Bankrota un maksātnespējas reģistri

Beļģija

Šajā sadaļā sniegta informācija par reģistriem Beļģijā, kas saistīti ar maksātnespējas lietām.

Saturu nodrošina
Beļģija

Kāda ir situācija attiecībā uz maksātnespējas reģistriem Beļģijā?

Beļģijā jānošķir uzņēmumi, kas var būt juridiskas personas vai fiziskas personas, un fiziskas personas, kas nav uzņēmumi (privātpersonas).

 • Uz uzņēmumiem attiecas Centrālais maksātspējas reģistrs (Registre Central de la Solvabilité / Centraal Register Solvabiliteit), t. i. centrālais valsts maksātnespējas reģistrs uzņēmumiem, uz kuriem attiecas maksātnespējas procedūra, proti, tiesas noteikta reorganizācija (réorganisation judiciairegerechtelijke reorganisatie) vai bankrota procedūra https://www.regsol.be/.
 • Uz privātpersonām Beļģijā attiecas datubāze, kurā tiek centralizēti apkopota noteikta informācija par parādos nonākušām personām, kuras ir izvēlējušās ierosināt kolektīvo parādsaistību kārtošanas procedūru. Šī datubāze ir izveidota Beļģijas Valsts bankas pārziņā, bet tā nav pieejama publiski.

Vai par piekļuvi Beļģijas maksātnespējas reģistriem ir jāmaksā?

Nē, par piekļuvi nav jāmaksā.

Ir jāmaksā par noteiktu dokumentu iesniegšanu un lietu pārvaldību.

Sk. šo saiti: https://dp-a.be/fr/tarifs-dpa-regsol.

Kā veikt meklējumus Beļģijas maksātnespējas reģistrā?

Pirmais solis ir izveidot lietotāja kontu.

Ikviens var pieprasīt piekļuvi izskatāmajai lietai. To meklē, sākumlapā noklikšķinot uz “Pieprasīt piekļuvi atvērtai datnei”. Jūsu piekļuves pieprasījumu izskata:

 • administrators (curateur/curator) — attiecībā uz bankrotiem pirms 2018. gada 1. maija;
 • uzraudzības tiesnesis (juge-commissaire / rechter-commissaris) — attiecībā uz bankrotiem pēc 2018. gada 1. maija;
 • deleģētais tiesnesis (juge délégué gedelegeerd rechter) — attiecībā uz tiesas reorganizācijas procedūru, ja piekļuves pieteikumu iesniedz puse, kas nav kreditors;
 • parādnieks (vai viņa advokāts) — attiecībā uz tiesas reorganizācijas procedūru, ja piekļuves pieprasījumu iesniedz puse, kas nav kreditors;
 • parādnieks tiesas reorganizācijas vai bankrota procedūrā tikai tad, ja:
  • piekļuves pieprasījumu iesniedz parādnieka advokāts,
  • parādnieks faktiski ir saistīts ar attiecīgajiem lietas materiāliem.

   Ja ar lietas materiāliem nav saistīts neviens parādnieks, parādnieka advokāta piekļuves pieprasījumus izskata šādas personas (sk. arī iepriekš):
  • deleģētais tiesnesis (tiesas noteiktas reorganizācijas procedūra),
  • uzraudzības tiesnesis (attiecībā uz bankrotiem pēc 2018. gada 1. maija),
  • administrators (attiecībā uz bankrotiem pirms 2018. gada 1. maija).

Kad jums būs piešķirta piekļuve, jūs par to saņemsiet e-pastu un paziņojumu. Ja piekļuve liegta, paziņojumā un e-pastā ir norādīts iemesls.

Ja jums ir piekļuve datnei un lieta ir slēgta, jums joprojām būs piekļuve RegSol arhīviem.

Ja jums vēl nav piekļuves lietas materiāliem, kas pa to laiku ir slēgti, pieprasījums nonāk attiecīgās komerclietu tiesas (tribunal de l’entrepriseondernemingsrechtbank) reģistrā, kura pēc tam var piešķirt piekļuvi, uzaicinot jūs iepazīties ar slēgtu lietu arhīvos.

Beļģijas maksātnespējas reģistru vēsture

Reģistrā ir visa informācija un dokumenti, kas attiecas uz maksātnespējas lietām, t. i., visām notiekošajām bankrota un tiesas noteiktas reorganizācijas procedūrām, kas sāktas no 2018. gada 1. maija un nav slēgtas.

Saistītās saites

RegSol

Lapa atjaunināta: 04/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.