Bankrota un maksātnespējas reģistri

Horvātija

Saturu nodrošina
Horvātija

Valsts maksātnespējas reģistrs ir publiski pieejams elektroniskais reģistrs, kas atvieglo informācijas pieejamību attiecīgajiem kreditoriem un tiesām par notiekošajiem maksātnespējas procesiem un novērš paralēlu maksātnespējas procesu uzsākšanu.

Tieslietu ministrija 2018. gada 26. jūnijā pabeidza projekta “Maksātnespējas reģistrs sadarbībai ar Eiropu” pirmo posmu, kas daļēji tika finansēts saskaņā ar Eiropas Komisijas Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta programmu (EISI Eiropas telekomunikāciju tīklu jomā; CEF-TC-2016-2: Eiropas e-tiesiskuma portāls), — dalībai šajā programmā Horvātija pieteicās kā konsorcija dalībniece kopā ar Vāciju, Franciju, Itāliju un Rumāniju.

EISI prioritāte ir finansēt un īstenot e-pakalpojumus, kas nepieciešami, lai pievienotos sistēmai, kurā apvienoti bankrota reģistri.

Maksātnespējas reģistrs tika izveidots saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regulu (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām.

Maksātnespējas reģistra dati tiek atjaunoti ne retāk kā reizi dienā, un tie attiecas uz:

  • pirmsbankrota un bankrota procedūrām, par kurām lēmums uzsākt procedūru pieņemts pēc 2015. gada 1. septembra;
  • patērētāju bankrota procedūrām, par kurām lēmums uzsākt procedūru pieņemts pēc 2016. gada 1. janvāra.

Visi reģistrā iekļautie dati ir to tiesu jurisdikcijā, kurās ierosināta tiesvedība.

Projekta “Maksātnespējas reģistrs sadarbībai ar Eiropu” otrajā posmā valstu maksātnespējas reģistri tika savstarpēji savienoti ar Eiropas e-tiesiskuma portāla palīdzību.

Lapa atjaunināta: 04/05/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.