankroto registro.

Susijusios nuorodos

https://www.mjusticia.gob.es

http://www.publicidadconcursal.es/

https://www.registradores.org

Paskutinis naujinimas: 26/02/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.