Bankrota un maksātnespējas reģistri

Ungārija

Šajā nodaļā sniegts īss pārskats par Ungārijas maksātnespējas reģistru.

Saturu nodrošina
Ungārija

Ko piedāvā Ungārijas maksātnespējas reģistrs?

Ungārijas valdība ir noteikusi, ka par maksātnespējas reģistra izveidi un darbību ir atbildīgs Tieslietu ministrijas Uzņēmumu informācijas un elektroniskās uzņēmumu reģistrācijas dienests (Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat).

Lai veiktu ar datu apstrādi, IT izstrādi, tehnisko ekspluatāciju un tehnisko datubāzes drošību saistītos uzdevumus, šī iestāde izmanto Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. [Ungārijas Oficiālo publikāciju biroju].

Maksātnespējas reģistrs ir pieejams https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/.

Maksātnespējas reģistrs satur ziņas par visiem uzņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, pret kurām Ungārijā ir uzsākta maksātnespējas procedūra.

Maksātnespējas procedūru Ungārijā reglamentē 1991. gada XLIX likums par bankrota un likvidācijas procedūru. 2011. gada CLXXV likums par pilsoniskās sabiedrības organizācijām attiecas uz bankrota un likvidācijas procedūru, kas uzsākta pret pilsoniskās sabiedrības organizācijām (biedrībām un nodibinājumiem), bet visus pārējos aspektus reglamentē 1991. gada XLIX likums.

Vai piekļuve Ungārijas maksātnespējas reģistram ir bez maksas?

Par piekļuvi maksātnespējas reģistra datiem netiek iekasēta maksa. Ikvienam, kas izmanto maksātnespējas reģistru, ir iepriekš jāapliecina, ka reģistrā atrastie dati netiks izmantoti komerciālos nolūkos vai lai izveidotu datubāzi, kas tiks izmantota šādā nolūkā.

Saskaņā ar 1991. gada XLIX likuma 6/N sadaļu reģistrā ir pieejama šāda informācija:

 • maksātnespējas procedūras uzsākšanas datums;
 • maksātnespējas procedūras uzsākšanas tiesa un lietas atsauces numurs;
 • uzsāktās maksātnespējas procedūras apakštips — Ungārijā bankrota vai likvidācijas procedūra;
 • jurisdikcijas noteikumi, kas ļauj uzsākt procedūru (galvenā maksātnespējas procedūra vai sekundārā maksātnespējas procedūra);
 • ja parādnieks ir uzņēmums vai juridiska persona — parādnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai, ja tā atšķiras, pasta adrese;
 • procedūras ietvaros ieceltā maksātnespējas procesa administratora (saņēmēja vai likvidatora) vārds, uzvārds, pasta adrese vai e-pasta adrese;
 • sūdzību iesniegšanas termiņš, ja tāds ir, vai atsauce uz minētā termiņa aprēķināšanas kritērijiem;
 • galvenās maksātnespējas procedūras izbeigšanas datums, ja tāds ir;
 • tiesa un attiecīgā gadījumā arī termiņš, kurā saskaņā ar 5. pantu var apstrīdēt lēmumu par maksātnespējas procedūras uzsākšanu, vai atsauce uz minētā termiņa aprēķināšanas kritērijiem;
 • apstrīdēšanas prasību uzsākšana un slēgšana attiecībā uz parādnieka aktīviem, attiecīgās tiesas nosaukums un lietas numurs;
 • tādu prasību uzsākšana un slēgšana, kuru mērķis ir noteikt parādnieka direktoru, bijušo direktoru, juridisko personu locekļu vai īpašnieku atbildību par darbībām, kas kaitējušas kreditoru interesēm, attiecīgās tiesas nosaukums un lietas numurs;
 • vai procedūra tika veikta kā vienkāršota likvidācijas procedūra.

Kā veikt meklējumus Ungārijas maksātnespējas reģistrā

Meklēšanas kritērijus var izvēlēties nolaižamajā izvēlnē. Izmantojot nolaižamo izvēlni, maksātnespējas reģistrā var veikt meklējumus, ievadot šādu informāciju:

 • parādnieka nosaukumu;
 • uzņēmuma reģistrācijas numuru / pilsoniskās sabiedrības organizācijas reģistrācijas numuru;
 • procedūras lietas numuru.

Sīkāka informācija par meklējumu veikšanu ir pieejama https://fizeteskeptelenseg.im.gov.hu/#/help.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem nav iespējama tieša datu meklēšana masveidā vai datu lejupielāde no maksātnespējas reģistra.

Lapa atjaunināta: 09/07/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.